Visit vastmanland knektleden toppbild2
Visit vastmanland knektleden toppbild2

Knektleden

häftigt MTB-spår i unik gruvmiljö Knektleden

Hur är en per­fekt MTB-helg? Frå­gar man Niklas, Tobbe och Eleonor så spelar flera fak­tor­er in. Först ska det vara lätt att hit­ta till MTB-området. Sedan ska led­er­na vara väl­skyl­tade. Flow är önskvärt. Lik­som fika, umgänge och ett schysst ställe för after bike.


I Väst­man­land är förut­sät­tningar­na bra för en per­fekt MTB-helg, och på Trails of Väst­man­land finns allt om de bäs­ta led­er­na sam­lat. För vårt cykel­gäng var det fram­för allt Knek­tle­den vid Sala Sil­ver­gru­va som lock­ade. Vid gru­van har sti­gar tram­pats i århun­draden: på 1400-talet var det gru­var­betare, på 1900-talet kom tur­is­ter­na och nu är det stig­cyk­lis­ter­na som upp­täckt den uni­ka gruvmiljön.

Visitvastmanland knektleden bildkollage 3

Den 7 km långa leden erbjuder flera nyfikna pauser och selfiemoments i de spännande omgivningarna.

Sagt och gjort, cyk­lar las­tades på tak och dragkrok och bilens GPS ställs in på Sala Sil­ver­gru­va. Med på resan var Tobbe som inte väjer för några utmaningar, Niklas som rätt nyli­gen bör­jat cyk­la och så Eleonor, kartläsaren som har koll på det mes­ta, till exem­pel att den röd­skyl­tade Knek­tle­den star­tar vid – hör och häp­na – Knek­tschak­tet. Leden är knappt sju kilo­me­ter lång och går mitt i den gru­vhis­toriska kul­tur­miljön. Störs­ta utmanin­gen med cyk­lin­gen kan fak­tiskt vara att hål­la fokus på sti­gen. Unik natur, anti­ka byg­gnad­er och spän­nande gru­vhål drar lätt åt sig blickarna.


Visit vastmanland knektleden bildkollage 2

Start och mål är vid knektschaktet som är beläget söderut i gruvområdet.

Två varv runt Knektleden

Knek­tle­den bjud­er på några småtekniska parti­er, men med lite cykel­vana tar man sig runt. Här finns inga lån­ga, bran­ta backar, utan det är slin­grande sin­gle­track på fast under­lag med en hel del sten och grus som gäller. Flera av sti­gar­na består av mate­r­i­al från gru­vbry­t­nin­gen, och att cyk­la i den naturli­ga rock­gar­den som bil­dats uppe på sten­hö­gar­na är en rik­tigt cool upplevelse. Inne i sko­gen är cyk­lin­gen mer flowig, här är inte så myck­et ste­nar och röt­ter som brom­sar utan det går att få upp härlig fart. 

– Knek­tle­den var defin­i­tivt en av de bal­laste led­er­na jag har cyk­lat på! Miljön var så häftig och väldigt karak­täris­tisk. Att cyk­la på de vas­sa, tag­gi­ga ste­nar­na var en utman­ing, fram­för allt men­talt. Det såg ut som att det skulle göra rätt ont om man ram­lade där, säger Tobbe.

Förs­ta run­dan runt Knek­tle­den tog gänget på fart. Sedan blev det fika och vätskepaus innan det var dags för varv två.

– På andra varvet stan­nade vi till lite mer, kol­lade på utsik­ten och häfti­ga lämningar från gru­vbry­t­nin­gen. Vi mötte rätt myck­et folk som var ute och gick, men det ställde inte till några prob­lem. Och så cyk­lade vi för­bi ett vat­ten­fyllt dag­brott som var väldigt fint, där hade jag gär­na badat, säger Niklas.


Visit vastmanland knektleden kollage 3

After bike och övernattning

Efter två varv på Knek­tle­den var det dags att run­da av cykelda­gen. Att det görs bäst med lite cyk­ling är väl sen gam­malt!? En cykel­tur från gru­van, genom fina gam­la Salak­varter, så lig­ger Måns Ols utvärd­shus. Här fick badsug­ne Niklas ett dopp på den mysi­ga bad­plat­sen innan man slog sig ner på den sto­ra ute­serverin­gen vid strand­kan­ten. Med en kall öl och en saftig ham­bur­gare sum­mer­ades intryck­en från dagen, innan gänget tog bilen för att chec­ka in på bou­tique­hotel­let Nor­rän­gens Alpac­ka strax norr om Sala.

– Det är för att tes­ta cyk­ling i nya, spän­nande miljöer som vi var­je år försök­er kom­ma iväg på den här MTB-resan. Men man cyk­lar ju inte hela tiden; vi vill gär­na uppl­e­va annat ock­så. Den här gån­gen blev det skönt bas­tuhäng på kvällen och en prom­e­nad med alpack­or på mor­gonen. Det var verk­li­gen något helt nytt, skrat­tar Eleonor.

Visit vastmanland knektleden mtb utfor
Visit vastmanland mtb knektleden

Fina MTB-spår på Lindmuren 

Utvilade och med en rejäl dos lurvigt alpack­a­gos i bagaget var det dags för en ny cykelup­plevelse. På resans andra dag styrde Niklas, Tobbe och Eleonor mot Sura­ham­mar. Vid golf­banan finns MTB-området Lind­muren, som lock­ade med flera spår i oli­ka längd och svårighets­grad. Här bjöd den röda leden på rik­tigt härlig cyk­ling – stök blandades med flow, det var drops, lån­ga svepande sten­häl­lar och grov­grusi­ga tall­hedar. Det blev några tim­mars rolig och pul­shö­jande cyk­ling innan det var dags att styra bilen hemåt, mån­ga upplevelser rikare. Årets MTB-helg blev så nära per­fekt det går att komma.


Ute efter en cykelup­plevelse? På Trails of Väst­man­land finns mån­ga tips på lån­ga, kor­ta, lät­ta och utmanande MTB-spår runt om i länet.


Relaterade besöksmål