Visit vastmanland John met ketel Visit vastmanland John met ketel

John lockar med närhet till djur och natur

John lockar med närhet till djur och natur

JOHN DE JONG ÄR HOL­LÄN­DAREN SOM BRIN­NER FÖR ATT SVEN­SK LANDS­BYGD SKA LEVA. TILL­SAM­MANS MED SIN FRU MANDY LOCKAR HAN TUR­IS­TER FRÅN HELA SVERIGE, OCH STO­RA DELAR AV VÄRLDEN, TILL SVARTÅ­DALEN OCH PARETS EKO­TUR­IS­MGÅRD: EDENS GAR­DEN

Visit vastmanland foto Henrik Wester

Mitt i naturen. John och Mandy de Jong driver tillsammans Edens Garden.

Edens Gar­den lig­ger drygt tre mil norr om Västerås, mitt i det myll­rande fågel- och djurlivet intill Häll­sjön och Svartån. Här lever John och Mandy de Jong med sina barn Gabriël­la och Sara. På går­den bor ock­så tre kat­ter och ett helt gäng med höns, tama får, kanin­er, två häs­tar och getabock­en Bruce’.

Allt bör­jade med att John och Mandy läng­tade bort från det hek­tiska livet i Ams­ter­dam. De ville bo frid­fullt på lan­det, något som var omöjligt med de höga bostad­spris­er­na i Hol­land. Tanken på att fly­t­ta till Sverige kom när de besök­te vän­ner utan­för Sala.

Visit vastmanland Evening Paddling

Njut av lugna eftermiddagar & kvällar på Svartån och dess våtmarker. Kanotpaddling på kvällen är sann mindfulness!

– En dag på resan stan­nade vi vid en sjö och lade ut pick­nick­fil­ten i gräset, berät­tar John. Hän­för­da över den vack­ra utsik­ten utbrast vi sam­tidigt: Tänk om man kan bo så här!” Otroligt nog så bor vi nu allde­les intill med utsikt över en lika fin sjö.

Visit vastmanland svartadalen faglar edensgarden

Svartådalen är känt för sitt fantastiska och rika fågelliv.

Pop­ulär Bed & Breakfast

Det var när John fick höra att det sak­nades säng­platser i Svartå­dalen som paret star­tade ett Bed & Break­fast. Först hyrde de ut ett rum hem­ma i huset och gäster­na åt mat med famil­jen vid köks­bor­det. För­frågningar­na blev allt fler, och numera har John tre hus att hyra ut. 

Med tiden bör­jade han gui­da gäster­na i naturen, och nu är bäver­sa­fari, kan­otuthyrn­ing, cyke­luthyrn­ing, fiske­bå­tuthyrn­ing på Svartån myck­et upp­skat­tade. John valde ock­så att cer­ti­fiera går­den som eko­tur­ism­före­tag, något som innebär miljöhän­syn i allt de gör.

Man kan inte leva av naturen utan att vara varsam om den. Vår verk­samhet ska stär­ka nas­turen, imte tvärtom.”
Visit vastmanland John portrait

- Det är helheten, allt som erbjuds i Svartådalen med Hällskogsbrännan naturreservatet runt knuten, som gör platsen så rik på upplevelser.

– Man kan inte leva av naturen utan att vara varsam om den, säger John. Vi käll­sorter­ar på går­den, lagar mat på när­pro­duc­er­ade råvaror, använ­der träbe­stick istäl­let för plast och så rör vi oss med respekt ute i mark­er­na. Vårt före­ta­gande ska stär­ka naturen, inte tvärtom.

Samar­betet i byg­den lig­ger John varmt om hjärtat.

– Det är hel­heten, allt som erb­juds i Svartå­dalen, som gör plat­sen så rik på upplevelser. Där­för hän­vis­ar vi ofta våra gäster till andra före­tag inom besök­snärin­gen. Indi­vid­u­al­is­mens tid är för­bi, nu hand­lar allt om att hjäl­pas åt för att ska­pa en håll­bar värld, säger John

Visit vasrmanland john berattar

John de Jong berättar om djurlivet i Svartådalen

På bäver­sa­fari i Svartådalen

Nere i vin­d­sky­d­det vid Svartån berät­tar John de Jong om bävrar­nas liv. Allt medan elden flam­mar, kaf­fekan­nan put­trar och kak­burken skickas runt. Sedan ger vi oss iväg i kan­oter­na. John padd­lar först, hela tiden spe­jande, och då och då pekar han ut oli­ka djur. Vi ser sva­nar, gäss och flera sorters änder. Och till sist ock­så två bävrar som sim­mar i vat­tnet. På hemvä­gen knakar det bland trä­den. En älg, säger John, och vi lyssnar andäk­tigt på hur ett stort djur banar väg snåren. Magi i mod­er naturs regi.

Visit vastmanland svartadalen alg
Visit vastmanland svartadalen baver

Här finns några av Europas rikaste naturmiljöer. I landskapet flyter Svartån fortfarande sitt fria, slingrade flöde och varje år översvämmar ån det flacka landskapet.

Fak­ta Svartådalen

Svartå­dalen är en levande, sven­sk jord­bruks­bygd med ett sjösys­tem som binds sam­man av den slin­grande Svartån. Området är bland annat känt för sitt rika fågel­liv som lockar besökare från tidig vår till sen höst.

I områdets nor­ra del finns en cykelled, där du kan cyk­la i levande sven­sk kul­tur­bygd med vid­sträck­ta slåt­terän­gar, sjöar och storskog. Svartå­dal­som­rådet erb­jud­er även andra aktiviteter, som kan­ot­tur­er, bäver- och örnsafari.

Mer om Svartådalen

Relaterade besöksmål