Visit vastmanland foto emelie lindh nas tranggatan Visit vastmanland foto emelie lindh nas tranggatan

Näs

Bergsskrevor, stenblock & Trånggatan Näs

I Näs hit­tar du drama­tiska bergslut­tningar, sto­ra sten­block och fin utsikt. Här finns ock­så den smala bergsskre­van Trånggatan.

Visit vastmanland emelie vandrar nas
Visit vastmanland foto emelie lindh selfie tranggatan

Vandring genom skogen till den spektakulära Trånggatan

Friluft­sliv

I Näs kan du van­dra genom sko­gen och nju­ta av utsik­ten från höjder­na. Ta med pick­nick­ko­r­gen och spana efter fåglar vid Sked­visjöns strand. Från grusvä­gen som går genom reser­vatet led­er en stig till Trång­gatan. Trång­gatan är en smal bergsskre­va som är till­räck­ligt stor för att en smalare, vux­en per­son pré­cis ska kun­na ta sig igenom den. Om du inte vill passera genom Trång­gatan finns en liten stig vid sidan om så du kan ta dig upp på berget. Uppe på berget har du vack­er utsikt över ras­bran­ten och sko­gen omkring.

I området kan du som letar se spår av hur män­niskor utnyt­t­jade sko­gen i äldre tider. Här finns kol­bot­tnar och en ruin av en kolarko­ja. Kol­bot­tnar är rester efter kolmilor där man förr i tiden gjorde träkol. I kolarko­jan bodde den som vak­tade så att kolmi­lan inte skulle bör­ja brinna.

Visit vastmanland foto emelie lindh tranggatan

Naturen

I väs­tra delen av natur­reser­vatet reser sig en brant och en spek­takulär bergss­lut­tning. Sto­ra sten­block har bru­tits loss från berget och ska­p­at grot­tor och skrevor. I en av grot­tor­na väx­er lysmossa, en självlysande” mossa som reflek­ter­ar dagsljuset som fall­er in. Den har bara hit­tats här och på en plats till i länet.

Sko­gen består av gam­mal barrskog med mån­ga döda träd, både sådana som står kvar och stam­mar som lig­ger på marken. Mån­ga insek­ter och mossor gillar de döda trä­den, till exem­pel grön sköld­mossa. I sko­gen finns ock­så några ovan­ligt gam­la och gro­va aspar. På aspar­na väx­er aspfjä­der­mossa, lunglav och stor aspticka.

Visit vastmanland rinnande vatten

Inte långt från Näs naturreservat hittar man vackra Venabäcken

Hitta hit

Näs lig­ger 2 mil nord­väst om Köping. Kör cir­ka 12 kilo­me­ter från Köping på väg 250 till Kols­va. Sväng vän­ster i korsnin­gen i Kols­va cen­trum. Följ skylt V Sked­vi”. Kör cir­ka 15 kilo­me­ter. Sväng höger vid skylt Natur­reser­vat 1” och Tål­bo 4”. Kör cir­ka 500 meter till en park­er­ing. Kör cir­ka 1 kilo­me­ter till så finns det ännu en parkering.

Relaterade besöksmål