Visit vastmanland mans ols artikel toppbild Visit vastmanland mans ols artikel toppbild

Idylliskt värdshus satsar på lokal mat

Måns Ols i Sala Idylliskt värdshus satsar på lokal mat

Måns Ols Utvärd­shus lig­ger vack­ert i utkan­ten av Sala vid sjön Lång­fors­en. Måns Ols är upp­kallat efter den förste damm­vak­taren Måns Ols­son, som fak­tiskt drev server­ing här redan på 1700-talet
Sedan 2002 dri­vs Måns Ols Utvärd­shus av famil­jen Skanevall. Inrik­t­nin­gen är på sven­sk mat, gjord på trak­tens råvaror. Pap­pa Leif, som job­bat med mat hela sitt liv, har betytt myck­et för att utveck­la begrep­pet lokal mat i Väst­man­land. Han var en av initiativ­tagarna till förenin­gen Sma­ka på Väst­man­land och drev tidi­gare Åsby Kött och Vilthandel i Hallstahammar. 

Visit vastmanlands mansols mat kott foto jan gustafsson

Lokal mat snyggt upplagt

Ledordet för restau­rangen är Måltider nära vat­tnet”, och insjö­land­skapet är in­bjudande och rogi­vande vare sig man bara stan­nar på en kopp kaffe eller äter en mid­dag i ett större sällskap.

Visit vastmanlands mansols dukat utsikt foto jan gustafsson

Med utsikt över sjön

– Vi är en famil­jer­estau­rang och vill gär­na vara en sam­lingspunkt i det fina området häromkring, säger dot­tern Jes­si­ca Skanevall. 

Självk­lart lokalt

Lokal mat är en självk­larhet för hela famil­jen. De har lån­ga och goda rela­tion­er med mån­ga av sina lever­an­tör­er. Kvaliteten på råvaran är det vik­ti­gaste, den tum­mar famil­jen inte på. 

– Vi köper gös av en lokal fiskare som sålt till oss i mån­ga år. Vi kän­ner varan­dra väl och har hit­tat ett myck­et bra sätt att samar­be­ta. Det bety­der att vi får pål­itli­ga lever­anser även om det är en liten verk­samhet, säger Rikard Skanevall. 

– Det är en utman­ing att ha mån­ga små lever­an­tör­er efter­som det ställer högre krav på den som inven­ter­ar och beställer. Ibland åker vi själ­va och häm­tar vis­sa varor och ibland kom­mer lever­an­tören för­bi här. Man får hjäl­pa varan­dra helt enkelt. Bär och svamp från sko­gen runt Sala lev­er­eras direkt till oss av flera duk­ti­ga plockare.

Visit vastmanlands mansols mat fisk foto jan gustafsson

Hel­het­stänk viktigt

Lunch­buf­fén är en vik­tig del i verk­samheten och den är lite svårare att fyl­la helt med lokala råvaror. Här är priset vik­tigt för att hål­la sig på en konkur­ren­skraftig nivå. Köt­tet är alltid lokalt men den sven­s­ka kyck­lin­gen och fisken kan kom­ma län­gre ifrån.

– Vi har ett fler­tal lokala lever­an­tör­er av till exem­pel bröd och tomater men här skulle vi vil­ja utö­ka lite. Vi försök­er ha ett hel­het­stänk i hur vi arbe­tar med vår restau­rang. Försök­er hål­la nere energiåt­gån­gen även om byg­gnaden har tun­na väg­gar och lite dåli­ga fön­ster, säger Rikard. 

Visit vastmanland mans ols kallbadhus skylt
Visit vastmanlands mansols bad torn foto jan gustafsson

Stadens pär­la

Måns Ols är inte bara en restau­rang. De erb­jud­er ock­så oli­ka even­e­mang com dryck­e­sprovningar och trubadurkväl­lar. Allde­les intill kan man spela kägel, och sjön erb­jud­er både kall­bad, sand­strand och hopp­torn. Mån­ga av gäster­na kom­mer långvä­ga ifrån och upp­skat­tar den rogi­vande miljön, den trevli­ga per­son­alen och den goda mat­en. Och Sal­abor­na – de talar ofta om Måns Ols som stadens pärla! 

Visit vastmanlands mansols bad foto jan gustafsson
Visit vastmanland mansols bad morgon dimma

Kallbadhuset vid Måns Ols

Text: Kajsa Lars­son Berglind (red. Bearbetad)

Relaterade besöksmål