Visit vastmanland mistel toppbild Visit vastmanland mistel toppbild

Om Visit Västmanland

Om Visit Västmanland

Om Vis­it Västmanland

Vis­it Väst­man­lands syfte är att få fler att upp­täc­ka den fan­tastiska del av Sverige och världen som Väst­man­land är. Vi hop­pas kun­na inspir­era dig till upplevelser i Väst­man­land oavsett var du kom­mer från. Innehål­let är främst för dig som bor i Sverige, men innehåll och webb­si­da kom­mer i framti­den ock­så anpas­sas för inter­na­tionel­la besökare. 

Du som vill besö­ka och uppl­e­va Västmanland

Inspir­eras av det innehåll du hit­tar här på webben och kon­tak­ta de besöksmål och aktör­er du önskar. Vill du ha mer vägled­ning och infor­ma­tion kon­tak­ta kom­muner­nas tur­istin­for­ma­tion.

Du som arbe­tar inom besök­snärin­gen eller dri­ver eget besöksmål

Vi är gla­da att Väst­man­lands kom­muner och en stor del av besök­snärin­gen stöd­jer och samverkar med Vis­it Väst­man­land. Vi tror på att ju fler som samverkar desto starkare blir vi till­sam­mans. Vårt fokus lig­ger i förs­ta skedet på att byg­ga en dig­i­tal när­varo där vi sam­lar utbudet och inspir­erar till besök med sto­ry­telling och information. 

Vill du samver­ka med Vis­it Väst­man­land? Vi vill gär­na samver­ka med dig. Kon­tak­ta oss på hej@​visitvastmanland.​com.

Sedan 2009 har Vis­it Väst­man­land fun­nits som bland annat mag­a­sin och sedan 2020 som den­na webb­si­da. Webb­si­dan kom­mer att utveck­las kon­tin­uerligt i syfte att du som använ­dare ska kun­na inspir­eras till besök, hit­ta infor­ma­tion och boka. Vis­it Väst­man­land är ett kon­cept som dri­vs sedan 2011 av 365 Pub­lish­ing AB.