Visit vastmanland stromsholm toppbild Visit vastmanland stromsholm toppbild

Strömsholm

En Dold Skatt i Sveriges Naturprakt Strömsholm

Ge dig ut på en resa till en av Sveriges mest enastående platser — den idyl­liska orten Strömsholm, en des­ti­na­tion som lockar tur­is­ter från när och fjärran.

Det förs­ta som omedel­bart fån­gar din upp­märk­samhet är den förtrol­lande naturen. Kol­bäck­sån slin­grar sig genom den­na vack­ra kul­tur­bygd mot Mälaren. Längs ån bred­er sig majestätiska ekskog­ar och öpp­na ängar där häs­tar och kor betar. Åt öster reser sig det anri­ka rege­mentet med sina imponerande stal­lar och ridhus.

His­to­riens vingslag på en kung­lig holme

Mitt i for­sar­na av Kol­bäck­sån finner du Strömsholms slott, en kung­lig pär­la belä­gen på en holme. För att nå slot­tet måste du kor­sa Strömsholms kanal, en gång i tiden Bergsla­gens livs­nerv.
Det vack­ra barock­slot­tet som vi ser idag ritades av mäster­arkitek­ten Nicode­mus Tessin d.ä. på upp­drag av drot­tning Hed­vig Eleono­ra. Hon lät riva Gus­tav Vasas sten­hus år 1669. Till sevärd­heter­na hör 1700-talsinred­ningar i gus­ta­vian­sk stil och en bety­dande sam­ling sven­skt måleri. Högst upp i slot­tet finns ett enastående kapell, mis­sa inte det!

Den fina slottsparken och de vack­ra utemiljöer­na är ock­så vär­da ett besök, med fina platser för pick­nick eller grill­ning. Det finns flera vägar och sti­gar att strosa på, bland annat tre utmärk­ta van­dringsled­er i Djurgårdsskogen.

Se öppetda­gar länk: Öppet­tider

Visit vastmanland stromsholmslott exterior
Visit vastmanland stromsholmslott kinesiska matsalen

Foto: Slottet och kinesiska salen

Ett kli­mat för naturen

Strömsholm är känt för sitt förde­lak­ti­ga kli­mat. I det lil­la natur­reser­vatet längs ån trivs ett rikt djurliv, med över 230 fåge­larter och en mängd vil­da djur. De omgi­vande lövskog­a­r­na och vat­tnen hyser säll­syn­ta väx­ter som mis­tel och djur, inklu­sive kungs­fiskare, fiskgjuse, sångsvan, gul­sip­pa och den ovan­li­ga asp­fisken. Ädelfisk trivs ock­så i dessa vatten.

Visit vastmanland radjur
Visit vastmanland kungsfiskare

Rikt naturliv

Vår­lek vid Kolbäcksån

Intres­sant att notera är ock­så att asp­fisken är en hotad och ovan­lig art som bara förekom­mer på några få platser i Sverige. Under slutet av april och bör­jan av maj kan du ha möj­lighet att skå­da dessa fiskar, som kan bli upp till en meter lån­ga och väga över tio kilo. Under två veck­or var­je år sim­mar dessa fiskar upp från Mälaren för att fort­plan­ta sig i det ström­mande vat­tnet i närheten av slot­tet. De är mest syn­li­ga vid rid­bron och gång­broar­na vid slot­tet, särskilt när solen skin­er och vin­den är stil­la. Polariserande sol­glasö­gon kan ock­så göra det lättare att se dem. Du hit­tar en infor­ma­tion­stavla om asp­fisken vid park­erin­gen nordöst om slot­tet.

Länk: Län­styrelsen Väst­man­land om asp­fisken vid Strömsholm

Visit vastmanland stromsholm slott vatten
Visit vastmanland asp stromsholm

Aspen leker vid Strömsholm slott i slutet av april och början av maj

His­to­ria och häs­tar i världsklass

Trots alla dessa naturskat­ter är det för mån­ga slot­tet och häs­tar­na som först kom­mer i tankar­na när de hör Strömsholm”. His­to­rien går till­ba­ka till Gus­tav Vasa, som lät byg­ga ett sten­hus på hol­men i Kol­bäck­sån och inled­de sin beröm­da häs­tuppföd­ning. Stal­lar­na fly­t­tades från slot­tet till en ås väster om det år 1621. Mel­lan 1868 och 1968 använ­des slot­tet och stal­lar­na av arméns rid- och körsko­la. Alla dessa vack­ra byg­gnad­er är fort­farande beva­rade, och idag är Rid­skolan Strömsholm och Sven­s­ka Rid­sport­för­bun­det baser­ade här med huvud­kon­tor, ett ridgym­na­si­um, högsko­la och en mängd kurs­er. Lad­da ner appen Häst­mu­se­um Strömsholm för kost­nads­fri kul­tur­mo­tion medan du lyssnar på intres­san­ta berät­telser kry­d­dade med humoris­tiska anek­dot­er. För dig som blir fika­sug­en finns både slottscafé i Stenkökets besöks­cen­ter och Strömsholms Marken­ten­teri mer känt som Markan.

Var­je juni slår Strömsholm upp sina por­tar för galopp­tävlin­gar, med Grand Nation­al som höjd­punkt. Den­na folk­fest drar pick­nick­fil­tar och besökare som njuter av den fan­tastiska miljön och spän­nande galop­plöp. Flera hin­der­lopp äger rum under dagen, och tävling­som­rådet är känt som Österän­gen vid Strömsholms slott

Visit vastmanland grand national stromsholm
Visit vastmanland stromsholm slott hastar hopp

Svenska Grand National och Strömsholms dagarna

Folk­fest och evenemang

Strömsholm är inte bara en plats av naturskön­het, det är även en ort som sprud­lar av kul­tur och even­e­mang. Trots att den har endast 600 invånare, finns här ett över­flöd av caféer, restau­ranger och even­e­mang som håller sina dör­rar öpp­na under sommarmånaderna. 

Var­je säsong ord­nas det kon­sertkväl­lar med live­musik på Strömsholms Slott ( Strömsholm Ses­sions ) och West­erqwarn. Oli­ka artis­ter så väl lokala artis­ter till Sverigekän­da top­partis­ter till pub­likens sto­ra förtjus­ning gäs­tar var­je som­mar den sto­ra utomhuss­cener­na och bjud­er upp till folkfest.

Visit vastmanland stromsholms session
Visit vastmanland westerqvarn

Strömsholm Sessions och Westerqvarn lockar tusentals varje sommar

Visit vastmanland borgasund brygga

Borgåsunds Hamn & Krog med deras populära gästhamn.

Strömsholm­skanal: En his­torisk vattenväg

Strömsholm­skanal, som en gång i tiden var en vik­tig vat­ten­väg i Bergsla­gen, skär igenom Strömsholm. Idag är kanalen ett kul­tur­arv och används främst av fritids­bå­tar under som­mar­veck­o­r­na. Om du sak­nar egen båt eller före­drar en mer bekväm färd kan du åka med pas­sager­ar­båten Oden, som trafik­er­ar den södra delen av kanalen under juni-augusti. 

Bokn­ing och mer info: Lake­side Adventure

Visit vastmanland kanalbat oden

Kanalbåten Oden

Insta­gramvän­li­ga platser i Strömsholm

Älskar du att doku­mentera ditt resande i sociala medi­er? Strömsholm kryl­lar av Ins­ta Moments som får dina föl­jare att gå lös på like-knap­pen. Här kan vi lova att din mobilka­m­era kom­mer gå varm. Här kom­mer några Insta­gram moments från Strömsholm 


Visit vastmanland decemberjul
Visit vastmanland sandyinsweden

#decemberjul - Strömsholm #sandy_in_sweden-Strömsholm

Visit vastmanland hastar stromsholm insta
Visit vastmanland borgasund skaldjur vasteras ol

#gemini134- Strömsholm #borgasund Strömsholm

Visit vastmanland instagram aronmolander
Visit vastmanland tommy lofgren

#aronmolander - Strömsholm #Tommy Löfgren - Strömsholm

Visit vastmanland lindaobergnaturfotograf stromsholm

#lindaobergnaturfotograf- Strömsholm

Visit vastmanland anna wilhelmsson
Visit vastmanland cocker spaniel foto storm

# borgasund - Strömsholm #storm- Strömsholm

Visit vastmanland ek stromsholm
Visit vastmanland yoga borgasund

##lenakallioniemi - Strömsholm #eemoveyogastudio - Strömsholm

Visit vastmanland juanespinozase

#juanespinozase - Strömsholm

Relaterade besöksmål