Visit vastmanland hjalmare kanal toppbild
Visit vastmanland hjalmare kanal toppbild

Hjälmare kanal

Hjälmare kanal Ovärderlig kulturskatt med mycket att göra

Båtliv, glass eller slussning. Van­dring, bad eller his­to­ria. Oavsett vad du gillar är chansen stor att du hit­tar det vid Hjäl­mare kanal.

Fåglar­na kvit­trar och solen skin­er över idyllen vid Hjäl­mare doc­ka. Sam­tidigt som en barn­familj håller på att lista ut slus­sandets ädla kon­st vid barnslussen kom­mer M/S Lager­b­jelke fram till Arf­prins Oscar Fredriks sluss. Pas­sager­ar­na ombord tar en paus i lunchen för att stud­era hur slussen öpp­nas. Det görs för hand, ett lika svet­tigt hantverk idag som för 200 år sedan.

Hjäl­mare kanal är Sveriges äld­s­ta far­bara vat­ten­väg, redan 1629 togs här de förs­ta spad­ta­gen. Även om Jan Eriks­son, mest känd som Sluss-Janne, inte på lån­ga vägar arbe­tat här lika länge, så är han efter 36 år som plat­sans­varig något av en insti­tu­tion vid kanalen. Och han älskar sin arbetsplats.

– Hjäl­mare kanal är en ovärderlig kul­turskatt. Det har hänt myck­et runt kanalen under de år jag job­bat här och jag är så him­la glad för den utveck­lin­gen. De senaste åren har kanalen fak­tiskt fått en rik­tig renäs­sans, fram­för allt tack vare alla besökare från land, säger Janne.

Visit vastmanland hjalmare kanal jane eriksson

Kanalvän. Som platsansvarig sedan många år kan Janne Eriksson det mesta om Hjälmare kanal.

Visit vastmanland hjalmare kanal kungsfikare

Kungsfiskaren är en av de fina fåglar som du har chans att se vid kanalen

Myck­et att se på land

Numera är hus­bi­lar­na runt kanalen näs­tan lika mån­ga som båtar­na i den. Och att det är ett pop­ulärt tur­ist­mål märks tydligt den här vack­ra som­marda­gen, när såväl hol­länd­s­ka som tys­ka och engel­s­ka hörs bland besökar­na vid dockan.

För även om du inte har någon båt är Hjäl­mare kanal ett tur­ist­mål med mas­sor att upp­täc­ka. Du kan cyk­la, padd­la eller van­dra. Här finns fina mark­er för att ploc­ka bär och svamp. Vid Kvarn­sjön finns en härlig sand­strand att bada vid. Och fisket är bra, både abborre och gäd­da nap­par gär­na. Sluss-Janne berät­tar att han i slutet av som­rar­na arranger­ar kräft­fiske från prå­men Wilma.


Visit vastmanland hjalmare kanal hjlmare docka

Hjälmare docka är kanalens nav. Den perfekta utgångspunkten för att upptäcka kanalen. Här finns besökscentrum och café som säljer smaskiga räkmackor, färska bullar och den goda glassen från Götlunda.

Visit vastmanland hjalmare kanal cyklar

Vid kanalen samlas också människor för cykla, paddla eller vandra.

– Hjäl­mare kanal är rik­tigt ett eldo­ra­do för naturäl­skare. Här finns älg och hjort och vi har sett lod­jur. Fågel­livet är rikt, den lil­la Kungs­fiskaren är otroligt vack­er. Här finns dessu­tom flera rödlis­tade trollsländearter.

Ett levande museum

Sluss-Janne är full av his­to­ri­er om vad som hänt runt kanalen och dock­an under de dry­ga tre decen­nier som han arbe­tat här. Han berät­tar målande om både gam­la slussvak­ter och båtkapten­er. Om kungabesök i spöregn. Om engelsmän­nen som spanade efter troll­slän­dor och om amerika­nen som blev så besatt av den jät­tegäd­da han döpt till Melvin att han kas­tade sig i vat­tnet en råkall okto­berdag. Eller om när Janne själv näs­tan gick på grund med Leif GW Per­son i båten.

– Det bäs­ta med att arbe­ta här är per­son­kon­tak­ten. Jag träf­far jät­te­my­ck­et folk, och det är ofta väldigt färgstar­ka per­son­er runt båtlivet. Jag har mött mån­ga mer eller min­dre real­is­tiska dröm­mare här, berät­tar Janne med ett leende.

Men om män­nisko­r­na kom­mer på förs­ta plats bland arbet­slivets fröjder, så är den fan­tastiska miljön god tvåa.

– Man kan verk­li­gen kän­na his­to­rien här. Hjäl­mare kanal är ett levande muse­um och hit till Hjäl­mare doc­ka kan man kom­ma för caféet och miljön och för att tit­ta på sluss­ning och vack­ra båtar, säger Janne Eriksson.

Jag träf­far jät­te­my­ck­et folk, och det är ofta väldigt färgstar­ka per­son­er runt båtlivet. Jag har mött mån­ga mer eller min­dre real­is­tiska dröm­mare här.

Svart på vitt om hjälmare kanal

Byg­gnad­sår: gam­la kanalen 1629 – 1639, dagens kanal 1819 – 1829

Längd: 13,7 km var­av 8,5 km grävd.

Antal slus­sar: 9 st

Maxlängd för båt: 30 m

Nivåskill­nad: 22 m

Maxbredd: 7 m

Maxd­jup: 1,95 m

Max­höjd: segel­fri höjd, alla broar är öppningsbara 

Högs­ta tillåt­na fart: 5 knop

Relaterade besöksmål