Visit vastmanland farna herrgard utomhus fasad Visit vastmanland farna herrgard utomhus fasad

Upplev kontrasterna på Färna Herrgård

Upplev kontrasterna på Färna Herrgård

Djupt inbäd­dad i den trol­s­ka bergslagssko­gen, en dryg mil från Skinnskat­te­berg, lig­ger Fär­na Her­rgård & Spa. Det är en plats där man älskar kon­trasten mel­lan her­rgård­sliv och skog, mel­lan kristal­lkro­na och trädgård­s­land. Fär­na Her­rgård är del av ett gam­malt järn­bruk från 1600-talet. Genom århun­drade­na har här dri­vits både järn- och skogs­bruk, och mån­ga är de gäster som kom­mit och gått på den vack­ert gula her­rgår­den. Idag är det dock inte så mån­ga bergsmän, gre­var och baroner som kom­mer hit, utan mer de som är sugna på att fly varda­gen en stund.

Visit vastmanland farna herrgard spa
Visit vastmanland farna herrgard spa utomhus badar narbild

Färna Herrgård Spa

På Fär­na Her­rgård finns flera sätt att fly varda­gen. Ett är att besö­ka Fär­nas fina spa. Där finns både bas­tu och inomhus­pool, men all­ra mest njuter man kanske av det var­ma badet under bar him­mel. Det är oroligt rogi­vande, allt är stil­la och det enda som hörs är fåglar­nas kvit­ter. Efter spaup­plevelsen pas­sar det bra att sjun­ka ner med något att dric­ka i en av de mju­ka sof­for­na i Fär­nas under­bara vinterträdgård

Visit vastmanland farna herrgard kuddar

Pas­sa sedan på att ta en prom­e­nad den i prunk­ande kök­strädgår­den, som lig­ger så vack­ert med utsikt över sjön. I kök­strädgår­den kan man spana in en del av det som man kom­mer att få sma­ka på under kväl­lens mid­dag. Den pris­belön­ta mat­en är en vik­tig del av besöket på Fär­na, och mat­salens fokus lig­ger på närod­lat och lokal­pro­duc­er­at. Meny­er­na är baser­ade på håll­bara och lokala råvaror, anpas­sade efter säsongen, och samar­betet med de lokala bön­der­na är tätt. Att matens dessu­tom smakar lju­vligt kom­mer knap­past som en överraskning.

Visit vastmanland farnaherrga rdochspa ho sten2020 fotografmarialager48
Visit vastmanland farna herrgard varmratt fisk

Utomhus finns myck­et att se och göra här. Fär­na lig­ger omgiv­en av sjöar och skog­ar, med den orör­da naturen allde­les in på knuten. Vild­mark eller vack­er her­rgårdspark – det är du som väl­jer. Och ja, på kon­traster­nas her­rgård går det allde­les utmärkt att väl­ja både och!

Visit vastmanland sommarbad farna herrgard 2
Visit vastmanland trollskog farna herrgard hallbar konferens 2

Fler tips på aktivitet när du bor på Fär­na Her­rgård

Kan­ot

Hyr en kan­ot och padd­la längs Gun­nil­boån, en av mån­ga fina kan­otled­er i Bergsla­gen. Här får du upplev bävrar­nas förtrol­lande rike och kan spana efter majestätiska älgar.

Cykel
Ta en tur med cykel eller bil den vack­ra vägen längs med sjön Långsvan via Bysala till Kar­mans­bo, en av lan­dets mest väl­be­va­rade bruksmiljöer. Här kan du uppl­e­va när smed­jans 7,5 ton tun­ga mum­bling­sham­mare slår. Under som­maren finns här guidade turer.

Skogs­bad
Att vara ett med naturen” har goda effek­ter på män­niskans fysiska och psykiska häl­sa och vis­ar tydligt att skogsmiljö gör oss avspän­da, lugna och har­moniska. Skogs­bad, eller shin­rin-yoku som det egentli­gen het­er, kom till på 1980-talet och myn­tades i Japan med syftet att min­s­ka stress genom att ta till­vara på sko­gens alla intryck och tillgångar.

Fär­nas läge mel­lan natur­reser­vat och ekopark ger fan­tastiska möj­ligheter att skogs­ba­da. Här finns prom­e­nad­sti­gar, två lät­till­gäng­li­ga sjöar och vack­er, gam­mal skog med grö­na oaser som kan bli en fris­tad för bara dig. Per­son­alen i recep­tio­nen på Fär­na ger dig gär­na en kar­ta över området.

Prom­e­nad- och vandring

Vild­marken i Skinnskat­te­berg inbjud­er till flera möj­ligheter att hit­ta sam­spelet mel­lan män­niska, natur och djur. Här erb­juds du flera magiska upplevelser från i form av fina van­dringsled­er som är som bal­sam för kropp och själ

Utterdal­sle­den, 8 km — Utterdal­sle­den är en vack­er och varierande led som tar dig på ett härligt skogsäven­tyr även­tyr
Norrsjön runt 5 km — Garan­ter­ad sjöut­sikt och nära naturen.

Utterdalen Natur­reser­vat — Utterdalen bjud­er på bran­ta bergväg­gar och sto­ra sten­block, gam­mal orörd skog och grön­skim­rande mjuk mossa.

Orm­dalssti­gen 5 km — Mosskläd­da bergssi­dor, por­lande vat­ten och en otämjd natur hit­tar du i Ormdalen.


Relaterade besöksmål