Visit vastmanland stenstaden koping gamla apoteket Visit vastmanland stenstaden koping gamla apoteket

En stadsvandring i Köping

Stenstaden En stadsvandring i Köping

Få män­niskor har som arkitek­ten Theodor Dahl fått möj­lighet att sät­ta sin prägel på en hel stads­be­byggelse. Slumpen gjorde att han fanns på rätt plats vid rätt tid. Det hela bör­jade på en bät­tre krog i Stock­holm. Dahl träf­fade där av en hän­delse apotekare Gustaf Emanuel Arb­man från Köping som tänkt sig riva Schee­les gam­la apotek och byg­ga sig ett nytt. Theodor Dahl fick upp­draget. Men den sto­ra stads­bran­den kom emellan.

Visit vastmanland stora branden koping

Bild av Köping starx efter den stora branden som den tioårige Malakias startade.

En 10-årig pojke, Malakias Ander­s­son star­tade i juli 1889 en brasa i trots mot sin styv­mor som hade för­b­ju­dit hon­om att se en min­dre eldsvå­da som här­jade i ham­nen. Malakias brasa kom att bli bety­dligt mer ödes­di­ger. Den brände ner 48 går­dar. 650 per­son­er blev hem­lösa . Ett fåtal hus undg­ick elden och finns kvar som gam­la stan”, idag ett vack­ert promenadområde. 

Köpings byg­gnad­snäm­nd var fram­synt. Man lät upprät­ta en ny, tid­sen­lig stad­splan och förk­la­rade att bebyggelsen skulle ges ett europeiskt utseende. Theodor Dahl kunde nu snabbt uppföra Arb­mans nya apotek och det blev den lil­la stadens förnäm­s­ta byg­gnad. Fler köpings­bor som sett sina hus brin­na ned gav nya upp­drag åt Dahl som på det här sät­tet fick en dröm upp­fylld- att få sät­ta sin prägel på en hel stad. Mån­ga av hans hus står kvar än idag som ett mon­u­ment över 1890-talets stenarkitektur.

1024px Koping tingshus
Kopingengelbreksgatan06280010
Arpi huset 1920

Ett axplock av alla de vackra husen som Theodor Dahl skapade i Köping

Fem byg­gnad­er i Köping finns med i top­pen på förenin­gen Arkitek­tu­rup­prorets lista på vack­raste byg­gnader­na i Mellansverige. 

Gå en stadsvan­dring på egen hand

Om du vill gå en his­torisk prom­e­nad genom staden på egen hand finns en kar­ta med platser och hus utmärk­ta och förk­la­rade med en kort text. Tryckt kar­ta finns att häm­ta på Info­Points i Köping.

Pré­cis bred­vid Råd­huset på Sto­ra tor­get står en park­bänk. Men det är inte vilken bänk som helst, utan en berät­tar­bänk. Slå dig ned och ta del av ett axplock ur Köpings intres­san­ta his­to­ria, hör berät­telsen om vad som egentli­gen hände den där dagen i juli 1889?

Å‑promenaden star­tar i den vack­ra Nyck­el­bergsparken och fort­sät­ter sedan utmed vat­tnet för­bi sevärd­heter och idyller ner till Nedre Ham­nen. Man passer­ar under prom­e­naden arkitek­toniska kon­stverk, byg­gnad­er sign­er­ad Theodor Dahl. Museer finns längst vägen.

Relaterade besöksmål