Integritetspolicy

Integritetspolicy

INSAM­LING AV INFORMATION

Vis­it Väst­man­land sam­lar in infor­ma­tion från dig när du gör en för­frå­gan via for­mulär eller mail eller favorit­mark­er­ar ett inlägg. Den insam­lade infor­ma­tio­nen inklud­er­ar de uppgifter du läm­nar till oss. Vid köp av pro­duk­ter eller tjän­ster sam­lar vi även in dina före­tag­suppgifter samt kom­mu­nika­tion som innehåller fak­ta relat­er­ad till uppdraget.

När du fyller i ett for­mulär på vår webb­plats tar vi automa­tiskt emot och sparar infor­ma­tion från din dator och web­bläsare, inklu­sive din IP-adress, uppgifter om pro­gram­vara och hårdvara.

ANVÄND­NING AV INFORMATION

Den infor­ma­tion Vis­it Väst­man­land sam­lar in från dig kan använ­das för att:

  • Göra din upplevelse unik
  • För­bät­tra vår hemsida
  • Svara på dina frågor
  • Kon­tak­ta dig via e‑mail

UTLÄM­NANDE TILL TRED­JE PART

Vis­it Väst­man­land är de enda som äger infor­ma­tio­nen som sam­las in på den här webb­plat­sen. Din per­son­ligt iden­ti­fier­bara infor­ma­tion kom­mer inte att säl­jas, utby­tas, över­föras eller delas vidare till något annat före­tag, i något syfte, utan ditt sam­ty­cke, föru­tom då så krävs för att upp­fyl­la en begäran och/​eller över­föring, t.ex. för att till­han­dahål­la en tjänst eller beställning.

Vis­it Väst­man­land säl­jer, hand­lar, eller på annat sätt över­för, inte per­son­ligt iden­ti­fier­bar infor­ma­tion till utom­stående parter. Det­ta inklud­er­ar inte betrodd part­ner eller under­lever­an­tör som hjälper mig att dri­va min verk­samhet, med kravet att dessa parter god­kän­ner att hål­la infor­ma­tio­nen konfidentiell.

Vis­it Väst­man­land kan i undan­tags­fall behö­va dela infor­ma­tion i syfte att under­sö­ka, förhin­dra eller vid­ta åtgärder mot ille­gala aktiviteter, mis­stänkt bedrägeri, sit­u­a­tion­er som med­för en poten­tiell risk för en per­sons fysiska säk­er­het, brott mot mina använ­darvil­lkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

INFOR­MA­TION­SSKY­DD

Vis­it Väst­man­land vid­tar en rad oli­ka säk­er­het­såt­gärder för att sky­d­da dina per­son­li­ga uppgifter. Endast medar­betare som ska uträt­ta ett speci­fikt jobb (t.ex. fak­turering eller kund­ser­vice), får till­gång till per­son­ligt iden­ti­fier­bar information.

COOK­IES

Vis­it Väst­man­land använ­der cook­ies och lik­nande tekniker för att till­han­dahål­la webb­plat­sen och för att under­lät­ta insam­ling av data. Cook­ies är små textfil­er som över­förs till din enhet. Webb­plat­sen använ­der två oli­ka typer av cook­ies: tillfäl­li­ga cook­ies som endast lagras tem­porärt och försvin­ner när du stänger ned din web­bläsare, och varak­ti­ga cook­ies som sparas till framti­da besök. Vi använ­der cook­ies för att analy­sera pre­stan­da för webb­plat­sen, anpas­sa den efter dina önskemål och för att analy­sera din använd­ning av våra tjänster.

Vad är cookies?

En cook­ie är en textfil med iden­ti­fier­are som skickas från Vis­it Väst­man­lands eller våra part­ners webb­servrar och sparas tillfäl­ligt eller varak­tigt på din enhet. Cook­ies används för att ge till­gång till oli­ka funk­tion­er. Vi använ­der (eller kan kom­ma att använ­da) oli­ka typer av cookies:

  • Förstapartscook­ies är cook­ies sat­ta av webb­plat­sen du besöker.
  • Tred­jepartscook­ies är cook­ies sat­ta av en tred­jepartssi­da. Dessa används främst för att sam­la infor­ma­tion för annon­ser­ing och skräd­darsytt innehåll samt för webbstatistik.
  • Tillfäl­li­ga cook­ies kallas även ses­sion­skakor och lagras tem­porärt i enhetens minne och används när du nav­ig­er­ar på webb­plat­ser­na och i nät­bu­tiken. Tillfäl­li­ga cook­ies försvin­ner när du stänger din webbläsare.
  • Varak­ti­ga cook­ies är cook­ies som sparas på din enhet under den tidspe­ri­od som anges i cook­ien, eller till dess att du tar bort dem.
  • Pix­el är (i det här sam­man­hanget) små trans­parenta bilder som används till­sam­mans med cook­ies för att räk­na använ­dare som besökt webbplatser.
  • Lik­nande tekniker är tekniker som lagrar infor­ma­tion i din web­bläsare eller i din enhet på ett sätt som lik­nar cook­ies och pixel.

Cook­ies via Google Analytics

Google Ana­lyt­ics är en web­b­an­a­lystjänst som till­han­dahålls av Google, Inc. Google Ana­lyt­ics använ­der cook­ies för att vi ska kun­na utvärdera och rap­portera använd­nin­gen av min webb­plats, till exem­pel genom att sam­la data om sid­vis­ningar och klick. Dessa analyser används inte för att iden­ti­fiera dig eller för att föl­ja din nav­iger­ing till andra webb­platser. Infor­ma­tio­nen som sam­las in om din använd­ning av webb­plat­sen (inklu­sive din IP-adress) kom­mer att över­föras till och lagras av Google på servrar i USA. Du kan tac­ka nej till Google Ana­lyt­ics med det här web­bläsar­tillägget: http://​tools​.google​.com/​d​l​p​a​g​e​/​g​a​o​ptout eller block­era dessa cook­ies till­sam­mans med andra cook­ies genom att justera inställ­ningar­na för din webbläsare.

Cook­ies via Google Web fonts

För enhetlig rep­re­sen­ta­tion av teck­en­snitt använ­der den­na sida webb­fonter som till­han­dahålls av Google. När du öpp­nar en sida lad­dar web­bläsaren de nöd­vändi­ga webb­si­dor­na i web­bläsarens cache för att visa tex­ter och teck­en­snitt kor­rekt. För det­ta ändamål måste din web­bläsare upprät­ta en direkt anslut­ning till Googles servrar. Google blir således med­veten om att min webb­si­da nås via din IP-adress. Använd­nin­gen av Google Web-teck­en­snitt är gjort i intresse för en enhetlig och attrak­tiv pre­sen­ta­tion av vår hem­si­da. Om din web­bläsare inte stöder webb­fonter används ett typ­snitt som finns på din dator. Ytterli­gare infor­ma­tion om hanter­ing av använ­dar­d­a­ta finns på https://​devel​op​ers​.google​.com/​f​o​n​t​s/faq och i Googles integritet­spol­i­cy på https://​www​.google​.com/​p​o​l​i​c​i​e​s​/​p​r​i​vacy/.

Cook­ies via Wordfence

Word­fence erb­jud­er en funk­tion för en besökare att kring­gå land­block­er­ing genom att kom­ma åt en dold web­badress. Den här kakan hjälper till att spåra vem som ska tillå­tas kring­gå land­block­er­ing. När en dold web­badress definier­ad av webb­plat­sad­min­is­tratören besöks, är den­na cook­ie inställd för att ver­i­fiera att använ­daren kan kom­ma åt webb­plat­sen från ett land som är begrän­sat genom lands­block­er­ing. Det­ta kom­mer att stäl­las in för alla som kän­ner till web­badressen som tillåter bypass av stan­dard land­block­er­ing. Den­na cook­ie är inte inställd för de som inte kän­ner till den dol­da URL-adressen för att kring­gå land­block­er­ing. Den här kakan ger plat­sä­gare ett sätt att tillå­ta vis­sa använ­dare från block­er­ade län­der, trots att lan­det har bliv­it blockerat.

Hur du kan hantera eller block­era cookies

Du kan ändra inställ­ningar­na i din web­bläsare eller din enhet för att hantera använd­nin­gen och omfat­tnin­gen av cook­ies. Använd hjälp­funk­tio­nen i din web­bläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du ändrar dessa inställ­ningar. Du kan exem­pelvis väl­ja att block­era alla cook­ies, endast acceptera förstapartscook­ies, eller radera cook­ies när du stänger ner din web­bläsare. Observera att vis­sa funk­tion­er på min webb­plats inte funger­ar opti­malt om du block­er­ar eller rader­ar cookies.

Radera dina uppgifter

Vis­it Väst­man­land använ­der den e‑postadress du förs­er oss med för att skic­ka infor­ma­tion och upp­da­teringar. Om du önskar att vi rader­ar de uppgifter jag har om dig går det bra att begära det via mail (info@​visitvastmanland.​com).

Sam­ty­cke

Genom att använ­da vår webb­plats god­kän­ner du vår integritetspolicy.