Visit vastmanland brategarden brafors bergsmansby 1920 Visit vastmanland brategarden brafors bergsmansby 1920

Bråfors bergsmansby

Vackra omgivningar och unik väggmålning Bråfors bergsmansby

Här kan du se hur en by i Bergsla­gen utveck­las från 1200-talet och framåt. Kul­tur­reser­vatet Brå­fors Bergs­mans­by är en väl­be­varad Bergs­man­s­gård med anor från 1200-talet. Själ­va går­den kallas Brategår­den och är sedan år 2006 ett kulturreservat.

Visit vastmanland brategarden vagg malning

Unika väggmålningar i gårdens festsal, gjorda på 1790-talet.

Går­den är en väl­be­varad bergs­man­s­gård med mån­ga gam­la uthus kvar och en av få sky­d­dade bergs­man­s­går­dar i Sverige. Äld­s­ta skriftli­ga belägg för går­den är från år 1354, men arke­ol­o­giska under­sökningar har visat att järn fram­ställdes här redan under 1200-talet.Gården ägs och brukas av sam­ma släkt i sjätte gen­er­a­tion. De nuvarande ägar­na, Erik och Mar­gare­ta Brate, bedriv­er ekol­o­gisk lantbruk.

Namns­da­gen” är mål­ning av Fan­ny Brate från 1902, som vis­ar inter­iören från gästabudssalen i Brategår­den. När hennes flick­or Astrid och Torun dukade till namns­dagskalas. Då firades namns­da­gar­na myck­et mer än nu. Den mål­nin­gen blev berömd, Namns­dag hänger idag på National­mu­se­um. Den sägs vara en föregån­gare till Carl Larssons måleri av hem­met i Sundborn.

Visit vastmanland Fanny Brate Namnsdag

Fanny Brate: Namnsdagen i Brategården.

Van­dringsled­er

Ta gär­na en prom­e­nad i den vack­ra omgivnin­gen och se spåren efter äldre tiders brukande. Van­dringsled­er­na är har vit­mark­er­ade stol­par med en svart kringla. Norr om vägen finns två slin­gor, en län­gre som är 2,2 kilo­me­ter och en kortare som är
1,8 kilo­me­ter. Slin­gan söder om vägen är 1,5 kilo­me­ter lång. Rast­platser hit­tar du både i den nor­ra och södra delen.

Efter­som van­dringsled­er­na går genom hagar där kor och får betar är det vik­tigt att du stänger grindar­na efter dig. Har du hund med dig måste den vara kopplad.


Relaterade besöksmål