Två kajaker i Hjälmare kanal Två kajaker i Hjälmare kanal

Hjälmare kanal

En livlig idyll med gamla anor Hjälmare kanal

Båtliv, glass eller slussning. Van­dring, bad eller his­to­ria. Oavsett vilket du gillar är chansen stor att du hit­tar det vid Hjäl­mare kanal.

Hjäl­mare kanal är en av Sveriges all­ra vack­raste vat­ten­vä­gar, kan­tad av storslagna ekha­gar och grön­skande ängar. Den som åker kanalen fär­das genom ett his­toriskt kul­tur­land­skap och passer­ar inte min­dre än nio slus­sar på vägen från Gravud­den vid Arbo­gaån till Nothol­men i Hjäl­maren. Slus­sar­na öpp­nas alla för hand, pré­cis som för 400 år sedan. Kanalen trafik­eras både av fritids­bå­tar och pas­sager­ar­bå­tar som går regel­bund­na tur­er på som­maren. Ombord på Arbo­ga Red­eris far­tyg Lager­bielke kan du till exem­pel nju­ta av goda skald­jur, musik och utsikt på en av de pop­ulära räkkryssningar­na, eller föl­ja med på en guidad tur som tar dig vidare över Hjäl­maren till Öre­bro. Då serveras mat och dryck ombord medan kapte­nen berät­tar om kanalens his­to­ria och sevärd­heter längs vägen. Hjälmare Docka
Fika utanför husbilen vid Hjälmare docka

Hjäl­mare doc­ka är kanalens nav

Men du behöver inte åka båt för att uppl­e­va Hjäl­mare kanal, här finns näm­li­gen mas­sor att se och göra även på land. För land­krab­bor är Hjäl­mare doc­ka den per­fek­ta utgångspunk­ten. Vid dock­an finns ställplatser för hus­bi­lar och tre slus­sar för den som vill tit­ta på det skåde­spelet. Här finns även flera van­dringsled­er och på som­maren är stämnin­gen på topp i den välbesök­ta gästham­nen. Den som är mat- eller fika­sug­en hit­tar Hjäl­mare Kanal­café här. I idyl­lisk miljö och med en stor ute­server­ing vid vat­tnet server­ar de bland annat räk­mack­or, fikabröd, våf­flor och Götlun­da glass. Gott och trevligt! 

Bada och hyra vid kvarnsjön

Sug­en på skö­na som­marak­tiviteter? Följ i så fall kanalen en liten bit söderut från Hjäl­mare doc­ka till Kvarn­sjön, där det finns en trevlig bad­plats med sand­strand och bryg­ga. Här har dessu­tom Lake­side Adven­ture en obe­man­nad sta­tion för uthyrn­ing av kan­ot och SUP. För den som behöver en vätskepaus planer­ar Hjäl­mare Kanal­café att säl­ja glass och fika vid Kvarn­fal­l­et i sommar.


Arboga Rederi - Gustaf Lagerbjelke

Padd­la på his­toriskt vatten

Hjäl­mare kanal bjud­er förstås på rik­tigt vack­er pad­dling och det finns flera vin­d­sky­dd och grillplatser vid kanalen som läm­par sig för ett stopp om du är ute på en län­gre tur. Vill du inte lyf­ta kan­oten för­bi några slus­sar så rek­om­mender­ar vi att du star­tar vid Kvarn­sjön. Här kan du hyra kan­ot och härifrån kan man kan padd­la tio slussfria kilo­me­ter söderut till Hjäl­marens inlopp. Padd­lar du där passer­ar du dessu­tom den spek­takulära Bergskanalen, upp­kallad efter de bergsmän från Skinnskat­te­berg som 1637 banade väg för vat­tnet genom berget.

Person som åker supbräda i Hjälmare kanal

Van­dra högt eller långt

Att upp­täc­ka området runt kanalen till fots är trevligt, och här finns flera van­dringsled­er. Den 12 kilo­me­ter lån­ga Säter­bole­den star­tar vid Hjäl­mare doc­ka. Vill du inte gå hela sträck­an kan du väl­ja att bara gå på kanalens ena sida. Den östra slin­gan är 4,4 kilo­me­ter och går genom ett vack­ert skog­som­råde till Finnhäll, som med 92 meter över havet är Arbo­ga kom­muns högs­ta punkt. Den väs­tra slin­gan som är 7,7 kilo­me­ter tar dig genom vack­er natur och ett his­toriskt kul­tur­land­skap mot Säter­bo 1100-tal­skyr­ka. För den som bara vill gå en kortare prom­e­nad finns även Lil­la kanal­slin­gan, som är knappt två kilo­me­ter lång. Den star­tar vid Hjäl­mare doc­ka och passer­ar Kvarn­sjön innan den föl­jer en del av gam­la Hjäl­mare kanal från 1600-talet tillbaka.


Philip Gustafsson ägare av Hjälmare kanalcafé
DSCF2278

Hal­lå där Philip Gustafs­son på Hjäl­mare Kanalcafé

Berät­ta om Hjäl­mare doc­ka och Kanal­caféet!
– Hjäl­mare doc­ka är en unik his­torisk miljö och här är så vack­ert med slus­sar­na. Sedan vi tog över Kanal­caféet 2017 har vi gjort en rik­tigt resa: från väldigt spar­tan­skt med server­ing på papp­tall­rikar till café och restau­rang med full­ständi­ga rät­tigheter. Att man kan avn­ju­ta vin och räkor här ute är mysigt! 

Hur blir som­maren vid Hjäl­mare doc­ka?
– Det kom­mer att vara folk, puls och rörelse och jag ser väldigt myck­et fram emot säsongen 2024! På Kanal­caféet kom­mer vi att sat­sa på ännu fler maträt­ter på dagtid och vi fort­sät­ter med vår upp­skat­tade räk­frossa var­je ons­dag. Då har vi öppet till sent, det är live­musik, quiz och fullt med folk.

Ni har pré­cis tag­it över det tidi­gare caféet vid Kvarn­sjön. Vad hän­der där nu?
– Vi planer­ar och ren­over­ar och sik­tar på att öpp­na till jul­bor­det. Kvarn­fal­l­et kom­mer att bli vår abso­lut störs­ta sat­sning hit­tills med restau­rang, kon­fer­enser och bröl­lop, och naturnära aktiviteter i vack­er miljö. Men redan nu i som­mar tänker vi stäl­la en foodtruck där med glass, fika och kaffe till badgäster

Läs mer om Hjäl­mare docka

Läs mer om Hjäl­mare kanalcafé

Läs mer om ställplatser vid Hjäl­mare docka

Svart på vitt om hjäl­mare kanal

Byg­gnad­sår: gam­la kanalen 1629 – 1639, dagens kanal 1819 – 1829
Längd: 13,7 km var­av 8,5 km grävd.
Antal slus­sar: 9 st
Maxlängd för båt: 30 m
Nivåskill­nad: 22 m
Maxbredd: 7 m
Maxd­jup: 1,95 m
Max­höjd: segel­fri höjd, alla broar är öpp­n­ings­bara
Högs­ta tillåt­na fart: 5 knop

Relaterade besöksmål