Visit vastmanland ormdalsslingan toppbild2jpg Visit vastmanland ormdalsslingan toppbild2jpg

Följ med till Ormdalsslingan

Tre generationer på vandring Följ med till Ormdalsslingan

Hur ström är en ström? Kan man äta korv utan ketchup? Och vilket är det van­li­gaste djuret på Orm­dalsslin­gan? Häng med famil­jen Lund på naturskön van­dring så får du (kanske) veta svaren!

Även­tyr och friluft­sliv – gär­na i kom­bi­na­tion – brukar stå på agen­dan när tre gen­er­a­tioner Lund ska göra sak­er till­sam­mans. Nu ska de gå en av led­er­na på Trails of Väst­man­land: Orm­dalsslin­gan. Den knappt sex kilo­me­ter lån­ga van­dringsle­den bjud­er på omväx­lande och vack­er van­dring genom fan­tasieg­gande troll­skog­ar i naturskö­na Bag­gå­dalen och natur­reser­vatet Orm­dalen, strax utan­för Skinnskatteberg.

Led­starten finns vid Nedre Borgfors, allde­les vid Hed­ström­men vars härligt bru­sande vat­ten genast höjer stämnin­gen och ger upphov till en del frå­gor. Var­för flod­pärl­mus­s­lan är fridlyst lyckas man läsa sig till, och efter en stunds diskus­sion enas famil­jen om att frå­gan om huru­vi­da en ström alltid är ström är mer filosofisk och där­för sak­nar ett säk­ert svar.Visit vastmanland ormdalsleden 1
Visit vastmanland ormdalsslingan vatten

Intres­sant natur- och kulturhistoria

Med tje­jer­na i täten ger sig säll­skapet iväg längs sti­gen som är ordentligt skyl­tad med gula mark­eringar – ingen risk att tap­pa bort sig! Efter en stund är de inne i orörd skog bland flac­ka mossar, slin­grande bäckar och mosskläd­da bergssi­dor. Ibland blir det trångt längs den bitvis kuper­ade sti­gen, men med trap­por, broar och spänger tar sig säll­skapet tryg­gt över de lite brantare och blötare partierna.

Famil­jen Lund är ett ruti­n­er­at van­drargäng som gär­na kry­d­dar sina van­dringar med något extra. Mat­säck är ett måste, det håller ener­gi och humör uppe. Och tje­jer­na som job­bat med miljö och håll­barhet i skolan har den här gån­gen utru­stat sig med sig påsar för plog­ging, skräp­sam­ling. Far­mor Cari­na menar att skyl­tar­na om natur- och kul­turhis­to­ria ger Orm­dalsslin­gan en spän­nande guld­kant, medan barn­bar­net Ali­cia mis­stänker att läs­nin­gen beror på att far­mor behöver stan­na och vila. Visit vastmanland ormdalslingan spanarjpg

– Van­dring ska inte bli för job­big, så visst är det skönt med små pauser. Men fram­för allt tyck­er jag att det är intres­sant att få läsa om allt från inland­sisen och järn­fram­ställ­ning till hur mån­ga famil­jer som bodde i den gam­la arbe­tar­bostad­slän­gan vi gick för­bi vid Skom­mar­bo, säger Carina.

Visit vastmanland ormdalsslingan paus
Visit vastmanland ormdalsslingan grillplats

Efter­läng­tad fika­paus vid Ormputten

Efter en timmes van­dring är säll­skapet framme vid den lil­la skogstjär­nen Orm­put­ten. Dags för efter­läng­tad rast! Vid Orm­put­ten finns både vin­d­sky­dd och eld­stad, och snart sparkar elden inbju­dande. Hög tid att gril­la korv och nju­ta av mat­säck, fågelkvit­ter och den lju­va still­het som bara infinner sig mitt i en stor skog.

Den lugna stämnin­gen får ett abrupt slut när det uppda­gas att ketchu­pen glömts hem­ma, men efter att ha satt tje­jer­nas smak­lökar på prov med senap på kor­ven kan van­drin­gen fort­sät­ta. Den ena myrstack­en större än den andra passeras, och man enas om att Orm­dalsslin­gan, nam­net till trots, huser­ar oer­hört mån­ga fler myror än ormar. När säll­skapet når Hed­ström­men igen upp­täck­er man ytterli­gare ett djur som verkar trivas här. Det sto­ra trädet där bävern var­it framme och gnagt är rik­tigt häftig! Till ton­er­na av den bru­sande ström­men går man så den sista, vack­ra delen av Orm­dalsslin­gan. Till­ba­ka på park­erin­gen är alla lite tröt­ta, men myck­et nöj­da med dagens utflykt.

– Vi har haft jät­teroligt, fastän vi hade hellre ätit ketchup än senap. Det var häftigt med alla backar och trap­por och broar och ställen där det var lite trångt och svårt. Fast plog­gin­gen gick inte så bra, det fanns näs­tan inget skräp alls, bara vårt eget efter fikat. Men det är ju bara bra för miljön, säger Alicia.


Visit vastmanland ormdalslingan grillar

Relaterade besöksmål