Visit vastmanland aktivt uteliv Malaren topppbild Visit vastmanland aktivt uteliv Malaren topppbild

Upplev Mälaren i kajak

massor av möjligheter Upplev Mälaren i kajak

Pad­dling är en natu­rup­plevelse deluxe. För den som väl­jer att utfors­ka Mälaren i kajak vän­tar såväl bra motion och skö­na strän­der, som vack­ra vyer och obe­bod­da öar. Sug­en på en utman­ing? Följ med till Västeråsaren och kajak­ex­perten Per Fredins favoritö!

Pad­deln skär genom det ljum­ma vat­tnet när kajak­en glid­er in mot Norrskär. Det är näs­tan vin­d­stil­la, tyst och väldigt frid­fullt när vi går i land på den lil­la Mälarön. Här vän­tar lika delar även­tyr och avkop­pling, med solvar­ma klip­por, vack­ra ekar och marken täckt av ett hav av för­som­marens alla vänaste liljekonvaljer

Att padd­la kajak till Norrskär är en av Per Fredins favorit­tur­er i Mälaren. Från Björnögår­den padd­lar han genom Häss­lö­sun­det söderut till Fröhol­mens fyr, innan han kor­sar farleden mot Norrskär, som lig­ger vid Ridöns nordös­tra hörn. På slutet kan både vind och vågor utmana. Turen är inget för nybör­jare, men för den ruti­n­er­ade bjud­er Norrskärs­turen på rolig pad­dling och ett vack­ert utflyktsmål.

– Med kajak öpp­nas så mån­ga möj­ligheter i Mälaren! Man behöver inte fär­das långt för att vara mitt i naturen. Att pac­ka tält, sovsäck och lite mat för att över­nat­ta på Norrskär eller någon annan fin Mälarö är väldigt trevligt, säger Per Fredin.

Visit vastmanland aktivt uteliv norrskar

Drönarfoto över Norrskär

Motions­form och natu­rup­plevelse i ett

När det kom­mer till pad­dling, och inte minst pad­dling i Mälaren, så är Per Fredin en verk­lig expert. Han föd­des in i kajak­sporten: hela famil­jen padd­lade och från barns­ben var det trän­ing och tävling som gällde på varda­gar­na, och semes­trar­na till­bringade famil­jen på kajakre­sor. Numera är Pers tävlingskar­riär avs­lu­tad, men med frilufts­cen­tret Aktivt Ute­liv har kajak­en i stäl­let bliv­it hans jobb. Kär­leken till pad­dling som motions­form och natu­rup­plevelse har defin­i­tivt inte ros­tat med åren.

– En av tjus­ningar­na med att padd­la är att det är ett så frik­tions­fritt sätt att ta sig fram på. Och vat­ten är både fascinerande och lug­nande. Dessu­tom är vari­a­tion­s­möj­ligheter­na när­mast oändli­ga när man padd­lar, man kan padd­la i åar eller älvar, i små eller sto­ra sjöar och i exem­pelvis Mälaren finns mängder av öar att upp­täc­ka, säger Per Fredin.


Visit vastmanland aktivt uteliv upplev malaren kajak 1

Mälaren är ett fantastiskt besöksmål med kajak

Både kurs­er och guidade turer

Sedan några år till­ba­ka håller Per och Aktivt Ute­liv till på Björnögår­den, mitt i ett av Västeråsar­nas mest älskade friluftspar­adis. Intres­set för att padd­la kajak är stort och hit kom­mer både lokal­bor och tur­is­ter för att gå kurs, hyra eller köpa utrust­ning. I år sat­sar Aktivt Ute­liv stort på guidade kajak­tur­er i Mälaren. Det blir både dags- och över­nat­tnings­tur­er, bland annat i samar­bete med Sjöevent som har stu­gor på vack­ra Aggarön. För den som inte tes­tat innan så rek­om­mender­ar Per att star­ta med en kort grundkurs.

– Då slip­per du klas­siska nybör­jarmis­stag, som hur man kliv­er i och ur kajak­en. Kän­ner man sig säk­er med i- och urstign­ing så blir Mälaröar­na myck­et mer till­gäng­li­ga. I som­mar hop­pas jag att ännu fler tar chansen att upp­täc­ka hur fan­tastisk Mälaren är!


Visit vastmanland aktivt uteliv kajak kvall

Trails of Västmanland

Sug­en på att tes­ta pad­dling!? Trails of Väst­man­land sam­lar utval­da led­er för dig som vill uppl­e­va Väst­man­land och här hit­tar du förslag på flera fina kan­ot- och kajak­tur­er i bland annat Mälaren, Svartån och Strömsholms kanal.

Kajak på Mälaren – tre tips

Per Fredin padd­lar gär­na till Norrskär, men det är en tur som kräver en hel del erfaren­het. Här är tre andra tips i oli­ka svårighets­grad. Alla tur­er utgår från Björnögår­den, där man ock­så kan hyra kajak.

1. Gäd­de­holm

Lätt tur som inte kräver några förkun­skaper, med nio kilo­me­ters pad­dling i lugna och vin­d­sky­d­dade Häss­lö­sun­det. Vid Gäd­de­holm kan man kli­va upp både vid bryg­ga och sand­strand, och här finns toalett och grillplats.

2. Östra Holmen 

Fyra-fem kilo­me­ter lång, medel­lätt tur. Det finns gott om fina land­stign­ingsplatser på oli­ka delar av Östra Hol­men, klip­por­na på nor­ra sidan av ön är en favorit. Vid bad­plat­sen finns som­mar­café och toalett. Tänk på att pad­dlin­gen över Västerås­fjär­den är utsatt för både vind och båtvå­gor, och om det blås­er stiger svårighet­snivån på turen avsevärt.

3. Björnö runt

Elva kilo­me­ter lång, medelsvår tur som kräver lite erfaren­het. Björnö runt är en rik­tig klas­sik­er där man får uppl­e­va både Häss­lö­sun­det och Västerås­fjär­den. Det finns gott om fina land­stign­ingsplatser runt hela ön, men även ett stopp på den obe­bod­da lil­la ön Sto­ra Skär­plin­gen rek­om­menderas. Tänk på att utsi­dan av Björnö är utsatt för både vind och vågor som kan öka svårighetsgraden.

Relaterade besöksmål