Visit vastmanland gardsjo algpark algkyss toppbild Visit vastmanland gardsjo algpark algkyss toppbild

Gårdsjö älgpark

Gör ett besök på Gårdsjö Älgpark Närkontakt med skogens konung

Att besö­ka Gård­sjö Älgpark och få närkon­takt med älgar, i en miljö som lik­nar deras naturli­ga, ger ett minne för livet. Han är ingen lejon­täm­jare. Men Leif Lindhs liv lik­nar en cirkus och det lig­ger all­var bakom när han varnar besökar­na för att nud­da bakde­len på en älg. Sparkar­na är livsfarliga.

Leffe Lindh skickar en puss via mobilen till, sam­bon Ilona. Hon håller sig heslt undan ram­pljuset. Där­för är det mest andra kys­sar som ham­nar på press­bilder och i mark­nads­förin­gen för Gård­sjö Älgpark. Leffe och Holger.

Hol­ger är född 2007, en imponerande 20-tag­gare och den näst äld­ste älgtjuren i Gård­sjö Älgpark. Om han levt i det fria hade han troli­gen var­it död. Sven­s­ka älgtju­rar blir i snitt tre år och kor­na fyra innan de skjuts, berät­tar Leffe och säger att han alltid har haft stor respekt för djur. 

Jag var jägare i 25 år ihop med farsan. Jag sköt tolv älgar, det är inget jag är stolt över. Jag hatade att skju­ta på springande älg, säger Leffe med emfas.”

Han är född djurvän, hade ham­ster som barn. Inspir­erad av Emil i Lön­neber­ga gjorde han en gris lika tam som Grise­k­noen. Räd­dade ett rådjurskid. 

Visit vastmanland gardsjo algpark bus med alg
Visit vastmanland gardsjo algpark nara upplevelse

Att besöka Gårdsjö Älgpark och få närkontakt med älgar, i en miljö som liknar deras naturliga, ger ett minne för livet. Har man tur kan man till och med få känna den feta raggen mot fingrarna.

Förs­ta älgkontakten

Så kom dagen när Leffe fick älgkontakt. 

– En kom­p­is job­bade som polis i Enköping. Han ringde mig om en älgkalv. Mam­man var trafikdö­dad. Kal­ven var tre dagar, men hade navel­strän­gen kvar. Det var försent, den dog, men det var förs­ta gån­gen jag kom nära en levande älg och en idé föd­des om en älgpark, minns Leffe. 

Någon tra­di­tionell djur­park var det aldrig tal om. Älgar är vil­da, så efter åratal av planer­ing häg­nade Leif Lindh in 16 hek­tar mark till de nyinköp­ta älgar­na Gunde och Göta. Idag mäter parken 25 hek­tar och älgstam­men har utökats. 

I våras föd­des sju kalvar. Tvillingkal­ven Olivia blev bort­stött av sin mor och fick bo hem­ma hos famil­jen Lindh. Leffe häm­tade råmjölk från grannbön­der­na och gav henne mat var tred­je timme dygnet runt. Olivia blev rum­sren. När Leif gick ut på mor­gonen, följde hon hon­om i hasor­na. Nu går hon på ängar­na bland de andra årskalvar­na och korna. 

Visit vastmanland gardsjo algpark algko med kalvar

Älgko med kalvar

Visit vastmanland gardsjo algpark leif lindh

Entreprenör ut i klövspetsarna. Leif Lindh och Gårdsjö Älgpark har tilldelats flera utmärkelser för gott arbete. Senaste förverkligade idén är torpet Solviken där besökaren kan få sova över mitt ibland älgarna – mitt i skogen och tystnaden och utan någon möjlighet att ta sig därifrån på egen hand.

Älgar och turister

Året om ska älgar­na skö­tas, vet­er­inärbe­sik­ti­gas och ges foder. Två tur­er per dag går trak­torn med tur­is­ter. Dessu­tom arbe­tar Leffe i famil­jens fastighets­bo­lag, är vd för Ram­sjö fastigheter AB och spelar och sjunger i Bröder­na Brööl. 

Vila?

– Som­maren går för runt. Mån­ga får depres­sion­er på hösten, men då älskar jag att slap­pa med ungar­na fram­för teven och var­je vin­ter reser gum­man och jag på två veck­o­rs semes­ter, säger Leffe. 

Var­je vår sedan parken öpp­nade 2007 har Leffe under tre veck­or till­bringat minst 15 tim­mar per dag med var­je nyfödd kalv. Sovit i sko­gen, oavsett väder och vind, för att kom­ma dem nära och nå tillit. 

Fak­ta: Älgkoll

Ful­lvux­en: älgtjur 8 år, älgko 6 år
Hor­nen: väx­er 20 mm per dygn, fälls var­je vin­ter, och är som störst vid 10 års ålder
Favorit­fö­da: som­mar­tid – maskrosor, klöver, sälg, björk och asp, vin­ter­tid – blåbärsris, lin­gonris och tall­ris
Skarpa sin­nen: hörseln och luk­tsin­net är 250 – 300 gånger skar­pare än män­niskans
Livs­längd: kan bli 20 år, men i Sverige är medel­livs­läng­den 3 – 4 år innan djuren skjuts. 

Relaterade besöksmål