Visit vastmanland ingbokalla toppbild Visit vastmanland ingbokalla toppbild

Ingbo källor

Magiskt Ingbo källor

Som kristal­lk­lara laguner lig­ger Ing­bokäl­lor­na i den mys­tiska, fuk­ti­ga och grö­na sko­gen. I en aldrig sinande ström tränger vat­ten upp från under­jor­den. Bub­blor­na bil­dar ett skåde­spel i en färg­prakt av oli­ka och form som pågår dygnet runt, året om. Ing­bokäl­lor­na är ett natur­reser­vat som är väl värt ett besök . De lig­ger i Heby kom­mun någon mil utan­för Sala.

Film av Robin Havervall

Det är något magiskt att se hur vat­tnet bub­blar upp ur bot­ten på käl­lor­na i sko­gen. Vat­tnet är kristal­lk­lart och har en mys­tisk blå­grön färg. Det är lätt att se de döda träd­stam­mar­na på bot­ten och om du har tur kan du ock­så skym­ta en och annan amerikan­sk bäck­röd­ing som sim­mar runt i de tre källorna.

Käl­lor har setts som heli­ga och magiska långt till­ba­ka i tiden. Drack man av vat­tnet kunde man bli botad från alle­han­da sjuk­do­mar och kräm­por. Käl­lor­na ansågs vara extra verk­sam­ma om de rann mot norr, som Ing­bokäl­lor­na gör. Som­mar­tid är medel­tem­per­a­turen på vat­tnet 7° C, ta dig gär­na en törst­släckande klunk. Vem vet, kanske läm­nar du Ing­bokäl­lor­na som en ny människa!


Visit vastmanland ingbo kallor skylt
Visit vastmanland ingbo kallor spang

Under som­maren mals det ock­så mjöl i den återupp­byg­g­da saltk­var­nen som finns att tit­ta på. Kvar­nen dri­vs självk­lart med hjälp av vat­ten från käl­lor­na. Det finns även möj­lighet för den som själv odlar sädess­lag under som­marhalvåret att mala sitt egna ekol­o­giska mjöl i kvarnen.

Relaterade besöksmål