Visit vastmanland historisk vandring surahammar urban dimberg toppbild Visit vastmanland historisk vandring surahammar urban dimberg toppbild

En historisk vandring

Surahammar En historisk vandring

Den his­toriska van­drin­gen med 23 skyl­tar är belä­gen i det område som är den äld­s­ta delen av Sura­ham­mar. Prom­e­naden är ca 3 km lång. Prom­e­naden star­tar vid plat­sen som var ortens förs­ta cen­trum, Tor­get”. Idag är det park­er­ing till Hem­bygds­går­den. I den byg­gnad som idag kallas Sten­huset, en liten bit från Bruksmuseet, bodde sex smeds­famil­jer. En lägen­het finns kvar som muse­um. Idag är Sten­huset öppet för allmän­heten och dri­vs av Sura­ham­mars Kon­st & Hantverks­gille som arranger­ar kon­stut­ställ­ningar och försäljn­ing av lokala pro­duk­ter, samt dri­ver ett kafé. 

Visit vastmanland historiska vandringen surahammar korsvirkeshus
Visit vastmanland surahammars bruksomrade

Bruksmuseet och Stenhuset

Vidare går prom­e­naden för­bi Hofgårds sluss där flera skyl­tar finns och där det även är en vack­er vy mot Sura kyr­ka. Prom­e­naden föl­jer därefter Strömsholms kanal­sträck­n­ing med vack­ra grönom­rå­den och möj­ligheter till pick­nick. Vid den nordli­gaste delen av prom­e­naden hit­tar man fler infor­ma­tions skyl­tar plac­er­ade vilken beskriv­er anläg­gan­det av de båda kanaler­na. Vyn över kanalen nor­rut mot Mag­fors­en är vack­er och rofylld. Prom­e­naden föl­jer därefter Strömsholms kanal­sträck­n­ing med vack­ra grönom­rå­den och möj­ligheter till pick­nick med vack­er vy mot Sura kyrka.

Visit vastmanland surahammar kyrka
Visit vastmanland historisk vandring naturbild

Sura kyrka och omgivningarna är fantastisk och har man tur så kan man få se den vackra tistelfjärilen.

Visit vastmanland hofgards sluss
Visit vastmanland hofgards sluss bild2

Hofgårds sluss med spännande historia och bild på Motalabron från 1853.

Visit vastmanland baver surahammar 1
Visit vastmanland baver surahammar 2

Med lite tur kan man få se bäver.

Visit vastmanland historisk vandring surahammar ryggsack
Visit vastmanland historisk vandring fors

Att ha med sig ryggsäck är alltid bra för att få med sig t. ex. sittunderlag till fikarasten, vattenflaska, fika och kamera.

Prom­e­naden vän­der sedan söderut och passer­ar det område som tidi­gare kallades Nybygget” och där Sura­ham­mars Bruks lant­går­dar var belägna på 1800-talet och 1900-talet.

Prom­e­naden är cir­ka 3 kilo­me­ter, bänkar och vilo­platser finns utmed delar av prom­e­nad­sträck­nin­gen. Hela sträck­nin­gen är till­gäng­lig för både barn­vagnar och rullstolar.

Foto: Urban Dimberg

Relaterade besöksmål