Visit vastmanland mtb tobbe oman 1500x1000 Visit vastmanland mtb tobbe oman 1500x1000

Kul cykling över stock och sten

Kul cykling över stock och sten

Upp­täck Väst­man­land från cykel­sadeln! Stig­cyk­ling är pop­ulärt – och i Väst­man­land finns mån­ga led­er som pas­sar både för dem som är ute efter ett även­tyr till­sam­mans med famil­jen, och för den som gillar lite tuf­fare utmaningar. 

Här cyk­lar vi helst! Nio väst­man­länd­s­ka cyk­lis­ter delar med sig av sina bäs­ta stigar

Visit vastmanland mtb tobbe oman portratt

Tobbe Öman, Sala

Tobbe Öman, Sala

Det ska bli lättare både för besökare och bofas­ta att inspir­eras hit­ta alla fina led­er i länet. Just nu håller Region Väst­man­land, i samar­bete med kom­muner och lokala eld­själar, på att ta fram en mod­ell för utveck­ling av cykel och van­dringsled­er. Pro­jek­tledare för arbetet är Tobbe Öman, själv engager­ad stigcyklist: 

Stig­cyk­ling och tår­ta en grym kom­bi­na­tion! Att kom­bin­era frilufts­liv med en god fika gör ju livet bät­tre och ett av mina favorit­tips är Köping. De har utveck­lat tre citynära MTB-led­er som pas­sar de fles­ta, och bun­dit sam­man led­er­na så att man cyk­lar på stadens cykel­banor mel­lan start­plat­ser­na. Det är som gjort för att stan­na på något av Köpings klas­siska caféer! 

En annan av mina per­son­li­ga favorit­er är Knekt­leden i Sala, med lagom utmaningar, mas­sor med flow och i en unik his­torisk gru­vmiljö. Det går pré­cis lika bra att van­dra den slin­gan, men gå den helst i mot­satt rik­t­ning mot cyk­lis­ter­na så ser ni varan­dra vid möte.” 

En annan av mina per­son­li­ga favorit­er är Knek­tle­den i Sala, med lagom utmaningar, mas­sor med flow och i en unik his­torisk gruvmiljö. 
Visit vastmanland mtb dan marie tommila

Dan och Marie Tommila, Kungsör

Dan och Marie Tom­mi­la, Kungsör

Dan och Marie Tom­mi­la gillar att vara ute i sko­gen på två hjul, och i Kungsör finns mån­ga fina sti­gar för oli­ka kat­e­gori­er av stig­cyk­lis­ter. Här är tre av deras favoriter: 

Björn­lunken­spåret är 18 kilo­me­ter långt mel­lan Alber­ga och Lockmo­ra, längs rull­sten­såsen efter väg 56. Leden vis­ar upp det bäs­ta i Kungsörs natur med fina tall­skog­ar och bitvis rik­tig trollmiljö. Det finns en del roti­ga parti­er och bran­ta backar både upp och ned. Leden pas­sar oavsett nivå, efter­som det är lätt att kli­va av om det blir för svårt. 

Kungsörsle­den går runt hela Kungsör. Den cykel­bara sträck­an är 17 kilo­me­ter lättcyk­lad och pas­sar alla. Man får se en hel del av Kungsörs finaste platser, och det finns flera grillplatser längs vägen som passer­ar två bad­platser, Ekud­den och Skillingeudd. 

För den som vill ha lite mer utmanande cyk­ling så har vi Lock­moras MTB-område. Här finns vår svar­ta led som är rik­tigt utmanande med röt­ter, drops, hopp, burns och tuffa backar. På de fles­ta svåra parti­er så finns det en alter­na­tiv väg, så att även de som inte hop­pa och drop­pa kan cyk­la här.” 

Leden vis­ar upp det bäs­ta i Kungsörs natur med fina tall­skog­ar och bitvis rik­tig trollmiljö.
Visit vastmanland mtb tanja alanko

Tanja Alanko Surahammar

Visit vastmanland mtb jonas alanko

Jonas Alanko Surahammar

Jonas och Tan­ja Alanko, Sura­ham­mar

Oavsett rik­t­ning så finns det sti­gar för alla Sura­ham­mar, tip­sar Jonas och Tan­ja Alanko: 

I Lisjösko­gen myll­rar det av sti­gar med enormt flow på åsar och i den dju­paste sko­gen. Ett av seg­menten vi varmt kan rek­om­mendera är Björn­ryggen, du cyk­lar på en sin­gel­track stig i hög fart i ett böl­jande land­skap, det blir knap­past bät­tre än så! Park­era vid golf­banan så lig­ger dessu­tom Lind­muren nära, ett spårom­råde med sti­gar som även pas­sar nya cyklister.” 

Visit vastmanland mtb mattias carlsson

Mattias Carlsson, Västerås

Mat­tias Carls­son, Västerås

Mat­tias Carls­son bor i Gäd­de­holm utan­för Västerås, med lantlig idyll och trevlig cyk­ling. Led­er­na kring Gäd­de­holm är famil­jevän­li­ga, men det finns en del utmaningar även för mer erfar­na cyklister: 

Lugnet/​Dyboslingan star­tar man från park­erin­gen vid Björnöbron utan­för Västerås, och cyk­lar i rik­t­ning mot Gäd­de­holm. På Västerås kom­muns hem­si­da finns en dig­i­tal kar­ta. Spåren går till­sam­mans föru­tom en två kilo­me­ter lång avstickare i sko­gen, totalt blir det runt 17 kilo­me­ter fina grus­slin­gor och trevlig stig­cyk­ling tur och retur Björnöbron. 

Vid Dyboborg bör­jar stig­cyk­lin­gen med en stign­ing runt en forn­lämn­ing uppe på åsen. Här finns en avstickare upp till utsik­t­splat­sen” där man kan pus­ta ut efter 30 höjd­me­ter bitvis teknisk klät­tring. Väl nere på spåret igen föl­jer några skö­na kilo­me­ter flowig stig. Efter ett kalhygge kan du föl­ja Dyboslin­gan mot her­rgår­den eller köra två kilo­me­ter rik­tigt fin stig på Lugnet­slin­gan, med några sten­pas­sager som kräver lite extra fokus. Grussti­gen genom vil­laom­rådet Mal­men lik­nar en bergo­dal­bana och är rik­tigt rolig. Följ skyl­tar­na ut på asfal­ten för att möta Dyboslin­gan igen. 

Efter allén mot her­rgår­den svänger du vän­ster till cykelvän­li­ga Gäd­de­holms café. Grevens räk­mac­ka är en rik­tig höj­dare! Efter den har du några kilo­me­ter mysig grus­slin­ga över Trå­darän­gar­na med fina fågel-/ut­sik­t­storn till­ba­ka till Björnöbron.” 

Efter allén mot her­rgår­den svänger du vän­ster till cykelvän­li­ga Gäd­de­holms café. Grevens räk­mac­ka är en rik­tig höj­dare! Efter den har du några kilo­me­ter mysig grus­slin­ga över Trå­darän­gar­na med fina fågel­torn till­ba­ka till Björnöbron.
Visit vastmanland cyklist arboga helene wafors

Helene Wäfors, Arboga

Helene Wäfors, Arboga

Att cyk­la är ett så bra sätt att kom­ma ut i naturen, att få kän­na den speciel­la doften pré­cis efter det reg­nat, eller den av hägg och syren om för­som­maren. Att cyk­la är dessu­tom ett jät­te­bra sätt att få motion, och jag cyk­lar MTB både i skog och på landsväg. Jag brukar cyk­la på MTB-led­er­na i Medåk­er, som är rik­tigt tekniskt utmanande. Före­drar man att kän­na vin­den i håret kan jag rek­om­mendera landsvägsrun­dan från Arbo­ga mot Säter­bo kyr­ka till Tyringe, för­bi Kvarn­sjön och över fly­gfäl­tet hem igen. Det är både landsväg och grusväg, och så kan man ju pas­sa på att ta en glass vid Hjäl­mare docka”.

Visit vastmanland cyklist koping per arne skoglund

Per-Arne Skoglund, Köping

Per-Arne Skoglund, Köping

I år ser jag fram emot att få utnyt­t­ja de tre nya MTB-spåren som kom­munen byg­gt till­sam­mans med Köpings cykelk­lubb. Det blir fina, lättcyk­lade spår i stad­snära skog­ar. För den som före­drar landsvägscyk­ling vill jag tip­sa om cykelle­den längs det gam­la järn­vägsspåret för­bi Kols­va och Hed. Här finns vack­er natur och rast­platser längs vägen”.

Visit vastmanland cyklist kungsor marco wirtanen

Marco Wirtanen, Kungsör

Mar­co Wirta­nen, Kungsör

Det är närheten till naturen som är den störs­ta tjus­nin­gen med MTB. Cyk­ling är en behaglig motions­form och för mig är det ett sätt att lad­da bat­terier­na. Jag är aktiv i Kungsörs Sportk­lubb och vi håller till vid Lockmo­ra friluft­som­råde. Det är ett härligt område i en mysig skog. Ter­rän­gen är varierande och här finns något för alla; både lättcyk­lade och svårare spår. Blir man nyfiken och kom­mer hit i sam­band med en av våra träningar så har Kungsörs Sportk­lubb cyk­lar att låna ut.”

Relaterade besöksmål