Visitvastmanland kloten mikael nilsson toppbild Visitvastmanland kloten mikael nilsson toppbild

Äventyr i unik natur med Mikael Nilsson

Nordic Discovery Äventyr i unik natur med Mikael Nilsson

Mikael Nils­son reste jor­den runt innan han hit­tade hem i en by med 30 invånare. I den uni­ka vild­marken runt Kloten har han upp­fyllt dröm­men om akti­va natu­rup­plevelser med sitt Nordic Dis­cov­ery. Här får nu män­niskor från hela världen uppl­e­va sven­sk vildmark.

Visitvastmanland mikael nilsson kloten1

Nordic Discoverys kanotuthyrning och kajakuthyrning.

Den orör­da naturen runt Kloten sägs vara Sveriges sydli­gaste vild­mark. Här sim­mar bävrar i slin­grande vat­ten­drag och majestätiska älgar kliv­er fram genom den dju­pa sko­gen. I den lika vil­da som vack­ra miljön bjud­er Mikael Nils­son på Nordic Dis­cov­ery in till akti­va natu­rup­plevelser året runt. Men trots att Mikael är född och uppvux­en i trak­ten var det ingen självk­larhet att han skulle ham­na här. I själ­va ver­ket behövde han till­bringa över två decen­nier runt om i världen för att få upp ögo­nen för sin uni­ka hemmaplan. 

– Jag job­bade med även­tyrs­tur­ism i Sydameri­ka. När jag kom hit för min sys­ters bröl­lop insåg jag att naturen här var som fryst som i en törn­rosasaga: Jag hade inte mis­sat 23 år utan allt var likadant som när jag läm­nade. Det här vild­mark­som­rådet låg bara och vän­tade på att bli upp­täckt, säger Mikael Nilsson.

Visit vastmanland kloten mikael nilsson3

Sveriges sydligaste vildmark Kloten

Fan­tastisk vildmarkspaddling

Den insik­ten fick Mikael att styra fly­t­t­las­set tvärs över jor­den och slå ner bopålar­na i Kloten för att star­ta Nordic Dis­cov­ery. Den fem per­son­er star­ka famil­jen Nils­son har både ökat byns stor­lek och sänkt dess medelålder. Här fanns en gång i tiden både hyt­ta och järn­väg, men idag är Kloten en liten idyll med bara 30 invånare.

– Allt fler små byar på lands­byg­den försvin­ner. I vår mod­er­na tid känns det bra att natur­tur­is­men kan fungera som en motkraft, säger Mikael Nilsson. 

Där jär­net tidi­gare var i cen­trum är numera Nordic Dis­cov­erys även­tyrscen­tral hjär­tat i byn. Härifrån utgår led­er­na och här star­tar de guidade tur­erna, här kan man hyra friluft­sutrust­ning och det finns en vild­mark­slodge att bo över i. När snön lig­ger djup på vin­tern packas kan­ot­er och cyk­lar undan, och i stäl­let åker man skrid­sko och skidor. 

– Vi har rik­tigt bra MTB och van­dring här, men själv tyck­er jag att pad­dlin­gen på våra kan­otled­er är all­ra bäst. Att kom­ma ut på spegel­blankt vat­ten ger natu­rup­plevelsen en helt annan dimen­sion, och vild­marken du padd­lar i är unik på den här bred­dgraden, säger Mikael Nilsson.


Visit vastmanland mikael nilsson kloten

Mikael Nilsson- äventyrskonsult, viltspårare, grundare och VD på Nordic Discovery

Job­bar med sitt störs­ta intresse

Mikael har job­bat i bland annat Nya Zee­land, Tai­wan, Hawaii och Peru. Men det var i Kloten han fann plat­sen där han kunde förverk­li­ga sina dröm­mar. Här är ingen dag den andra lik, för över väder och vil­da djur rår man inte. Att job­ba med akti­va natu­rup­plevelser är lika krä­vande som givande.

– Jag har valt att job­ba med mitt störs­ta intresse och även om det är slit­samt så är det efter 42 år med även­tyrs­tur­ism fort­farande kul. Nordic Dis­cov­ery har bliv­it pop­ulärare än jag någon­sin hade trott. I bör­jan gap­skrat­tade mina kom­p­is­ar och sa att ingen skulle väl beta­la för att kom­ma hit och se en älg. De hade väldigt fel, säger Mikael Nilsson.

Text: Lena Bergman Foto:Jonas Billberg

Artikel från Region Västmanland

Visitvastmanland tib

Att åka tåg och uppleva naturen i Bergslagen är fantastiskt

Tips! En håll­bar resa ut i vildmarken

Lite tåg, en del van­dring och en allde­les unik pad­dling i natur­reser­vatet Mal­ings­bo-Kloten. Nordic Dis­cov­ery hyr ut kan­ot­er och kajak­er i Kloten och de erb­jud­er frak­t­ser­vice längs Bergsla­gens kan­otled­er. Häng med på en unik natu­rup­plevelse som gör större avtryck i hjär­tat än på klimatet. 

Resan star­tar på räls – med tåget till Skinnskat­te­berg. Därifrån blir det kan­ot över sjön Övre Vät­tern och genom meller­s­ta Hed­ström­mens fina, slin­grande pad­del­vat­ten. Padd­la till Bag­gå, pré­cis på gränsen till natur­reser­vatet Malingsbo-Kloten.

Ovan­för Bag­gå är Hed­ström­men känd som ett utmärkt fiske­vat­ten, men på grund av for­sar läm­par den sig inte för pad­dling. Van­dra i stäl­let Bruk­sle­dens etapp 21 och 22 till Mal­ings­bo. Det är ledens mest kuper­ade sträc­ka, där top­pen av Matkullen bjud­er på milsvid utsikt. I Mal­ings­bo fort­sät­ter en mark­er­ad van­dringsled genom de dju­pa skog­a­r­na till Kloten.

Väl där är det dags att kli­va i kan­oten – nu vän­tar unik vild­markspad­dling. Från Kloten går kan­otled­er åt både norr och söder lämpli­ga för allt från en kort barn- och nybör­jarvän­lig pad­dling till tio dagars sam­man­hän­gande även­tyr. Längs kan­otled­er­na finns mån­ga fina rast­ställen med vin­d­sky­dd och eld­platser. Här ramar höga granskogskläd­da berg in de orör­da vat­ten­dra­gen och lodrät­ta klip­pväg­gar stu­par drama­tiskt ner i vat­tnet. Välkom­men ut i vildmarken!

Relaterade besöksmål