Visit vastmanland tartgeneralen mikael persbrandt Visit vastmanland tartgeneralen mikael persbrandt

Tårtgeneralen

När Tårtgeneralen intog Köping

Sveriges tråki­gaste stad!? I mit­ten av 1980-talet fick Köping den inte särskilt smick­rande nominer­in­gen av Jan Guil­lou i tv- pro­gram­met Reko­rd­magazinet. För Köpings­bor­na- inte minst den nioårige Fil­ip Ham­mar- var det ett dråp­slag som kom från ingen stans. Hela byg­den blev till ett skämt, och ingen tyck­tes veta hur skam­men skulle kun­na sud­das bort. 

Räddnin­gen kom i form av Has­se P, en entre­prenör som vis­ste vägen till upprät­telse. Hans idé: Köping skulle byg­ga världens längs­ta smörgåstår­ta och ham­na i Gui­ness Rekordbok!

- Vi har alltid intresser­at oss för excen­trik­er i samhäl­lets per­iferi. De trum­mar på i det tys­ta och plöt­sligt hän­der någonting. Eller så hän­der inget alls. Tårt­gen­eralen är en varm, kanske bedårande hyll­ning till män­niskor som gör sak­er, säger Fil­ip Hammar.


Tårt­gen­eralen är en varm, kanske bedårande hyll­ning till män­niskor som gör saker”
Hasse P

Hasse P håller upp en extralång leverpastej. Det är vintern 1985 och han håller på med jippot som går ut på att sätta Köping på kartan.

Has­se P engager­ar det lokala kon­di­to­ri­et Bivur i att göra världens längs­ta smörgåstår­ta, men i resten av Köping skrat­tar man åt hon­om. I flera månad­er bakades tre meter tår­ta om dagen på Kon­di­tori Bivur, och som­maren 1985 dukades den 510 meter lån­ga smörgåstår­tan upp längs gågatan i Köping. Has­se P lan­dar på tor­get i Köping i en helikopter inför tusen­tals jub­lande Köpings­bor. Den lån­ga lev­er­paste­jen som han fäst vid helikopterns land­ningsställ har han tap­pat på vägen, men det gör inget. Världens längs­ta smörgåstår­ta – 510 meter – står på tor­get, och allt var Has­se P:s idé. På tor­get står ock­så en ung Fil­ip Ham­mar och förstår att det är okej att vara annor­lun­da. Han slu­tar skäm­mas för sin pap­pa – den fum­lige frankofilen med basker som är allde­les för frispråkig. 34 år senare har han nu till­sam­mans med sin parhäst Fredrik Wik­ings­son gjort en film om tårt­gen­eralen i Köping, baser­ad på boken med sam­ma titel som de skrev 2013.

Visit vastmanland tartgeneralen kamera

Inspelnings plats Konditori Bivur

Visit vastmanland tartgeneralen bevur efter tagning

I bild Agnes Lindström Bolmgren, Helena Bergström,Fredrik Wikingsson och Filip Hammar

Visit vastmanland tartgeneralen forberedelser

Genomgång- Tomas von Brömssen

Jag tror aldrig vi har haft roli­gare än de där veck­o­r­na i Köping. Bemö­tandet av Köpings­bor­na var otroligt”

Tårt­gen­eralen är förstås inspelad på plats i Köping, så när som på några scener som fil­mats i Arbo­ga, bland annat på klas­siska kon­di­tori Saga. Och smörgåstår­tan som syns i fil­men är pré­cis som orginaltår­tan bakad av kon­di­tori Bivur.
-Jag tror aldrig vi har haft roli­gare än de där veck­o­r­na av inspel­ning i Köping. Bemö­tandet från Köpings­bor­na var helt otroligt, och det var både skräck­in­ja­gande och beru­sande att job­ba med de störs­ta skåde­spelar­na vi har i lan­det, berät­tar Fredrik Wikingsson.

Visit vastmanland konditori bivur tartgeneralen

Gruppfoto på konditori Bivur

Guld­bag­gar till Köping

Tårt­gen­eralen blev en av 2018 års mest älskade filmer på sven­s­ka biografer. Myck­et rik­tigt så belö­nades ock­så Fil­ip Ham­mar och Fredrik Wik­ingssons film om Has­se P och världens längs­ta smörgåstår­ta med två Guld­bag­gar, för bäs­ta kostym och Guld­baggens publikpris.

Gå i Tårt­gen­eralens fot­spår!
Upplev plat­ser­na där den hjärtevär­mande fil­men spelades in. Häm­ta fold­ern på Köpings bibliotek,Köpings muse­um, Hotel Scheele eller på någon annan av Köpings kom­mun InfoPoints.


Relaterade besöksmål