Visit vastmanland vastmanlandsmuseum toppbild Visit vastmanland vastmanlandsmuseum toppbild

När då var nu – häng med på historisk resa

När då var nu – häng med på historisk resa

Är du sug­en på en inblick i gångna sekels hem, från armod­et i fat­tigsverige till senare tiders miljon­pro­gram med Melodi­ra­dio, folk­park­er, tonårsrum och indus­trise­mes­trar? Eller intresser­ad av när de förs­ta män­nisko­r­na kom hit? Hur de fick tag på mat under stenåldern och hur gick det egentli­gen till när vikingar­na spelade hne­fatafl? Utställ­nin­gen När då var nu på Väst­man­lands läns muse­um är något för alla åldrar.

Besök Väst­man­lands läns muse­um och utställ­nin­gen När då var nu som egentli­gen är fyra utställ­ningar som berät­tar om den väst­man­länd­s­ka his­to­rien från stenåldern fram till millenniumskiftet.

Utställ­ningar­na ger en inblick i mak­ten och näringar­na, platser i länet och om män­nisko­r­na som levde här. Genom utställ­ningar­na vill läns­museet ge besökaren en möj­lighet att på ett lek­fullt och inter­ak­tivt sätt lära kän­na och iden­ti­fiera sig med tidi­gare generationer.

Utställ­ningar­na pas­sar för alla åldrar och inbjud­er besökar­na att använ­da alla sinnen.


FORN­TI­DENS FOLK OCH
Inland­sisen försvann och de förs­ta män­nisko­r­na kom. Från stenålderns jägare och sam­lare till vikingati­dens han­del­sre­sande. Män­niskor kom och gick, fly­t­tade in och fly­t­tade ut. Bron­sålderns häll­rist­ningar och järnålderns båtar läm­nade spår efter de som levde här för länge sedan. Met­aller som brons och järn bör­jade använ­das. Järn­malm från sjö, jord, myr och berg blev till verk­tyg, red­skap och vapen som for­made vardagen.

Visit vastmanland vastmanlands lansmuseum stenalder 2
Visit vastmanland vastmanlands lansmuseum stenalder 3

MEDELTI­DENS MAKT OCH MÄN­NISKOR
Nu förän­drades tider­na, järnålder över­gick till medeltid. Folk i Väst­man­lands blev krist­na och det byg­gdes kyrkor över­allt. Ny teknik för att göra järn utveck­lades i Nor­berg och jär­net skep­pades ut i världen från tre nya städer, Västerås, Köping och Arboga

Visit vastmanland vastmanlands lansmuseum medeltiden 2
Visit vastmanland vastmanlands lansmuseum medeltiden 1


NYA TIDENS ORD­NING OCH REDA
Den nya tiden var här! Nu gjordes mån­ga resor och veten­skapli­ga upp­täck­ter. Kyrkan reformer­ades och vi blev protes­tanter i Sverige. Det var en orolig tid med mån­ga krig men det var även en tid där kun­gar försök­te ska­pa ord­ning och reda. I Väst­man­land anlades mån­ga järn­bruk och män­niskor med ny kun­skap lock­ades till länet.

Visit vastmaland vastmanlands lansmuseum nya tiden 2
Visit vastmanland vastmanlands lansmuseum nya tiden 1


MOD­ÄR­NA TIDER
Det var en tid då sto­ra förän­dringar sked­de i Sverige. Vi gick från att vara ett land som folk fly­dde från, till ett land som folk flyr till. Genom folkrörelser och kamp fick vi demokrati, jäm­ställd­het och rät­tigheter för fler. Elek­triciteten förän­drade män­nisko­rs liv. Tåg, cyk­lar, bilar och fly­g­plan, tele­fon­er, TV, radio och dator­er var nya uppfinningar.

Visit vastmanland vastmanlands lansmuseum moderna tider 2
Visit vastmanland vastmanlands lansmuseum moderna tider 8
Visit vastmanland vastmanlands lansmuseum moderna tider 9
Visit vastmanland vastmanlands lansmuseum mordarnatider

Relaterade besöksmål