Enter vastmanland gustav norman riddare 2 Enter vastmanland gustav norman riddare 2

Modern riddare ger häftig show

Arboga medeltid Modern riddare ger häftig show

Gus­tav Nor­man är en av Sveriges främ­s­ta rid­dare. På sin idyl­liska gård utan­för Arbo­ga lad­dar han och häs­tar­na för en full­späck­ad rid­dar­som­mar. Höjd­punk­ten är förstås Arbo­ga Medeltids­da­gar i augusti.

Var­je år i augusti sam­las Arbo­ga­bor och tur­is­ter till en rik­tig folk­fest. Till Arbo­ga Medeltids­da­gar kom­mer män­niskor från när och fjär­ran för att hand­la, umgås, sma­ka, lyssna, göra och inte minst – för att tit­ta på de fan­tastiska riddarspelen. 

Under fyra inten­si­va dagar ger Arbo­ga Rid­dar­na fem oli­ka färgsprakande föreställ­ningar. Här fär­das man flera hun­dra år bakåt i tiden, till den spän­nande medelti­den. Ta på dig medelti­da kläder, heja på rod­dar­na, tit­ta på rid­dar­na som käm­par i raf­flande torner­spel och myck­et, myck­et mer. 

Till exem­pel finns det gott om spän­nande upplevelser för barn på medelti­da mark­naden i Ahllöf­s­parken och i Hantverks­byn i Kyrk­parken. Det bjuds ock­så på his­toriska van­dringar genom Arbo­ga, kap­prodd på Arbo­gaån, oli­ka intres­san­ta före­drag och konserter.

Det ska vara häftigt att kol­la på våra föreställ­ningar! Det är myck­et show, det är eld och det är explosioner.”
Visit vastmanland arboga medeltidsdagar tornespel hastar
Visit vastmanland arboga medeltidsdagar gycklare torget

Arboga Medeltidsdagar

Visit vastmanland arboga medeltid riddare gustav norman 1

Gustav Normans häst heter Sissou och är en fransk camarague, en i Sverige ovanlig ras, men en vanlig riddarhäst. Att springa fort är det bästa Sissou vet!

För Gus­tav Nor­man har Medeltids­da­gar­na i Arbo­ga en särskild plats i hjär­tat. Det var här hans rid­dar­bana star­tade – och nu vill han bju­da hemma­pub­liken på något allde­les extra.

– Det ska vara häftigt att kol­la på våra föreställ­ningar! Det är myck­et show, det är eld och det är explo­sion­er, säger Gustav.

Från cow­boys till Robin Hood

Arbo­ga Rid­dar­na hör till Sveriges främ­s­ta rid­darensem­bler. Deras torner­spel är färgstar­ka teater­föreställ­ningar med häftig rid­dark­amp. Gus­tav Nor­man har genom åren upp­trätt på hästryggen i såväl kilt och kavaj som i plåtrustning.

– Wil­helm Erövraren är den karak­tär som känns mest som jag. Fast det är extremt roligt att vara viking ock­så, då får jag spela bad guy och det är en tack­sam roll. Robin Hood är him­la pop­ulär, fram­för allt hos barn. Det är ett av mina favorit­spel, säger Gustav.

– På för­ra årets Medeltids­dagar i Arbo­ga gjorde vi till och med en föreställ­ning med cow­boys. Vi hade byg­gt en tids­maskin, och det var vil­da västern med cow­boys som käm­pade mot rid­dar­na. Vi vis­ste inte om det skulle gå hem hos pub­liken, men vi fick fak­tiskt mer pos­i­tiv respons än på flera år. 

– Tyvärr så ställdes 2020 års medeltids­da­gar in men hop­pas att folk­festen kan åter­star­tas till som­maren 2021.

Enter vastmanland gustav norman stall
Enter vastmanland gustav norman skylt

Gustav Norman arbetar som hovslagare. Han berättar: "Det finns hur mycket jobb som helst för en hovslagare. Det är en bra bas för hästverksamhet, men det är tufft att sko på heltid.

Hela famil­jen är med

Arbo­ga Rid­dar­na ord­nar rid­dar­spel över hela ­lan­det. För­ra året blev det över 40 föreställ­ningar, så som­maren är en minst sagt hek­tisk tid för Gus­tav Nor­man. Sedan mån­ga år bor han i idyllen Lunger utan­för Arboga.

– Jag trivs väldigt bra här! Arbo­ga är en stad med his­to­ria och det är en trygg och bra plats för mina barn att växa upp.

En förstående familj är en förut­sät­tning för en efter­trak­tad rid­dare på turné. Där­för är stödet från hus­trun Maria vik­tigt. Hon är lärare till vardags, men är med och skriv­er manus till föreställ­ningar­na och syr myck­et av de tid­stypiska kläder­na. Även Six­ten åtta år och Astrid tre år går i ­pap­pas fot­spår som vana riddarspelsbesökare. 

– Jag kom ock­så in i det här redan som liten. Mam­ma och pap­pa var med på Medeltids­da­gar­na i Arbo­ga med körhäs­tar, och från jag var 12 – 13 år var jag med i Arbo­gakuskar­nas rid­dar­lek, berät­tar Gustav. 

FAK­TA: GUS­TAV NORMAN

Familj: Frun Maria och bar­nen Six­ten och Astrid
Ålder: 34 år
Bor: Almagår­den i Lunger utan­för Arbo­ga
Gör: Hov­s­la­gare och rid­dare
Intressen: Häs­tar! Äger sju stycken


Arbo­ga Medeltidsdagar 

Res flera hun­dra år bakåt i tiden under fem färgsprakande augusti-dagar! Föru­tom att tit­ta på rid­dar­na som käm­par i raf­flande torner­spel, så kan du ock­så heja på kap­prod­dare i Arbo­gaån och förun­dras över det myll­rande folk­livet. I Ahllöf­s­parken och Kyrk­parken är det medelti­da mark­nad med gott om spän­nande upplevelser för barn. Det bjuds ock­så på his­toriska van­dringar genom Arbo­ga, intres­san­ta före­drag och kon­sert­er.
Under 2021 är osäk­er­heten stor om det blir av.
Läs mer på arbogamedeltid​.se


Relaterade besöksmål