Visit vastmanland wild sweden gryning baver bat Visit vastmanland wild sweden gryning baver bat

Bäversafari – Bergslagens vilda sida

Bäversafari – Bergslagens vilda sida

I snart 20 år har Wild Swe­dens duk­ti­ga guider tag­it med besökare från hela världen för att spana efter älgar, bävrar och var­gar i Bergsla­gens dju­pa skog­ar. Vi har åkt med dem på bäver­sa­fari med utomhus­mid­dag från Fär­na Herrgård.

Visit vastmanland Simon Green portrait of Marcus Eldh owner founder and guide

Marcus Eldh driver sedan 2003 det prisbelönta företaget WildSweden.

Du behöver inte vara intresser­ad av just bävrar för att åka på bäver­sa­fari. All­ra mest är det ett trevligt och spän­nande sätt att kom­ma ut i naturen. Att gli­da runt på en å i en tyst gum­mibåt en helkväll till­sam­mans med en engager­ad guide är en härlig upplevelse. 

– Våra tur­er hand­lar om att upp­täc­ka nya sak­er till­sam­mans med andra. Vi vill att våra gäster ska kän­na sig inspir­erade till att bevara vild och vack­er natur, och de djur de kom­mer för att uppl­e­va. Men mest av allt vill vi att de ska ha kul med oss, säger Mar­cus Eldh, grun­dare av WildSweden.

Visit vastmanland Marcus Eldh campfire 1
Visit vastmanland Marcus Eldh grilling bbq 9101

Förs­ta stop­pet på Wild Swe­dens bäver­sa­fari från Fär­na Her­rgård är på Fär­nas all­ra min­s­ta ö. Där tän­der man lägereld och äter mid­dag, och till det serveras förstås Fär­nas svartv­in­bärs­dryck och öl från det lokala bryggeriet.

Visit vastmanland Simon Green Beaver gnaw aspen 1 1

Bävern äter inte ved men fäller träd för att få material till dammbyggen och hyddan.

När skymnin­gen fall­er vak­nar djuren till liv och beger sig ut för att hit­ta mat. Utrustade med kikare i gum­mibåten går då fär­den sak­ta upp­ströms i störs­ta tyst­nad. Det är ett varierande land­skap och en näs­tan djun­gel­lik känsla. Målet med kvällen är förstås att få se bävrar, och det gör man näs­tan var­je gång. Dessu­tom brukar man kun­na se fåglar som stor­lom, häger, fiskgjuse, kni­pa och tra­nor, och med lite tur kan man ock­så få se älg och vildsvin eller höra var­gar yla.

Visit vastmanland baver simmar

Bävern bygger både avancerade dammar och hyddor som kan ha flera rum. De fäller träd med bara tänderna och skapar våtmarker som gynnar både hackspettar, grodor och stora rovdjur.

Visit vastmanland wild sweden baver gummi bat

Specialkonstruerade gummibåtar med tysta elmotorer och en kikare till varje deltagare.

När det bliv­it mörkt är safarin slut och det är dags att åter­vän­da till her­rgår­den, en säll­sam upplevelse och mån­ga intryck rikare. 

Visit vastmanland farna herrgard fb kvallsbild

Färna Herrgård

BÄVER­SA­FARI FRÅN FÄR­NA HER­RGÅRD

När är det bäst?
Säsongen mel­lan april och sep­tem­ber är oftast bra för att spana efter bävrar. Under maj, juni och juli är det bät­tre ljus­förhål­lan­den för fotografer­ing men det innebär ock­så att vi behöver stan­na ute senare på kvällen.

Tider & pris­er
4 – 5 tim­mar. Start- och slut­tid för den­na tur beror på säsongen.
Juni — juli: kl. 18 — 23
Augusti — Sep­tem­ber: kl. 17 — 22

Rek­om­mender­ad lägs­ta ålder är 8 år. Vi tar emot max 7 per­son­er per guide. Med två guider kan det vara upp till 14 delt­a­gare ute under sam­ma kväll.

Vux­en 1450 :-
Barn under 16 år 725 :-
Stu­dent under 26 år 1250:-

Bokn­ing och mer infor­ma­tion
Dessa tur­er arrangeras av vår samar­betspart­ner WildSwe­den. Läs mer och boka på deras hem­si­da
Efter­som det ofta är med utländ­s­ka gäster på de här tur­erna så är guid­nin­gen på engel­s­ka, men alla guider pratar sven­s­ka också. 

Mera Bergslagen tips!

Bergsla­gen är en allde­les unik del av Sverige. Upp­täck den du med.

Genom århun­draden har miljön, natur­till­gån­gar­na och män­nisko­r­na i Bergsla­gen ska­p­at en plats där mys­tik går hand i hand med självk­lar gäst­fri­het. Där vild­marken lockar men ock­så möte­na. Hit kom­mer man både för spän­nin­gen och för still­heten. Besöksmålen är mån­ga och his­to­rien hålls levande, idag och för kom­mande generationer.

Relaterade besöksmål