Visit vastmanland lokalt pa tallriken toppbild Visit vastmanland lokalt pa tallriken toppbild

Lokalt på tallriken

vällagad mat med västmanländska råvaror Lokalt på tallriken

Mis­sa inte möj­ligheten att äta mat tilla­gad med allt det goda som Väst­man­land kan erb­ju­da. Fär­na Her­rgård & Spa är en av restau­ranger­na som server­ar Lokalt på tallriken.

Lokalt på tall­riken är en av aktiviteter­na som Sma­ka på Väst­man­land genom­för för att stär­ka den lokala mat­en i länet. I som­mar deltar flera restau­ranger i Väst­man­land, alla med upp­draget att ska­pa en varm­rätt baser­ad på lokala pro­duk­ter. Fär­na Her­rgård & Spa är en av de med­verkande restau­ranger­na, och de tvekade inte att delta.

Inga Lena Eriksson Farna Foto graf Maria Lager skarpliten

Inga-Lena Eriksson , kökschef och chefssommelier på Färna Herrgård & Spa

– För Fär­na är det självk­lart att vara med. Att öka med­ve­tandet om den lokala mat­en i Väst­man­land, både bland restau­ranger och kon­sumenter, lig­ger oss varmt om hjär­tat, säger Inga-Lena Eriks­son, kökschef och chef­s­som­me­li­er på Fär­na Her­rgård & Spa.

Inga-Lena har lång erfaren­het av att arbe­ta med lokal­pro­duc­er­ade råvaror. På Fär­na är det Bergsla­gens skog­ar, de nära bön­der­na och den egna kök­strädgår­den som läg­ger grun­den till den goda mat­en. Her­rgår­dens meny­er föl­jer årstider­nas växlingar. 

– Jag tyck­er att en meny ska vara levande och anpas­sad efter säsong. När gäster­na sit­ter i Fär­nas mat­sal och tit­tar ut genom fön­stret ska de förstå var­för det är just de råvaror som lig­ger på tall­riken som serveras. På våren lagar vi myck­et med spar­ris och på hösten blir det äpple och kål. Och vi får väldigt myck­et pos­i­tiv respons på mat­en från våra gäster, säger Inga-Lena Eriksson.

Till årets uppla­ga av Lokalt på tall­riken har Inga-Lena Eriks­son satt ihop en lika vack­er som väls­makande rätt, med råvaror från fyra väst­man­länd­s­ka pro­du­cen­ter. Det blir rul­lad fläsksi­da från Nib­ble gårds­gris med örter från Fär­nas egen trädgård. 
Till den serveras en matvete­sal­lad på kul­tur­matvete från Munk­torps präst­gård, en färskostkräm från Tve­talund och grönt efter säsong från Ted Oskars­son på Hebo trädgård.

Lokalt pa tallriken 2022 logga

Lokalt på tallriken. 

Håll utkik efter den här sym­bol­en om du vill nju­ta av väl­la­gad mat med väst­man­länd­s­ka råvaror. Föru­tom Fär­na her­rgård & Spa med­verkar föl­jande restau­ranger i Lokalt på tall­riken 2022:

Västerås Offi­cersmäss, Hem till går­den och Bistro strand i Västerås, Nya serverin­gen i Ängels­berg, 2:a köket utan­för Arbo­ga samt Gillet 6 och Måns Ols utvärd­shus i Sala. Lokalt på tall­riken är ett län­söver­skri­dande samar­bete mel­lan Sma­ka på Väst­man­land och Agro Öre­bro med ytterli­gare sju restau­ranger.

Läs mer på smaka​pavast​man​land​.se

Relaterade besöksmål