Visitvastmanland golfivastmanland toppbild Visitvastmanland golfivastmanland toppbild

Vackra vyer och välklippta greener

Västmanland är ett paradis för golfälskare Vackra vyer och välklippta greener

Med 261 green­er förde­lade på 14 golfk­lub­bar är Väst­man­land den per­fek­ta des­ti­na­tio­nen för alla som gillar golf. Här hit­tar du sjönära banor med storar­tad utsikt över Mälaren, det finns utmanande skogs­banor och bekvä­ma park­banor. Vid sidan av väl­sköt­ta banor i topp­klass lockar golfk­lub­bar­na även besökare med pake­tup­plevelser, god mat och bra boende.

Visitvastmanland frosakergolf bild1

Sandbunker Frösåkers Golf & Country Club- Foto: Henrik Mill

Oavsett om du är nybör­jare eller full­blod­sproffs, ensam eller i ett stort gäng finns alla möj­ligheter att hit­ta din favorit­bana i Väst­man­land. Det kan Chris­t­ian Hed­berg skri­va under på. Som inbiten gol­fare har han tes­tat länets alla banor.

– Banor­na i Väst­man­land är rik­tigt bra. De har bliv­it allt bät­tre med åren och golfk­lub­bar­na har dessu­tom bliv­it duk­ti­ga på att kny­ta ihop paket med hotell och andra upplevelser, säger Chris­t­ian Hedberg.

– Jag vill påstå att alla banor har sin charm; från en nio­håls­bana som Strömsholm som är fan­tastiskt charmig vid Kol­bäck­sån å ena sidan, till å andra sidan banor som Orres­ta och Frösåk­er: gol­fre­sorter där man kan få en hel­het­sup­plevelse med både spel, mat och boende. En bana som stick­er ut lite är Ängsö golfk­lubb, det är en naturskön bana där var­je hål spelar som i sin egen korridor.

Men Chris­t­ian Hed­bergs favorit­bana är ändå hans hem­ma­bana: Västerås GK. När han bör­jade spela golf 1980 fanns bara en golfk­lubb i Västerås, och han har var­it Västerås GK tro­gen sedan dess.

– Det är en utmanande och varierande bana. Det är där jag har mina kom­p­is­ar och jag upp­skat­tar att det är så nära att jag till och med kan gå eller cyk­la dit.

Visitvastmanland Christian Hedberg
Visitvastmanland stromsholmsgolfklubb bild1

Bild på Christian Hedberg och Stömsholms Golfklubb

En sport för alla åldrar

Att Chris­t­ian Hed­berg bör­jade spela golf har han sin far­mor och far­far att tac­ka för. Det var de som tog med den unge Chris­t­ian till golf­banan, där han snabbt blev fast. Far­mor och far­far fort­sat­te att spela golf tills de var över 80 år. 

– Golf är verk­li­gen en sport för alla åldrar. Det är fan­tastiskt med hand­ikapp­sys­temet som gör att alla kan vara med och spela på lika vil­lkor, säger Chris­t­ian Hedberg.

– När jag bör­jade spela golf var gemen­skapen vik­ti­gast. Jag var blyg men här fick alla vara med, oavsett hur duk­tig man var. Med tiden har utmanin­gen att man oavsett nivå alltid kan bli bät­tre bliv­it en stor del av tjus­nin­gen, och i takt med att jag blir äldre upp­skat­tar jag motio­nen och möj­ligheten att hål­la igång för häl­sans skull.

Visitvastmanland vasteras golfklubb bild1

Christian Hedbergs hemmabana: Västerås GK.

En per­fekt golfdag hänger för Chris­t­ian Hed­berg på hur spelet går. Men även de dagar då det inte stäm­mer till hun­dra pro­cent finns myck­et annat att upp­skat­ta, som vack­ra omgivningar, umgänge med goda vän­ner och mat och prat efter run­dan. Det är ock­så något han unnar fler chansen att få uppleva.

– Våga ta klivet och bör­ja spela golf i Väst­man­land! Pro­va att slå på ranchen eller frå­ga någon bekant som spelar om du får föl­ja med. Du kom­mer inte att ångra dig!

Många Fina Golfbanor i Västmanland

Motion, tävling, frisk luft eller umgänge. Det finns mån­ga anled­ningar till att spela golf. I Väst­man­land finns inte min­dre än 14 golfk­lub­bar och här finns alla möj­ligheter att hit­ta den bana som pas­sar just dig bäst – utifrån intresse, ambi­tion­snivå och säll­skap. Här är några tips! 

Visitvastmanland surahammargk bild1
Visitvastmanland surahammarsgolfklubb bild2

Surahammars Golfklubb - Regionens största multianläggning med golf och aktiviteter i centrum

Sura­ham­mars Golfklubb

Är en mul­ti­an­läg­gn­ing med golf och aktiviteter i cen­trum. Banan har en omväx­lande, utmanande och intres­sant lay­out och spelar du i småku­per­ad, naturskön skogs- och park­miljö med dammar och vat­ten­drag. Här finns ock­så foot­golf, padel, restau­rang och ställplatser. För den van­dringssug­ne passer­ar Bruk­sle­den, och det finns flera fina MTB-spår.

Visitvastmanland kopinggolfklubb stallpltser

Vackra ställplatser på Köpings Golfklubb med konstgräs och utsikt över golfbanan

Köpings golfk­lubb

Bjud­er på en vari­er­ad park- och skogs­bana i vack­er natur med gen­erösa och intres­san­ta greenom­rå­den. Banan är fak­tiskt känd för att vara speciellt bra för damer! Golfk­lubben har en trevlig restau­rang och erb­jud­er bra över­nat­tningsmöj­ligheter, både i stu­gor och på ställplatser med kon­st­gräs och utsikt över golfbanan. 

Visitvastmanland frosakersgolf bild2

Underbar golf vid Mälaren- Frösåkers Golf & Country Club

Frösåk­er Golf & Coun­try Club

Utan­för Västerås är en av Sveriges högst rankade anläg­gningar. 18-håls­banan lig­ger vack­ert vid Mälaren och den star­tar med skogs- och park­shål där under­fundi­ga, tak­tiska utmaningar står i fokus. Banan avs­lu­tas med ett antal drama­tiskt kry­d­dade sjöhål. Här finns även links­bana för en lek­full gol­fup­plevelse, restau­rang, hotell, spa och möj­lighet att spela padel. 

Visitvastmanland orrestagolf bild1
Visitvastmanland orresta golf konferens toppbild

Orresta GK - Konferens, hotell, restaurang och golf i naturskön miljö.

Orres­ta Golf & Konferens

Utan­för Västerås är en pop­ulär bana där de förs­ta nio hålen är en park­bana i två land­skap (Upp­land och Väst­man­land) och sista nio är i skogsmiljö. Banan är för­lå­tande för spelare med högre hand­ikapp men erb­jud­er rejäla utmaningar för spelare med lägre hand­ikapp. Orres­ta har även bra golf­paket med green­fee, god mat och trevlig logi.

Golf året runt
I Västerås finns flera möj­ligheter att spela golf även på vin­tern. Tes­ta sim­u­la­tor på Indoor Golf eller Steam Hotel. På Skerike GK finns Track­man Ranch. 

Relaterade besöksmål