Visit vastmanland barnaktiviteter riddarutmaning barn arboga Visit vastmanland barnaktiviteter riddarutmaning barn arboga

Barnens bästa!

Se hit djurvänner, riddare, pirater och detektiver: Barnens bästa!

Barnvänligt är bra!

I Väst­man­land finns mån­ga aktiviteter för både busi­ga barn och vux­na med bar­nasin­net i behåll. Här är ett gäng roli­ga tips som pas­sar per­fekt för lek­sugna och även­tyrslyst­na familjer.

Klarar du Riddarutmaningen?

Här sätts unga rid­dare på lek­ful­la prov.

Visit vastmanland Riddarutmaning2

Rid­darut­manin­gen är en rolig aktivitet för lek­sugna barn i den anri­ka rid­darstaden Arbo­ga. I mysi­ga Ahllöf­s­parken mitt i stan får man utmana Rid­dare Lovisa i spän­nande rid­dar­grenar, med chans att tes­ta kun­skaper­na i ädla rid­dare­gen­skaper som snabb­het, styr­ka, spänst och balans. 

Visit vastmanland Riddarutmaning 1

Rid­darut­manin­gen pas­sar per­fekt för barn som har spring i benen och gillar klurigheter. Tävlar gör man mot sig själv eller mot sina kom­p­is­ar, och för den som klarar rid­dar­grenar­na vän­tar ett fint rid­dard­iplom. Du köper Rid­darut­manin­gen på Arbo­ga turistbyrå.


Flyg till forn­ti­den med Fenja

Visit vastmanland Fenja redigerad2

Leta runor och ledtrå­dar från förr. Det finns gott om forn­lämningar i Köpingstrak­ten. Till­sam­mans med kor­pen Fen­ja får nyfik­na barn och intresser­ade vux­na möj­lighet föl­ja med till forn­ti­dens Köping för att utfors­ka stadens all­ra äld­s­ta historia


Visit vastmanland barnaktiviteter fenja bok

I en liten sagob­ok berät­tar Fen­ja om en del av alla de spän­nande gam­la sagor och sägn­er som är förknip­pade med forn­lämningar­na. Köp boken, sam­la famil­jen, pac­ka pick­nick­ko­r­gen och ge er ut på skat­t­jakt i kor­pen Fen­jas fot (eller ving-) spår! Den som hit­tar runor­na och ledtrå­dar­na till his­to­rien får häm­ta en hem­lig liten present på Köpings museum.

Boken om Fen­jas även­tyr kostar 20 kr och finns att köpa på Köpings muse­um, bib­lioteken i Köping och Kols­va samt på Gam­mel­går­den. Till­sam­mans med boken får du ett svarsko­rt att anteck­na runor­na på.

Vill du få boken hem­s­kick­ad går det ock­så bra. Beställ boken på tele­fon eller e‑post:
0221 – 256 55 , tourist@​koping.​se


Kul och kamel­er på Kungs­byns djurpark

Visit vastmanland kungsbyn kamel

Här trivs både män­niskor och djur. Kungs­byn är en stor gård på lan­det utan­för Västerås, och Kungs­byns djur­park är ett av Väst­man­lands mest omty­ck­ta och folkkära besöksmål.

Visit vastmanland Kungsbyn Fotograf Garip Jensen
Visit vastmanland kungsbyn barn get

Här får hela famil­jen träf­fa ett 30-tal oli­ka dju­rarter från världens fan­tastiska natur. Du kom­mer att få uppl­e­va djuren på rik­tigt nära håll. Alla djur som går att klap­pa, får du klap­pa. Alla djur som du brukar vara lite skraj för, får du kom­ma nära. Du får träf­fa allt från lemur­er och kamel­er till fågel­spind­lar och nät­py­ton. Här finns både älgar och muf­flon­får, visen­ter och alpackor.

Åk till Kungs­byn för en avs­lapp­nande dag­sut­fly­kt utöver det van­li­ga – och du åker säk­ert hem med nya kun­skaper om djur, natur och hur allt­ing hänger ihop. 

Mer om Kungs­byns djurpark


Häng med till idyl­liska Vall­by friluftsmuseum

Visit vastmanland vallby fridluftsmuseu barn tupp

Famil­je­fa­vorit med djur, natur och kul­tur. I Västerås hit­tar du ett av Väst­man­lands mest pop­ulära besöksmål. På Vall­by Friluftsmu­se­um kan man ta naturskö­na prom­e­nad­er, uppl­e­va väst­man­länd­sk kul­turhis­to­ria, äta god mat och botanis­era bland butik­er och hantverkare.

Visit vastmanland vallbyfridluftsmuseum tvatt med barn
Visit vastmanland kapphastbana 2019 foto UB

På friluftsmuseet finns ett fyr­tio­tal hus och levande sam­lin­gar med väx­ter och djur som vis­ar hur män­niskor har levt i Väst­man­land. Under som­maren brukar man kun­na uppl­e­va hur det var att gå i skolan under tidigt 1900-tal.

Gammaldags lek­tion. Se hur det kunde vara att gå i den i skolan för ca 100 år sedan.

På som­maren brukar, föru­tom alla djur, även pig­or och drän­gar, skol­frök­nar, arbetare, bond­moror och lan­thand­lare husera här, man kan ock­så se hur adeln levde och köpa karameller i lanthandeln.

För bar­nen finns då mas­sor av roligt att göra. Var­för inte föl­ja med musei­bon­den på spän­nande djur­van­dring eller ta tillfäl­lig tjänst som brevbärare?

Mer om Vall­by friluftsmuseum


3 x minigolf

Visit vastmanland piratgolf

Hälla Piratgolf

1. Häl­la Piratgolf

I utkan­ten av Västerås kan man gå en gol­frun­da utöver det van­li­ga, för här lig­ger roli­ga Häl­la Pirat­golf. Tolv lagom utmanande hål med pirat­tema vän­tar, och vad sägs till exem­pel om ett hål som går tvärs genom pirat­das­set, eller ett annat dit man tar sig med en flotte?

Mer om Häl­la Piratgolf


Visit vastmanland skantzo camping kollage

2. Även­tyrs­golf på Skantzö bad&camping

Även­tyrs­golf­banan i Hall­sta­ham­mar invigdes här om året och bjud­er på tolv roli­ga banor, små vat­ten­fall och mini­atyr­er av lokala kän­nemärken som Strömsholms slott, Kol­bäcks gäst­gi­varegård, Trång­fors smed­ja och Mekanikus­bostaden. Efter golfen tes­tar man med fördel någon av Skantzöbadets tre pooler. 

Mer om Skantzö bad & camping


Visit vastmanland gotlunda glass barn

3. Glas­sig minigolf

I som­mar öpp­nar en helt ny minigolf­bana med glasstema i Götlun­da utan­för Arbo­ga. Tolvhåls­banan kom­mer att vara öppen hela som­maren och kom­bin­eras förstås med fördel med en rejäl por­tion av den lju­vli­ga glassen från Götlun­da Glass. Tes­ta till exem­pel fjolårets sto­ra suc­cé: glassvåfflan.


Bli detek­tiv för en dag — Stadsmysterium

Visit vastmanland mysteriet drottninghasten

Lägg pan­nan i dju­pa veck, ta på de bäs­ta spanar­glasögonen, sam­la de vas­saste vän­ner­na och ge er ut för att lösa något av stadsmys­terier­na i Väst­man­land. Men var på er vakt – ledtrå­dar kan finnas där man minst anar det!

Till film­staden Köping kom regis­sör Eva Spill­berg för att leta loca­tions till sin nya stor­film. Men både Eva och hennes manus försvann mys­tiskt någon­stans på vägen, och ni måste hjäl­pa till att hit­ta ledtrådarna. 

I Arbo­ga lös­er ni anti­n­gen mys­teri­et med den hem­li­ga Arbo­gabryg­den eller letar efter den försvunne rid­daren Rickard af Arboga. 

I Kungsör gäller det att ta reda på vad som hänt med drot­tning Kristi­nas beryk­tade häst och i Västerås är det mys­teri­et med den namn­löse munken som måste lösas.

Inköpsställen hit­tar du på stadsmys​teri​um​.se


Relaterade besöksmål