Visit vastmanland norberg kyrka 1920x1280 Visit vastmanland norberg kyrka 1920x1280

Upptäck Norberg

-historisk pärla i hjärtat av Bergslagen Upptäck Norberg

Nor­berg är en vack­er och sjönära smås­tad med trevli­ga cafeér, per­son­li­ga butik­er och mysi­ga B&B. Trak­ten kring Nor­berg bjud­er på vack­er natur, sago­lik lands­bygd och mängder av spän­nande spår från århun­dran­den av Bergs­bruk. Här är några av höjdpunkterna.

Visit vastmanland nya lapphyttan besokscentrum huset
Visit vastmanland nya lapphyttan teater

Besökscentrum här finns museum, butik, kiosk och toaletter.

Nor­bergs Besöks­cen­trum i Karlberg

Här finns tur­istvär­dar, broschyr­er, utställ­ning och en sou­venir­bu­tik. Här lig­ger ock­så intres­san­ta besöksmål som Nya Lap­phyt­tan, en rekon­struer­ad medelti­da hyt­ta, och Myr­bergs Verk­stad, ett måste för vet­er­an­bilsin­tresser­ade. Besök även Nor­bergs hym­bygds­gård Karl­berg för att strosa i den idyl­liska his­toriska miljön. Det sto­ra grönom­rådet upp­muntrarar ock­så till lek för alla små — låna styl­tor, spelku­lor och klä ut dit i medelti­da kläder. Pas­sa på att ta en fika vid något av bor­den, och här finns även iord­ningsställ­da grillplatser.

Blagrottan visitvastmanland 768x768
Visit vastmanland klackberg vattenfylld gruvhal

Från botten av gruvan rinner vattnet ner i grottan där vattnet upplevs som förtrollande anemon blå, med ett mystiskt uttryck. Vad döljer Blå Grottan för väsen?

Klack­bergs gru­vfält & Blå Grottan

Mis­sa inte det­ta natur­reser­vat där du van­drar längs slin­grande sti­gar och kan fascin­eras av såväl den vack­ra naturen som de his­nande dju­pa gru­vhålen. I land­skapet tornar gru­vlavar och mask­in­hus upp bland träd­kro­nor­na. Här finns häfti­ga Blå Grot­tan - ett måste att uppleva

Visit vastmanland karrgruvan pojke gruvarbetare
Visit vastmanland karrgruvan toppbild

Norbergs gruvmuseum och Mossgruveparken

Kär­rgru­van

I det lil­la samhäl­let Kär­rgru­van lig­ger Nor­bergs Gru­vmu­se­um där du får del av tusenårig his­to­ria av bergs­bruk och järn­hanter­ing. Några av de häfti­gaste spåren av gru­vbry­t­nin­gen och jak­ten på jär­net syns vid Svin­ryggen, en bergskam mel­lan två rad­er av gru­vhål på båda sidor av bergsryggen. 

Visit vastmanland vandring langst svinryggen
Visit vastmanland polhelmshjulet

Svinryggen och Polhelmshjulet

I Kär­rgru­van finns ock­så Pol­hemshjuletfrån 1770-talet, som med sina imponerande 15 meter i diam­e­ter är Sveriges störs­ta beva­rade vat­ten­hjul. Ytterli­gare ett tips från Kär­rgru­van: Räls­buss­turen på vet­er­an­järn­vä­gen ( ENJ ) från Kär­rgru­van till Ängels­berg är en härlig som­marut­fly­kt. Den trafik­eras var­je söndag från mid­som­mar till mit­ten av augusti.

Visit vastmanland elsa andersons toppbild
Visit vastmanland norberg elvis boden

Elsa Andersons konditori och Elvisboden

Visit vastmanland sommarglass norberg
Visit vastmanland Sommarkonsert Foto Martin Ringstrand 2

Glass och konsert

Nor­bergs Centrum

I cen­trum hit­tar du bland annat anri­ka Elsa Ander­sons kon­di­tori och Klockargår­dens, som säl­jer sina väld­of­tande tvålar och fina pre­sen­ter. För rock­a­bil­ly­fans finns här till och med en tvät­täk­ta Elvisaf­fär: Elvis­bo­den! I Nor­bergs pit­tores­ka his­toriska kvarter nere vid ån hit­tar du bland annat butiken Abra­hams­går­den och väl­sorter­ade T. Sund­bergs Antik­vari­at med hyll­me­ter efter hyll­me­ter av bokskatter.

Visit vastmanland norberg runt flangan runt

Norbergsleden - närmar sig Flängan

Nor­bergsle­den

Ett bra sätt att uppl­e­va Nor­berg och dess fascinerande his­to­ria är att gå Nor­bergsle­den, en drygt två mil lång van­dring som tar dig för­bi höjd­punk­ter som Blå Grot­tan, Pol­hemshjulet, Svin­ryggen, Nya Lap­phyt­tan och Nor­bergs vack­ra cen­trum. Är du bekväm med att stund­tals cyk­la på sti­gar kan man även cyk­la Nor­bergsle­den. Led­starten finns vid Nor­bergs Besökscentrum.

Visit vastmanland Engelbrektsturen
Visit vastmanland Engelbrektsloppet Norberg skidor elsas konditori

Bildder från Engelbreksturen och Engelbreksloppet

Engel­brek­slop­pet

Du har väl inte mis­sat att Nor­berg är värt ett besök året om!? På vin­tern arrangeras här den klas­siska skidtävlin­gen Engel­brek­t­slop­pet, och även när det inte är vin­ter­veck­ans tävlin­gar lockar vad som utsetts till Sveriges bäs­ta skid­spår mängder av långvä­ga besökare till den härli­ga Nor­berg­ster­rän­gen. Även på som­maren kan du tävla i Nor­berg, då arrangeras Engel­brek­t­s­turen på cykel.

Upptäck Norberg