Visit vastmanland gamla stans kreativa butik 1 Visit vastmanland gamla stans kreativa butik 1

Gamla Stans Kreativa

Gamla Stans Kreativa Bjuder på charmigt, unikt och handplockat

Hon sad­lade om från fotograf i stan till design­er på lan­det. I en inspirerande ateljé i Köping har Lin­néa Holst ska­p­at sitt eget par­adis. Här säl­jer hon egna smy­ck­en och andras hantverk.

Gam­la Stans Kreati­va är pré­cis vad nam­net anty­der: en kreativ oas i mysi­ga Köpingskvarter. En trap­pa upp på en idyl­lisk innergård vid ån hit­tar du Lin­néa Holst. I charmi­ga lokaler finns här smy­ck­esmär­ket Anna Lin­néas ateljé och en liten butik med hand­plock­at sortiment. 

Att det skulle bli en butik här var ingen självk­larhet när Lin­néa för ett drygt år sedan fly­t­tade in sin ateljé. Men intres­set för när­pro­duc­er­ade och ekol­o­giska pro­duk­ter fanns där redan, och det var ju synd att inte nyt­t­ja den fina lokalen. Det ena led­de till det andra, och föru­tom de egna smy­ck­e­na säl­jer Lin­néa bland annat keramik, lek­sak­er och en del ätbart i butiken.

Visit vastmanland gamla stans kreativa anna linnea sv

Linnéa Holst har kunder över hela världen, men navet i verksamheten är en skev och charmig lokal i Köping. Hos Gamla Stans Kreativa hittar du både Linnéas egna smycken och ett handplockat sortiment.

– Jag tar gär­na in uni­ka pro­duk­ter. De ska vara pro­duc­er­ade med ett håll­bart tänk, helst ekol­o­giskt och i naturli­ga mate­r­i­al, säger Linnéa.

– Det ska vara en upplevelse att kom­ma in till Gam­la Stans Kreati­va, jag vill att man ska bli inspir­erad här. Själ­va lokalen är en är en vik­tig del av det. Det här är Köpingskon­st­nären Knut Hall­ströms gam­la ateljé, och att han satt här och målade i näs­tan 40 år känns i väggarna.

Visit vastmanland gamla stans kreativa butik

Charmigt unikt och handplockat

Fotograf som fly­t­tade hem

Det var under fotogra­fut­bild­nin­gen i Stock­holm som Lin­néa fick idén att använ­da sina fotografi­er i smy­ck­en. Innan hon ens kom­mit igång i någon större skala fick National­museum syn på Anna Lin­néas per­son­li­ga smy­ck­en och ville ploc­ka in dem i sor­ti­mentet. Det blev en fly­gande start för den färs­ka smy­ck­es­de­sign­ern, som snabbt fick fler pres­tige­fyll­da åter­försäl­jare och var­vade job­bet som frilans­fo­tograf med att tillver­ka smy­ck­en. Men tanken på att dri­va egen butik kom inte för­rän efter fly­t­ten till­ba­ka till Köping för några år sedan. 

Det ska vara en upplevelse att kom­ma in till Gam­la Stans Kreati­va, jag vill att man ska bli inspir­erad här. Själ­va lokalen är en är en vik­tig del av det. Det här är Köpingskon­st­nären Knut Hall­ströms gam­la ateljé, och att han satt här och målade i näs­tan 40 år känns i väggarna.”
Visit vastmanland gamla stans kreativa smycken2

– Jag är uppvux­en här på lan­det, och det har alltid känts självk­lart att jag ska bo nära naturen när jag själv får barn. Det som kän­des som en nack­del när jag var yngre, att alla kän­ner alla här, har idag vänts till en fördel. Nu ser jag en annan sorts charm i det, säger Linnéa.

Hon bor med man och dot­ter ett till­byg­gt 1800-tal­storp i Munk­torp, en och en halv mil från Köping. Här får Lin­néa utlopp för sitt intresse för gam­la byg­gnad­er och byg­gnadsvård, och här kan hon odla sina egna grön­sak­er. Närheten till naturen – och till vat­tnet – är viktig.

– På som­markväl­lar­na packar vi pick­nick­ko­r­gen och cyk­lar ner till Mälaren för att äta. Det är jättelyxigt!

Per­son­li­ga smycken

Numera är Lin­neas fotograferande (tillfäl­ligt?) lagt på hyl­lan. Fokus är i stäl­let småskaligt hantverk, och i fram­för allt stål och läder tillverkar Lin­néa bland annat hals­band, arm­band, örhän­gen och man­schet­tk­nap­par. Hon gör kollek­tion­er med både egna fotografi­er och illus­tra­tioner från gam­la läroböck­er. Något som bliv­it en rik­tig storsäl­jare är de per­son­li­ga smy­ck­en som görs på beställ­ning, med foto, namn eller citat som kun­den själv väljer.

– Det är så roligt att få göra smy­ck­en som bety­der myck­et för någon annan. Det kan vara ett porträtt på bar­nen, på en sys­ter som gått bort eller något annat bety­delse­fullt, säger Linnéa.

Visit vastmanland gamla stans kreativa smycken

Personliga smycken som görs på beställning, med foto, namn eller citat som kunden själv väljer.

Kreativitet behövs

Medan kun­der­na traskar uppför den vin­da trap­pen till Gam­la Stans Kreati­va och order­na tril­lar in i web­bu­tiken planer­ar Lin­néa för framti­den. Att växa och nå ännu fler är målet. Och även om kun­der­na numera finns över hela världen, så finns Lin­néas hjär­ta i en anin­gen dragig men väldigt charmig lokal i Köping. 

– Det är kul att Gam­la Stans Kreati­va kan erb­ju­da ett nytt utbud som inte fun­nits tidi­gare i Köping. Nu fun­der­ar vi på möj­ligheter­na att bju­da in till kund­kväl­lar och föreläs­ningar, på att arrangera utställ­ningar eller design­mark­nad­er. Köping behöver lite kreativitet! 

Visit vastmanland gamla stans kreativa anna linnea

Linnéas tre bästa tips att besöka i Västmanland

1. Vall­by friluftsmu­se­um i Västerås är ett mysigt ställe för barn­famil­jer. Så skönt med en lugn oas mitt i stan! Här kan man fika i his­torisk miljö och tit­ta på fina lantdjur.


2. San­da utan­för Kvick­sund är en härlig bad­plats med barn­vän­lig strand. Efteråt kan man åka för­bi Strömsholm för att tit­ta på fina häs­tar och äta glass i slottsträdgården.


3. Gå längs mysi­ga Åprom­e­naden i Köping. Ta ett stopp på Gam­la Stans Kreati­va och sedan en fika på Skepp­shan­delns Stenugns­bageri, innan du fort­sät­ter till Köpings museum.

Relaterade besöksmål