Visit vastmanland tido vagen toppbild2 Visit vastmanland tido vagen toppbild2

Tidövägen är värd en omväg

Vackra Tidövägen är värd en omväg

Mis­sa inte Väst­man­lands enda tur­istväg! Tidövä­gen är 34 kilo­me­ter av vack­ert land­skap och fina strövom­rå­den, slott och kul­turhis­toriska platser. His­to­riens vingslag är hela tiden nära och trevli­ga besöksmål längs vägen lockar med både kaffe och nyfån­gad fisk.

Följ med på fär­den, den brun­vi­ta blom­man vis­ar vägen när vi svänger av E18 utan­för Hall­sta­ham­mar och sedan föl­jer Tidövä­gen hela vägen till Västerås. Det här kan du se och uppl­e­va längs vägen:

Strömsholm

Strömsholm är ett fan­tastiskt besöksmål som bjud­er på härlig natur och gam­la ekar, ett vack­ert slott och mån­ga hästhagar.

Strömsholms slott är ett pampigt kung­ligt barock­slott från 1600-talet. När slot­tet inte är öppet kan du strosa runt i slottsparken och kök­strädgår­den. Runt omkring slot­tet och i Strömsholms natur­reser­vat finns mån­ga fina vägar och sti­gar att van­dra på.

Visit vastmanland kategori slott toppbild2

Strömsholms vackra gula barockslott. Till sevärdheterna hör 1700-talsinredningar i gustaviansk stil och en betydande samling svenskt måleri.

Häst­mu­se­um Strömsholm

Mis­sa inte det dig­i­ta­la Häst­mu­se­um Strömsholm! Med en app i mobilen guidas du runt i området via oli­ka slin­gor. Du får lyssna till berät­telser om livet på Strömsholm, som till stor del präglats av kung­ligheter, sven­s­ka armén men fram­förallt häs­tar. Roli­ga anek­dot­er blandas med dåtid, nutid och framtid.

Visitvastmanland stromsholms hastmuseum

Strömsholm i Västmanland har varit hästcentrum i Sverige i över 500 år. Hästmuseumet bygger på ny teknik och är öppet dygnet runt.

Borgå­sund

Tvät­täk­ta idyll vid vat­ten! Stan­na till för en härlig bryg­glu­nch vid Borgå­sund Hamn & Krog. Här bjuds nyfån­gad Mälargös till­sam­mans med en oslag­bar sjöutsikt.

Visit vastmanland borgasund hamn

Hit strömmar omkring 30.000 besökare varje säsong för att njuta av gott kaffe med dopp, matiga smörgåsar, en god sallad, god mat, glass – och givetvis en stor portion båtliv i den vackra hamnen.

Sto­ra Eke­by Säteri

Livet på lan­det är aldrig tråkigt. På Man­gel­bo­den gårds­bu­tik och café vid Sto­ra Eke­by Säteri kan du göra ett stopp för att hand­la ekol­o­giskt nötkött, egen­pro­duc­er­ad korv och lokalt kaffe, must och hantverk. Plus fika hem­bakt och goda smörgåsar förstås. 

Visit vastmanland tidovagen stora ekeby

Infartsskyltar till gårdsbutiken med café och galleri på Stora Ekebys säteri i Rytterne

Sto­ra och Lil­la Ryt­terne kyrko­ru­in­er

På näs­ta stopp hör vi his­to­riens tys­ta vingslag. Kyrko­ru­in­er­na i Ryt­terne är från 1200-talet och hör till de äld­s­ta krist­na min­nes­märke­na i Väst­man­land. Här njuter du av rogi­vande atmos­fär, fågel­sång och lugn och ro. Vill du se fler forn­min­nen lig­ger även Hornåsens gravfält och Sor­by forn­borg längs Tidövägen. 

Visit vastmanland rytterne kyrkoruin 1

Rytterne kyrkruiner är perfekt för selfie och foto

Visit vastmanland rytterne kyrkoruin hog

Solen lyser vackert genom ruinerna

Tidö slott

Tidö Slott är ett av Sveriges bäst beva­rade slott från stor­mak­t­sti­den. Gör ett stopp på his­torisk mark vid det anri­ka slot­tet och njut av den vack­ra miljön i slottsparken. I Sten­stal­let finns motor­cykel­museet MC Col­lec­tion som vis­ar en fan­tastisk sam­ling motor­cyk­lar från 1900-talets bör­jan och fram till idag. Här finns även ett enkelt café. 

Visit vastmanland tido slott port exterior

Tidö Slott är sannolikt ett av Sveriges bäst bevarade slott från stormaktstiden. Axel Oxenstierna, som var Gustaf II Adolfs rikskansler och Drottning Kristinas förmyndare, lät uppföra byggnaden 1625–1641

Visit vastmanland tido slott mc

En av världens mest exklusiva motorcykelutställningar

Asköviken

Natur­reser­vatet Asköviken-Tidö är en av Sveriges mest välkän­da fågel­sjöar. Över 250 oli­ka sorters fåglar har spanats här. För fågel­skå­dare finns utkik­splat­tfor­mar, göm­slen och ett fågel­torn, och runt hela viken finns vägar och sti­gar för kortare och län­gre promenader. 

Visit vastmanland askoviken havsorn

Här har du stora möjligheter att få se rovfåglar.

Vall­by Friluftsmu­se­um

Vid Tidövä­gens slut (eller bör­jan, om du åker från andra hål­let) finner du Vall­by Friluftsmu­se­um. Det är ett av Sveriges störs­ta friluftsmuseer med ett 40-tal his­toriska bygg-nad­er, hit­fly­t­tade från hela ‑Väst­man­land. Här kan du på nära håll uppl­e­va ett sol­dat­torp, en präst­gård och en bondgård. Vall­by Friluftsmu­se­um är ett härligt besöksmål och levande muse­um med djur, trädgår­dar och odlin­gar. Här finns dessu­tom ett trevligt café för fika eller en god måltid. 

Visit vastmanland vallby friluftsmuseum godis

Upplev den idylliska atmosfären och omgivningarna. Barn älskar Vallby

FAK­TA

Tur­istvä­gen Tidövä­gen

För att en väg ska bli klas­sad som tur­istväg måste flera inter­na­tionel­la kri­terier upp­fyl­las. Vägen ska till exem­pel hål­la så god stan­dard att man kan köra buss eller hus­vagn på den. Det ska finnas flera sevärd­heter längs med sträck­an som dessu­tom gär­na får vara ett alter­na­tiv till att köra på en större motorväg. Tidövä­gen är Väst­man­lands enda tur­istväg. Den bör­jar i Hall­sta­ham­mars kom­mun, vid trafik­plats E18 125 i Sörstafors, och slu­tar vid Vall­by i Västerås. 

Relaterade besöksmål