Visit vastmanlands outnbeyond fiske foto jan gustafsson Visit vastmanlands outnbeyond fiske foto jan gustafsson

Instagramprofilernas naturtips

OutnBeyonds bästa Instagramprofilernas naturtips

De all­ra störs­ta och vack­raste upplevelser­na kan finnas pré­cis runt knuten, i skog­ar och sjöar, på ängar och på berg. Det vet Peter, Fredrik och Hen­rik Dennbrink. Bröder­na är pas­sion­er­ade out­door-män­niskor och läg­ger det mes­ta av sin fritid på små och sto­ra äventyr.

Årstid eller väder har ingen bety­delse för bröder­na Dennbrink. De har klät­trat och åkt ski­dor i Ryssland och Sydameri­ka och de har van­drat på Island och Sval­bard. Men även om de sett myck­et av världen, görs fak­tiskt de all­ra fles­ta även­tyren i skog­ar och sjöar runt om i Västmanland.

Den som tar sig upp ur sof­fan och ut ur bekväm­lighet­szo­nen kom­mer att upp­täc­ka att Väst­man­land bjud­er på mån­ga vack­ra natu­rup­plevelser. Det gäller bara att inte bli hemmablind.

– Ja, var­för fotar man så ofta solnedgån­gar på semes­tern men inte de pré­cis lika vack­ra som finns här hem­ma?, säger Henrik.

Just fotograferan­det är en vik­tig del av bröder­nas natu­rup­plevelser. Sedan några år till­ba­ka delar de med sig av sina upplevelser på Insta­gram-pro­filen Outnbe­yond. I bör­jan var kon­tot främst tänkt för släkt och vän­ner, men numera föl­jer tusen­tals per­son­er bröder­nas äventyr.

– Outnbe­yond har bliv­it en kry­d­da som gett oss ännu en anled­ning att kom­ma ut. Och ju mer jag fotar desto mer ser och upplever jag fak­tiskt, säger Fredrik.

Inspir­eras av bröder­na Dennbrinks bilder från Väst­man­land! Kanske hit­tar du ditt eget smultronställe?

Visit vastmanlands outnbeyond ekhagarna kungsor foto outnbeyond

1. Soluppgång Ekha­gar­na, Kungsör . 

Ekha­gen lig­ger bara ett par kilo­me­ter från cen­trala Kungsör och det är kon­stigt att inte fler hit­tar hit. Här väx­er mängder av vit­sip­por och ekar­na är enor­ma. Här finns fak­tiskt Mel­lans­veriges störs­ta ek, både kro­nan och stam­men slående”, säger Fredrik Dennbrink.

Visit vastmanlands outnbeyond billingen foto outnbeyond

2. Ekar, Billin­gens naturområde. 

Man vill hit­ta smul­tron­ställen och inte tur­ist­fäl­lor. Det näs­tan bort­glöm­da natur­om­rådet Billin­gen vid Strömsholm är ett rik­tigt smul­tron­ställe, bara man aktar sig för tju­rar­na. Här ser man säl­lan en män­niska, däre­mot myck­et havsörn”, säger Hen­rik Dennbrink.

Visit vastmanlands outnbeyond inre galten foto outnbeyond

3. Inre Mälaren, Galten 

Att ge sig ut på sjön, både vin­ter- och som­mar­tid, är ett av våra bäs­ta tips. Hem­mavid är vi myck­et kring Mälaren. Vi åker skrid­skor, seglar och fiskar. Till Gal­ten, där våra föräl­drar har som­marstu­ga, åker vi ofta”, säger Peter Dennbrink.

Visit vastmanlands outnbeyond krocklinge foto outnbeyond

4. Bär- och svamp­plock­n­ing, Kröcklingeskogarna 

Att sät­ta foten utan­för upp­tram­pade sti­gar är att göra nya upp­täck­ter. Ända sedan de var små har bröder­na Dennbrink till­bringat myck­et tid i naturen. Nu tar de med sina egna barn ut, och i Kröck­lingeskog­a­r­na norr om Köping plockar famil­jer­na både svamp och bär.

Visit vastmanlands outnbeyond broder dennbrink foto outnbeyond

Minst en gång om året åker bröderna iväg på en längre expedition, som gärna får vara både karg och ödslig. Den senaste långresan gick till Svalbard. Fr v Peter, Fredrik och Henrik Dennbrink.

Relaterade besöksmål