Visit vastmanland John met ketel

John lockar med närhet till djur och natur

John lockar med närhet till djur och natur

JOHN DE JONG ÄR HOL­LÄN­DAREN SOM BRIN­NER FÖR ATT SVEN­SK LANDS­BYGD SKA LEVA. TILL­SAM­MANS MED SIN FRU MANDY LOCKAR HAN TUR­IS­TER FRÅN HELA SVERIGE, OCH STO­RA DELAR AV VÄRLDEN, TILL SVARTÅ­DALEN OCH PARETS EKO­TUR­IS­MGÅRD: EDENS GAR­DEN

Visit vastmanland foto Henrik Wester

Mitt i naturen. John och Mandy de Jong driver tillsammans Edens Garden.

Edens Gar­den lig­ger drygt tre mil norr om Västerås, mitt i det myll­rande fågel- och djurlivet intill Häll­sjön och Svartån. Här lever John och Mandy de Jong med sina barn Gabriël­la och Sara. På går­den bor ock­så tre kat­ter och ett helt gäng med höns, tama får, kanin­er, två häs­tar och getabock­en Bruce’.

Allt bör­jade med att John och Mandy läng­tade bort från det hek­tiska livet i Ams­ter­dam. De ville bo frid­fullt på lan­det, något som var omöjligt med de höga bostad­spris­er­na i Hol­land. Tanken på att fly­t­ta till Sverige kom när de besök­te vän­ner utan­för Sala.

Visit vastmanland Evening Paddling

Njut av lugna eftermiddagar & kvällar på Svartån och dess våtmarker. Kanotpaddling på kvällen är sann mindfulness!

– En dag på resan stan­nade vi vid en sjö och lade ut pick­nick­fil­ten i gräset, berät­tar John. Hän­för­da över den vack­ra utsik­ten utbrast vi sam­tidigt: Tänk om man kan bo så här!” Otroligt nog så bor vi nu allde­les intill med utsikt över en lika fin sjö.

Visit vastmanland svartadalen faglar edensgarden

Svartådalen är känt för sitt fantastiska och rika fågelliv.

Pop­ulär Bed & Breakfast

Det var när John fick höra att det sak­nades säng­platser i Svartå­dalen som paret star­tade ett Bed & Break­fast. Först hyrde de ut ett rum hem­ma i huset och gäster­na åt mat med famil­jen vid köks­bor­det. För­frågningar­na blev allt fler, och numera har John tre hus att hyra ut. 

Med tiden bör­jade han gui­da gäster­na i naturen, och nu är bäver­sa­fari, kan­otuthyrn­ing, cyke­luthyrn­ing, fiske­bå­tuthyrn­ing på Svartån myck­et upp­skat­tade. John valde ock­så att cer­ti­fiera går­den som eko­tur­ism­före­tag, något som innebär miljöhän­syn i allt de gör.

Man kan inte leva av naturen utan att vara varsam om den. Vår verk­samhet ska stär­ka nas­turen, imte tvärtom.”
Visit vastmanland John portrait

- Det är helheten, allt som erbjuds i Svartådalen med Hällskogsbrännan naturreservatet runt knuten, som gör platsen så rik på upplevelser.

– Man kan inte leva av naturen utan att vara varsam om den, säger John. Vi käll­sorter­ar på går­den, lagar mat på när­pro­duc­er­ade råvaror, använ­der träbe­stick istäl­let för plast och så rör vi oss med respekt ute i mark­er­na. Vårt före­ta­gande ska stär­ka naturen, inte tvärtom.

Samar­betet i byg­den lig­ger John varmt om hjärtat.

– Det är hel­heten, allt som erb­juds i Svartå­dalen, som gör plat­sen så rik på upplevelser. Där­för hän­vis­ar vi ofta våra gäster till andra före­tag inom besök­snärin­gen. Indi­vid­u­al­is­mens tid är för­bi, nu hand­lar allt om att hjäl­pas åt för att ska­pa en håll­bar värld, säger John

Visit vasrmanland john berattar

John de Jong berättar om djurlivet i Svartådalen

På bäver­sa­fari i Svartådalen

Nere i vin­d­sky­d­det vid Svartån berät­tar John de Jong om bävrar­nas liv. Allt medan elden flam­mar, kaf­fekan­nan put­trar och kak­burken skickas runt. Sedan ger vi oss iväg i kan­oter­na. John padd­lar först, hela tiden spe­jande, och då och då pekar han ut oli­ka djur. Vi ser sva­nar, gäss och flera sorters änder. Och till sist ock­så två bävrar som sim­mar i vat­tnet. På hemvä­gen knakar det bland trä­den. En älg, säger John, och vi lyssnar andäk­tigt på hur ett stort djur banar väg snåren. Magi i mod­er naturs regi.

Visit vastmanland svartadalen alg
Visit vastmanland svartadalen baver

Här finns några av Europas rikaste naturmiljöer. I landskapet flyter Svartån fortfarande sitt fria, slingrade flöde och varje år översvämmar ån det flacka landskapet.

Fak­ta Svartådalen

Svartå­dalen är en levande, sven­sk jord­bruks­bygd med ett sjösys­tem som binds sam­man av den slin­grande Svartån. Området är bland annat känt för sitt rika fågel­liv som lockar besökare från tidig vår till sen höst.

I områdets nor­ra del finns en cykelled, där du kan cyk­la i levande sven­sk kul­tur­bygd med vid­sträck­ta slåt­terän­gar, sjöar och storskog. Svartå­dal­som­rådet erb­jud­er även andra aktiviteter, som kan­ot­tur­er, bäver- och örnsafari.

Mer om Svartådalen

Relaterade besöksmål