Visit vastmanland fran koja till slott farna Visit vastmanland fran koja till slott farna

Från koja till slott

Från koja till slott ett besök på Kolarbyn Eco Lodge och Färna Herrgård & Spa

En kon­traster­nas semes­ter vän­tar i utkan­ten av Skinnskat­te­berg. Här bjuds vi in till kolarko­jor i förtrol­lande dju­pa bergslagsskog­ar, men ock­så till her­rgård­sliv under blänkande kristal­lkro­nor. Vi tog chansen till en unik upplevelse – häng med oss från koja till slott!

Ivisit vastmanland kolarbyn utsida fran koja till slott

Avtagsvä­gen kom­mer så hastigt att vi näs­tan mis­sar den, men en tvär­brom­sning och skarp högersväng lös­er vi den annalka­nde krisen, och efter en kort färd på en slin­grig grusväg genom barrsko­gen är vi framme. Det är näs­tan helt tyst när vi kliv­er ur bilen, bara fåglar­nas kvit­ter hörs. Här dof­tar friskt av skog och mel­lan de höga trä­den letar sig sol­strålar­na ner. 

Vi har kom­mit till Kolar­byn Eco Lodge strax utan­för Skinnskat­te­berg. Först ser vi näs­tan inte kolarko­jor­na som är övervux­na med mossa och blåbärsris. Det är nog inte mån­ga bed&breakfast som erb­jud­er möj­ligheten att ploc­ka blåbär till frukost­gröten från sitt eget tak! Den lyx­en till trots så brukar Kolar­byn kallas för Sveriges mest prim­i­ti­va van­drarhem. Här finns varken el eller rin­nande vat­ten, i stäl­let vän­tar oss en natu­rup­plevelse utöver det van­li­ga. Vi ska hug­ga vår egen ved, både till kami­nen som värmer upp den mysi­ga kolarko­jan där vi ska bo, och till eld­staden utan­för där måltider­na lagas. Vat­tnet häm­tar vi från en käl­la en bit bort i sko­gen. Det kristal­lk­lara vat­tnet smakar friskt och gott.

»Vi ska hug­ga vår egen ved, både till kami­nen som värmer upp den mysi­ga kolarko­jan… Vat­tnet häm­tar vi från en käl­la en bit bort i sko­gen. Det kristal­lk­lara vat­tnet smakar friskt och gott.
Visit vastmanland kolarbyn tanda eld

Tända eld med tändstål

– Som gäst i Kolar­byn kan man van­dra i sko­gen, bada bas­tu och sim­ma i sjön. Vi har kan­ot­er som man kan hyra. Men vi brukar fak­tiskt säga till våra gäster att inte plan­era in så myck­et. Att laga tre mål mat över öppen eld tar näs­tan hela dagen. Och vi rek­om­mender­ar att man stan­nar två nät­ter, för att hin­na kom­ma ner i varv, säger Malin Bruce, ägare på Kolar­byn Eco Lodge.

Visit vastmanland kolarbyn floating sauna

Bastubad

»Som gäst i Kolar­byn kan man van­dra i sko­gen, bada bas­tu och sim­ma i sjön och vi har kan­ot­er som man kan hyra.
Visit vastmanland kanot kolarbyn

Kanoter vid Kolarbyn

Vi van­drar från koja till slott

Efter en skön kväll, fjär­ran från wifi men med ett härligt besök i den vedel­dade bas­tun vid sjön, är det dags att gå och läg­ga sig. Vi sover gott på fårskinns­fäl­lar fram­för den sprakande eld­staden i kolarko­jan. Näs­ta mor­gon vak­nar vi utvilade och efter frukost fram­för lägerelden är vi redo att ta oss an näs­ta etapp av vårt semes­teräven­tyr: Fär­na Herrgård&Spa.

Visit vastmanland skinnskatteberg

Vi hänger på oss ryg­gsäckar­na och van­drar iväg längs den nyröj­da leden som bok­stavli­gen ska ta oss från koja till slott. Efter en knapp mils van­dring i den trol­s­ka bergslagssko­gen är vi framme i Fär­na. Här tar vi in på Fär­na Herrgård&Spa. Her­rgår­den är del av ett gam­malt järn­bruk från 1600-talet och genom århun­draden har här dri­vits både järn- och skogs­bruk. Vi fan­tis­er­ar en stund om de mån­ga gäster som genom åren kom­mit och gått på den vack­ert gula herr-går­den. Idag är det dock inte så mån­ga bergsmän, gre­var och baroner som kom­mer hit län­gre, utan snarare de som lik­som vi är sugna på att fly varda­gen en stund.

Nat­ten i kolarko­jan var vis­serli­gen ovän­tat bekväm, men det känns ändå som rik­tig lyx när vi sjunker ner med en kopp kaffe i en mjuk sof­fa i Fär­nas under­bara vin­terträdgård. Efter en stunds skönt soffhäng är vi redo att upp­täc­ka omgivningar­na, och först av allt blir det ett besök i Fär­nas fina spa. Här finns både bas­tu och inomhus­pool, men all­ra mest njuter vi av det var­ma badet i under bar him­mel. Det är så rogi­vande, allt är stil­la och det enda som hörs är fåglar­nas kvitter.

Visit vastmanland farna herrgard te farna

Färnas underbara kaffe

Visit vastmanland farna herrgard spabad utomhus

Varmt bad underbar himmel

Pris­belönt mat smakar ljuvligt

Fär­na lockar med flera trevli­ga aktiviteter. Man kan åka på bäver­sa­fari, hyra kan­ot eller shop­pa kläder och inred­ning i den sto­ra Her­rgårds­bo­den. Vi nöjer oss med en prom­e­nad i prunk­ande köks-trädgår­den, som lig­ger så vack­ert med utsikt över sjön. Kul att spana in sådant som vi nog kom­mer att få sma­ka på till mid­da­gen senare!

Vår kväll avs­lu­tas ståndsmäs­sigt, med en trerät­ters her­rgårdsmid­dag i den vack­ra mat­salen. Här förstår vi verk­li­gen var­för den pris­belön­ta mat­en sägs vara en så vik­tig del av besöket på Fär­na. Det smakar under­bart! Mat­salens fokus lig­ger på närod­lat och lokal-pro­duc­er­at, och samar­betet med de lokala bön­der­na är tätt. 

– Naturli­ga råvaror är grun­den i all vår mat­lagn­ing och meny­er­na är baser­ade på håll­bara och lokala råvaror, anpas­sat efter säsongen, berät­tar Inga-Lena Eriks­son, kökschef och som­me­li­er på Fär­na Herrgård.

Mät­ta och belåt­na drar vi oss till­ba­ka för kvällen. Fluffigt täcke i her­rgårdssäng är en skön kon­trast till gårda­gens sprakade brasa i kolarko­jan. Vi kom­mer garan­ter­at att sova gott i natt igen!

Visit vastmanland farna herrgard dessert
»Mat­salens fokus lig­ger på närod­lat och lokal­producerat, och samar­betet med de lokala bön­der­na är tätt. 
Visit vastmanland farna herrgard mat gos

Relaterade besöksmål