Visit vastmanland mysteriet med den Visit vastmanland mysteriet med den

Stadsmysteriet

För familj och vänner

Stadsmys­teri­et – promen­era, leta ledtrå­dar och lös mys­teri­et över en fika

Utmana familj och vän­ner att lösa ett eller kanske flera av de kluri­ga stadsmys­terier­na i Väst­man­land. Med ett mys­terieku­vert i han­den promener­ar ni och letar efter ledtrå­dar. Med hjälp av det ni hit­tat klu­rar ni fram svaret på mys­teri­et. Det krävs en hel del tankev­erk­samhet för att hit­ta lös­nin­gen, så ta gär­na en fika medan ni funderar.

Mys­terier­na

Inspir­erade av den hol­länd­s­ka tv-serien Kro­n­vit­tnet, som spelades in i Köping 2018, så har stadsmys­terier ska­p­ats för den som vill utfors­ka, klu­ra och leta ledtrå­dar. Till film­staden Köping ska regis­sör Eva Spill­berg ha kom­mit för att leta per­fek­ta loca­tions till sin nya stor­film. Men både Eva och hennes manus försvann mys­tiskt någon­stans på vägen, och du måste hjäl­pa till att hit­ta ledtrå­dar­na. I Arbo­ga är det rid­daren Rickard af Arbo­ga som försvun­nit och i Kungsör gäller det att ta reda på vad som hänt med drot­tning Kristi­nas beryk­tade häst. I Västerås ska du ut på jakt efter de försvun­na Västerås­gurko­r­na.

Lös till­sam­mans eller tävla mot varandra

Mys­terier­na pas­sar famil­jen eller vän­ner­na som vill göra något till­sam­mans och upp­täc­ka staden du är i. Köp ett mys­terieku­vert för att lösa till­sam­mans eller hand­la fler kuvert och tävla mot varan­dra. De finns på engel­s­ka och svenska.

Köp mys­terier

Stadsmys­terier köps på plats i respek­tive stad, utom Västerås. Läs mer om var på respek­tive sida. Kost­naden är ca 130 kr.

Arbo­gas stadsmys­terie: vis​i​tar​bo​ga​.se

Köpings stadsmys­terie: vis​itkop​ing​.se

Kungsör stadsmys­terie: kung​sor​.se

Västerås stadsmys­terie: eds​borg​.se

Relaterade besöksmål