Visit vastmanland fran koja till slott farna

Från koja till slott

Från koja till slott ett besök på Kolarbyn Eco Lodge och Färna Herrgård & Spa

En kon­traster­nas semes­ter vän­tar i utkan­ten av Skinnskat­te­berg. Här bjuds vi in till kolarko­jor i förtrol­lande dju­pa bergslagsskog­ar, men ock­så till her­rgård­sliv under blänkande kristal­lkro­nor. Vi tog chansen till en unik upplevelse – häng med oss från koja till slott!

Ivisit vastmanland kolarbyn utsida fran koja till slott

Avtagsvä­gen kom­mer så hastigt att vi näs­tan mis­sar den, men en tvär­brom­sning och skarp högersväng lös­er vi den annalka­nde krisen, och efter en kort färd på en slin­grig grusväg genom barrsko­gen är vi framme. Det är näs­tan helt tyst när vi kliv­er ur bilen, bara fåglar­nas kvit­ter hörs. Här dof­tar friskt av skog och mel­lan de höga trä­den letar sig sol­strålar­na ner. 

Vi har kom­mit till Kolar­byn Eco Lodge strax utan­för Skinnskat­te­berg. Först ser vi näs­tan inte kolarko­jor­na som är övervux­na med mossa och blåbärsris. Det är nog inte mån­ga bed&breakfast som erb­jud­er möj­ligheten att ploc­ka blåbär till frukost­gröten från sitt eget tak! Den lyx­en till trots så brukar Kolar­byn kallas för Sveriges mest prim­i­ti­va van­drarhem. Här finns varken el eller rin­nande vat­ten, i stäl­let vän­tar oss en natu­rup­plevelse utöver det van­li­ga. Vi ska hug­ga vår egen ved, både till kami­nen som värmer upp den mysi­ga kolarko­jan där vi ska bo, och till eld­staden utan­för där måltider­na lagas. Vat­tnet häm­tar vi från en käl­la en bit bort i sko­gen. Det kristal­lk­lara vat­tnet smakar friskt och gott.

»Vi ska hug­ga vår egen ved, både till kami­nen som värmer upp den mysi­ga kolarko­jan… Vat­tnet häm­tar vi från en käl­la en bit bort i sko­gen. Det kristal­lk­lara vat­tnet smakar friskt och gott.
Visit vastmanland kolarbyn tanda eld

Tända eld med tändstål

– Som gäst i Kolar­byn kan man van­dra i sko­gen, bada bas­tu och sim­ma i sjön. Vi har kan­ot­er som man kan hyra. Men vi brukar fak­tiskt säga till våra gäster att inte plan­era in så myck­et. Att laga tre mål mat över öppen eld tar näs­tan hela dagen. Och vi rek­om­mender­ar att man stan­nar två nät­ter, för att hin­na kom­ma ner i varv, säger Malin Bruce, ägare på Kolar­byn Eco Lodge.

Visit vastmanland kolarbyn floating sauna

Bastubad

»Som gäst i Kolar­byn kan man van­dra i sko­gen, bada bas­tu och sim­ma i sjön och vi har kan­ot­er som man kan hyra.
Visit vastmanland kanot kolarbyn

Kanoter vid Kolarbyn

Vi van­drar från koja till slott

Efter en skön kväll, fjär­ran från wifi men med ett härligt besök i den vedel­dade bas­tun vid sjön, är det dags att gå och läg­ga sig. Vi sover gott på fårskinns­fäl­lar fram­för den sprakande eld­staden i kolarko­jan. Näs­ta mor­gon vak­nar vi utvilade och efter frukost fram­för lägerelden är vi redo att ta oss an näs­ta etapp av vårt semes­teräven­tyr: Fär­na Herrgård&Spa.

Visit vastmanland skinnskatteberg

Vi hänger på oss ryg­gsäckar­na och van­drar iväg längs den nyröj­da leden som bok­stavli­gen ska ta oss från koja till slott. Efter en knapp mils van­dring i den trol­s­ka bergslagssko­gen är vi framme i Fär­na. Här tar vi in på Fär­na Herrgård&Spa. Her­rgår­den är del av ett gam­malt järn­bruk från 1600-talet och genom århun­draden har här dri­vits både järn- och skogs­bruk. Vi fan­tis­er­ar en stund om de mån­ga gäster som genom åren kom­mit och gått på den vack­ert gula herr-går­den. Idag är det dock inte så mån­ga bergsmän, gre­var och baroner som kom­mer hit län­gre, utan snarare de som lik­som vi är sugna på att fly varda­gen en stund.

Nat­ten i kolarko­jan var vis­serli­gen ovän­tat bekväm, men det känns ändå som rik­tig lyx när vi sjunker ner med en kopp kaffe i en mjuk sof­fa i Fär­nas under­bara vin­terträdgård. Efter en stunds skönt soffhäng är vi redo att upp­täc­ka omgivningar­na, och först av allt blir det ett besök i Fär­nas fina spa. Här finns både bas­tu och inomhus­pool, men all­ra mest njuter vi av det var­ma badet i under bar him­mel. Det är så rogi­vande, allt är stil­la och det enda som hörs är fåglar­nas kvitter.

Visit vastmanland farna herrgard te farna

Färnas underbara kaffe

Visit vastmanland farna herrgard spabad utomhus

Varmt bad underbar himmel

Pris­belönt mat smakar ljuvligt

Fär­na lockar med flera trevli­ga aktiviteter. Man kan åka på bäver­sa­fari, hyra kan­ot eller shop­pa kläder och inred­ning i den sto­ra Her­rgårds­bo­den. Vi nöjer oss med en prom­e­nad i prunk­ande köks-trädgår­den, som lig­ger så vack­ert med utsikt över sjön. Kul att spana in sådant som vi nog kom­mer att få sma­ka på till mid­da­gen senare!

Vår kväll avs­lu­tas ståndsmäs­sigt, med en trerät­ters her­rgårdsmid­dag i den vack­ra mat­salen. Här förstår vi verk­li­gen var­för den pris­belön­ta mat­en sägs vara en så vik­tig del av besöket på Fär­na. Det smakar under­bart! Mat­salens fokus lig­ger på närod­lat och lokal-pro­duc­er­at, och samar­betet med de lokala bön­der­na är tätt. 

– Naturli­ga råvaror är grun­den i all vår mat­lagn­ing och meny­er­na är baser­ade på håll­bara och lokala råvaror, anpas­sat efter säsongen, berät­tar Inga-Lena Eriks­son, kökschef och som­me­li­er på Fär­na Herrgård.

Mät­ta och belåt­na drar vi oss till­ba­ka för kvällen. Fluffigt täcke i her­rgårdssäng är en skön kon­trast till gårda­gens sprakade brasa i kolarko­jan. Vi kom­mer garan­ter­at att sova gott i natt igen!

Visit vastmanland farna herrgard dessert
»Mat­salens fokus lig­ger på närod­lat och lokal­producerat, och samar­betet med de lokala bön­der­na är tätt. 
Visit vastmanland farna herrgard mat gos

Relaterade besöksmål