Visit vastmanland mistel toppbild Visit vastmanland mistel toppbild

Att tänka på...

Att tänka på...

Allemansrätten – dina rättigheter och skyldigheter

Alle­man­srät­ten innebär att du får röra dig fritt i naturen utan att frå­ga markä­garen om lov. Men det finns vis­sa sak­er du måste tän­ka på när du är ute och van­drar, cam­par, klät­trar, åker båt eller gör något annat i det fria.
Länk: Naturvårdsver­ket

Läs mer på Naturvårdsverket

Naturreservat har särskilda bestämmelser

I sky­d­dade områ­den som natur­reser­vat finns särskil­da bestäm­melser för att sky­d­da naturen. Det kan innebära att alle­man­srät­ten är begrän­sad i vis­sa delar men utökad i andra. I ett sky­d­dat område kan det till exem­pel vara för­b­judet att elda, läg­ga till med båt eller ha med sig hund, men å andra sidan vara tillåtet att täl­ta flera nät­ter på sam­ma plats. Vil­ka regler som gäller finns att läsa på områdets anslagstavlor eller på länsstyrelsens webbplats.

Länk: Länsstyrelsen Väst­man­land

Läs mer på Länsstyrelsen

Elda säkert – tänk på brandrisken

Ta reda på om det råder eld­nings­för­bud. Då är det för­b­judet att elda och gril­la i skog och mark, även i fas­ta eld­städer. Infor­ma­tion om eld­nings­för­bud hit­tar du på kom­munens eller länsstyrelsens webb­platser. Håll dig upp­dat­er­ad och läs mer på 

Håll koll på eventuel­la regler som gäller i nation­al­park­er och natur­reser­vat. Det kan vara helt för­b­judet att elda eller bara tillåtet på vis­sa fas­ta eld­platser. Regler­na framgår av anslagstavlor­na i området och du kan även få mer infor­ma­tion från kom­munen eller länsstyrelsen.

Välj en säk­er plats att elda på så att elden inte risker­ar att spri­das. Läs mer om brand­säk­er­het och eld­ning på msb​.se

Und­vik att läm­na hand­sprit i bilen efter­som det innehåller alko­hol och betrak­tas som myck­et brand­farligt. När tem­per­a­turen stiger ökar avångnin­gen i hand­spriten. Det­ta i kom­bi­na­tion med en gnista eller låga kan orsa­ka en brand. Gnis­tor kan upp­stå när man till exem­pel öpp­nar eller stänger bildörrar.

Tips: Lad­da ner appen Bran­drisk Ute och håll koll på bran­drisken i skog och mark. Den lär dig ock­så mer om säk­er eld­ning utomhus.