Visit vastmanland kungsorleden toppbild Visit vastmanland kungsorleden toppbild

Upptäck Kungsörsleden

Från djupa skogar till öppet vatten Upptäck Kungsörsleden

Kungsörsle­den är per­fekt för den som är ute efter lite län­gre, lagom utmanande van­dring. Den omväx­lande leden bjud­er på det mes­ta en van­drare kan öns­ka. Den 25 kilo­me­ter lån­ga Kungsörsle­den är per­fekt för den som är ute efter lite län­gre, lagom utmanande van­dring. Den omväx­lande leden bjud­er på det mes­ta en van­drare kan öns­ka: I norr går den genom ett mälarnära ­bördigt jord­bruk­sland­skap och passer­ar både ­ekha­gar, strandän­gar, gravfält och hagmarker. 

Visit vastmanland hackspett kungsorsleden
Visit vastmanland kungsorsleden kart lasning

Hitta runt Kungsörs-leden med hjälp av Naturkartan eller kartan över vandringsleder
i Kungsör.

I söder är land­skapet mer skog­likt med små går­dar här och där. Här föl­jer Kungsörsle­den den slin­grande Runnabäck­en som rin­ner ut i Arbo­gaån. Det finns både bad­platser och båtham­nar längs leden, och rast­platser där man kan grilla. 

Visit vastmanland rundelborg kungsleden
Visit vastmanland kungsorsleden malaren

Fornminnen, vacker natur och Mälaren finns längst vandringen

Visit vastmanland kungsorleden vid elden
Visit vastmanland kungsleden fika eld

Mysiga platser att fika längst vandringen

Vi rek­om­mender­ar två ställen att bör­ja sin van­dring, anti­n­gen vid Lockmo­ra frilufts­gård eller vid Kung­sud­den. Lockmo­ra frilufts­gård lig­ger söder om Kungsör. Här finns möj­lighet till att fyl­la på färsk­vat­ten och en fin grillplats. På Kung­sud­den finns ett kafé och uteplat­sen har en härlig utsikt över Mälaren. Här hit­tar du ock­så info points med infor­ma­tion om mer sak­er att göra i Kungsör.

Visit vastmanland kungsudden kungsorsleden
Visit vastmanland Lockmora friluftsgard

Kungsudden och Lockmora Friluftsgård

Snabbguide till Kungsörsleden:


Till­gäng­lighet

Med barn­vagn eller rull­stol pas­sar det att promen­era den del av leden som går längs Arbo­gaån, från Ågatan till Kungsörs gästhamn. Alter­na­tivt från Skillingeud­ds bad­plats till Lockmo­ra frilufts­gård. Hela leden är inte anpas­sad för barn­vagn och rullstol.


Skylt­ning

Leden är mark­er­ad i båda fär­drik­t­ningar­na med gula
skyl­tar och pilar.


Bada

Mis­sa inte möj­ligheten till ett dopp i Mälaren, anti­n­gen vid Skillingeud­ds härli­ga bad­plats eller vid Bot­tens bad­plats längs Jägaråsen.

Vat­ten

Pas­sa på att fyl­la flaskan när leden passer­ar Lockmo­ra frilufts­gård eller Kungsörs Gästhamn.


Forn­lämningar

Stil­la din inre his­torik­er när leden passer­ar Eke­by skans, anlagd under folk­van­dringsti­den (400600 e Kr), idag med fall­na sten­mu­rar och oin­taglig ras­brant mot norr. 


Utsikt

Uppe på Jägaråsen kan du nju­ta av milsvid utsikt över Kungsör och Mälaren från Run­del­borg, även känd som Drot­tning Kristi­nas ridbana.


Smart app vis­ar mån­ga vandringar

Naturkar­tan är ett fan­tastiskt red­skap för dig som vill van­dra. I appen hit­tar du utförlig infor­ma­tion om van­dringsled­er, plus mas­sor av tips om natur­om­rå­den, bad­platser och smul­tron­ställen i naturen. Flera av Väst­man­lands kom­muner är med i Naturkartan.

Läs mer på naturkar​tan​.se eller lad­da ner appen: Google Play eller App Store

Relaterade besöksmål