Visit vastmanland historiska arboga toppbild Visit vastmanland historiska arboga toppbild

I Arboga är historia på riktigt

I Arboga är historia på riktigt

Här hit­tar du spår från förr i var­je gathörn. 

Som få andra sven­s­ka städer så andas Arbo­ga verk­li­gen his­to­ria. Genom århun­draden har det var­it en både vik­tig och väl­bär­gad stad: cen­tral för den medelti­da han­deln med järn och sam­lingsplats för mäk­ti­ga män­niskor, bety­delse­ful­la möten och omväl­vande beslut. Det var hit kun­gar och prins­es­sor reste och trivdes

Visit vastmanland historiska arboga stadsvapen
Visit vastmanland historiska arboga 1500 tal

"I fält av silver en svart örn med näbb, tunga och fötter röda samt vardera vingknogen belagd med sexuddig stjärna av guld". Arbogas vapen har sitt ursprung i ett medeltida sigill från 1330.

En hel del vat­ten har flu­tit under Kapell­bron sedan Gus­tav Vasa red in i staden på 1500-talet. Men även om myck­et har förän­drats så är det ock­så myck­et som är sig likt. Stadens färgstar­ka his­to­ria finns både bevarad och åter­ska­pad i både stort och smått. Här står husen kvar och min­nena hålls levande. Tack vare Sveriges äld­s­ta Tänke­böck­er från 1450-talet vet vi väldigt myck­et om livet i Arbo­ga i for­na dagar. 

Vill du uppl­e­va en unik fläkt från förr? Gå ett varv runt Arbo­gas stad­skär­na. Det är en av Sveriges vack­raste med smala kuller­stens­grän­der kan­tade av låga trähus och torg med pampi­ga sten­hus som min­ner om väl­stånd och sto­ra plan­er. Föreställ dig de här plat­ser­na för flera hun­dra år sedan. Och män­nisko­r­na som bodde här, alla de färgstar­ka per­son­ligheter som gjort avtryck i staden. Kän­ner du dofter­na och smak­er­na? Hör du klap­pret av hov­ar? Skym­tar du gråbröderna?


Visit vastmanland historiska arboga bar vatten
Visit vastmanland historiska arboga rider port

Kvinna med bärok vandrar längst gatorna i Arboga. Riddare rider genom valv vid Sankt Nicolai kyrka från 1100-talet.

Arbo­ga bjud­er på stämnin­gen. Nu är det upp till dig att ta ett kliv till­ba­ka – rätt in i historien!

Låt dig svepas med av gam­la tiders charm på en rund­tur i Arbo­ga. Här är fem platser, per­son­er och hän­delser som for­mat staden.

Visit vastmanland historiska arboga cecilia vasa 1 emelie hertzmann

Emelie Hertzman som Cecilia Vasa - Arbogateatern.

1. Cecil­ia Vasa

Prins­es­san som blev grevin­na av Arboga

Ingen annan kung har gjort lika stort avtryck i Arbo­ga som Gus­tav Vasa, men den kung­lighet som främst kom­mit att förknip­pas med staden är hans färgstar­ka dot­ter: Cecil­ia Vasa. 

Cecil­ia, känd för både skan­daler och ett extrav­a­gant lev­erne, bosat­te sig på 1580-talet i Arbo­ga. Här fly­t­tade hon in i det nuvarande Råd­huset, som ursprung­li­gen byg­gdes som en kyr­ka, men omvand­lades till kungs­gård när Gus­tav Vasa behövde ett ståndsmäs­sigt boende i trakten. 

Som Grevin­nan av Arbo­ga levde, styrde och ställde Cecil­ia i staden. Den ensam­stående fem­barns­mam­man drev den vapen­fab­rik pap­pa Gus­tav star­tat på Jäder­sholme, hon fick fart på bruken och hon såg till att staden rus­tade upp Heli­ga Tre­faldighets kyr­ka. Som om det inte var nog kapade hon dessu­tom skepp i Öster­sjön härifrån!

Upplev idag:

° Drama­tis­er­ad van­dring i Cecil­ia Vasas fotspår

° Utställ­ning på Arbo­ga museum

° Mer om Cecil­ia Vasa


Visit vastmanland historiska arboga engelbrekt2

Historisk stadsvandring, här intill statyn av Engelbrekt

2. Sveriges förs­ta riksdag

Nu skulle Engel­brekt leda landet

Arbo­ga har genom his­to­rien stått som värd för mån­ga vik­ti­ga möten. Det kanske all­ra mest bety­delse­ful­la hölls 1435.

Det här var en orolig tid i Sverige, präglad av uppror och inbördeskrig. Ett av upprorskri­gen mot union­skun­gen Erik av Pom­mern led­des av väst­man­län­nin­gen Engel­brekt Engel­brek­ts­son. 1435 valdes han till rik­shövits­man i Arbo­ga, och efter­som alla grup­per i samhäl­let – adel, präster, bor­gare och bön­der – del­tog i mötet har det kom­mit att kallas Sveriges förs­ta riksdag.

När Sveriges riks­dag firade 500-årsju­bileum utlystes en tävling om att ska­pa en staty över Engel­brekt. Carl Eldhs vin­nande bidrag står fram­för Statyn över Engel­brekt som står fram­för Heli­ga Tre­faldighets kyrka.

Upplev idag:

° Guidad stadsvan­dring

° Engel­brek­t­statyn

Visit vastmanland historiska arboga munkar
Visit vastmanland historiska arboga inne kyrka

Franciskanordens munkar kallas minoriter, "de små bröderna", barfotabröder eller gråbröder. Här på bild utanför Heliga Trefaldighets kyrkan. Bild adelskvinna sittande inne i kyrkan ( Emelie Hertzman- Arbogateater )

3. Heli­ga Tre­faldighets kyrka

Munkar, mål­ningar och mässingskronor

Den gam­la munko­r­den Fran­ciskaner­bröder­na hade som strate­gi att slå sig ner i städer med tillväxtpo­ten­tial. Där­för var 1200-talets Arbo­ga ett klock­rent val när bröder­na skulle byg­ga nytt kloster.

De lat­in­ta­lande gråbröder­na blev kvar här i drygt tvåhun­dra år och sat­te under den tiden sin prägel på staden, bland annat genom utbild­ning av pojkar, upplysning om örtmed­i­cin och oli­ka vetenskaper.

Idag finns både tydli­ga och mer hem­li­ga spår efter Arbo­gas munkar. Det gam­la klostret är numera Heli­ga Tre­faldighets kyr­ka, med spän­nande väggmålningar från 1400-talet och Sveriges störs­ta ljuskro­nor i mässing i taket. De mytom­spun­na munkgån­gar­na hör till de mer mys­tiska spåren. Var­för byg­gdes ett nät av under­jordiska gån­gar under staden? Som fly­k­tväg? Eller var det kanske för att lättare kun­na besö­ka nunnorna?

Upplev idag:

° Van­dring i Fran­ciskan­er­nas fotspår

° Som­mar­vär­dar berät­tar på plats i Heli­ga Tre­faldighets kyrka 

Visit vastmanland historiska arboga utanfor lasse maja sten
Visit vastmanland lasse maja portratt

Lars Molin alias Lasse Maja avled 1845 och begravdes på kyrkogården vid Trefaldighetskyrkan. Lasse-Maja litografi från 1836 Uppsala universitetsbibliotek

4. Lasse-Maja

Mästertju­ven i kvinnokläder

En av dåti­dens mer färgstar­ka per­son­ligheter lig­ger begravd i Arbo­ga. Lars Molin (17851845) är mer känd som Lasse-Maja, den beryk­tade stortju­ven som begick sina brott klädd i kvinnokläder.

Efter en liv kan­tat av brott och straff och dömdes han i bör­jan av 1800-talet till livstids fän­gelse på Karl­stens fäst­ning på Marstrand. Dit ord­nade den driftige tju­ven tur­istre­sor, och när själ­vaste kung Karl XIV Johan kom på besök sägs Lasse-Maja ha lagat så god fran­sk mat att han blev benå­dad av kun­gen. Om så verk­li­gen är fal­l­et är oklart, Lasse-Majas liv är omgär­dad av mån­ga skrönor, men säk­ert är i var­je fall att Lasse-Maja slapp ur fän­gelset och slog sig på ner i Arboga.

Här växte myten om Lasse-Maja vidare, och åtskil­li­ga Arbo­ga­bor har sedan dess letat efter Lasse-Majas göm­da skatter… 

Upplev idag:

° Lasse-Majas min­nessten vid Heli­ga Tre­faldighets kyr­ka

° His­torisk stadsvandring

Upplev Arbo­gas his­to­ria – mas­sor av tips

Fär­das till­ba­ka i tiden och upplev igår idag. Det finns gott om både roli­ga, infor­ma­ti­va och spän­nande sätt att ta del av Arbo­gas rika historia.

Vi bör­jar storslaget! Under Arbo­ga Medeltids­da­gar för­vand­las hela staden till en myll­rande medelti­da vallfärd­sort. Då kan du bland myck­et annat tit­ta på rid­dare som käm­par i raf­flande torner­spel, du kan uppl­e­va medelti­da bröl­lop, hand­la på mark­nad­er och lyssna på medelti­da musik. 


Visit vastmanland arboga medeltidsdagar tornespel hastar

Tornerspel medeltidsdagarna i Arboga

Det finns flera oli­ka guidade stadsvan­dringar. Du kan till exem­pel gå his­toriska stadsvan­dringar, en drama­tis­er­ad van­dring med Cecil­ia Vasa eller barn­van­dring med pigan Brit­ta. Tyck­er man om dra­matik bör man heller inte mis­sa Arbo­ga Teaters föreställ­ningar med his­toriska förteck­en. Arbo­ga Muse­um har en unik utställ­ning om Cecil­ia Vasa.
Under sju år tit­uler­ade hon sig ock­så Grevin­na av Arbo­ga. I den­na utställ­ning får vi ta del av hennes hän­delseri­ka liv.

Visit vastmanland historiska arboga stadsvandring kyrka
Visit vastmanland historiska arboga cecilia vasa 2 emelie hertzmann

Emelie Hertzman som guide på stadsvandringen och som Cecilia Vasa - Arboga teater. Broderi. Emelie/Cecilia Vasa gör ett guldbroderi som ska bli en svärdstaska, inspirerad av Gustav II Adolfs svärdstaska som finns på Livrustkammaren.

Det går förstås fint att van­dra och uppl­e­va på egen hand ock­så. Du kan flan­era i fina stadsmiljöer, tit­ta in i någon av kyrko­r­na eller besö­ka den medelti­da kry­d­dträdgår­den i Ahllöf­s­parken. Mis­sa heller inte att besö­ka Arbo­gas Tidsmärken, kon­stin­stal­la­tion­er knut­na till stadens his­to­ria. Använd appen Sto­ry Spot för att lyssna på intres­san­ta berät­telser om oli­ka platser och hän­delser. På tur­ist­byrån kan du dessu­tom hyra Self guid­ed audio tour at the medieval town Arboga”.

Visit vastmanland historiska arboga kryddtradgarden Ahllofsparken
Visit vastmanland historiska arboga 1500 tal bild2

Medeltidsklädda vid kryddträdgården i Ahllöfsparken samt bild från centrala Arboga vid gammal vägg.

För både sto­ra och små finns roli­ga och lek­ful­la sätt att aktivera sig. I Rid­darut­manin­gen sätts unga rid­dare på prov i spän­nande rid­dar­grenar, med chans att tes­ta sina kun­skaper i ädla rid­dare­gen­skaper som snabb­het, styr­ka, spänst och bal­ans. I Stadsmys­teri­et gäller det att hit­ta göm­da ledtrå­dar för att lösa mys­teri­et med den försvunne Rid­daren Rickard af Arboga. 

Visit vastmanland Riddarutmaning 1
Visit vastmanland Riddarutmaning2

Lagom till semestern får alla leksugna barn och familjer ytterligare en aktivitet de kan göra tillsammans – riddarutmaningen.

Arbo­ga Muse­um är väl värt ett besök. Det lig­ger i det prak­t­ful­la Örström­s­ka huset, byg­gt 1846 av grosshand­lare Anders Örström. Idag är det vack­ra huset varsamt ren­over­at och visas som ett åter­ska­p­at grosshand­larhem, dessu­tom med tillfäl­li­ga utställ­ningar. Under som­maren ges här drama­tis­er­ade vis­ningar och för barn finns extra myck­et kul att göra i Som­marskoj på gården.

Visit vastmanland Orstromska huset arboga museum

Museet ligger mitt i Arbogas stadskärna i det praktfulla Örströmska huset på Nygatan 37

Visit vastmanland arboga robotmuseum bild interior9
Visit vastmanland jadersbruks dagarna

Arboga robotmuseum och en solig dag på Jädersbruksdagarna.

Relaterade besöksmål