Enter vastmanland gustav norman riddare 2

Modern riddare bjuder på häftig show

Modern riddare bjuder på häftig show

Gus­tav Nor­man är en av Sveriges främ­s­ta rid­dare. På sin idyl­liska gård utan­för Arbo­ga lad­dar han och häs­tar­na för en full­späck­ad rid­dar­som­mar. Höjd­punk­ten är förstås Arbo­ga Medeltids­da­gar i augusti.


Enter vastmanland gustav norman stall

Det finns hur mycket jobb som helst för en hovslagare. Det är en bra bas för hästverksamhet, men det är tufft att sko på heltid. Jag skulle gärna sko mindre för att spara på kroppen”, säger Gustav Norman.

Enter vastmanland gustav norman skylt

Var­je år i augusti sam­las Arbo­ga­bor och tur­is­ter till en rik­tig folk­fest. Till Arbo­ga Medeltids­da­gar kom­mer män­niskor från när och fjär­ran för att hand­la, umgås, sma­ka, lyssna, göra och inte minst – för att tit­ta på de fan­tastiska rid­dar­spe­len. Under fyra inten­si­va dagar ger Arbo­ga Rid­dar­na fem oli­ka färgsprakande föreställ­ningar. Här fär­das man flera hun­dra år bakåt i tiden, till den spän­nande medelti­den. Ta på dig medelti­da kläder, heja på rod­dar­na, tit­ta på rid­dar­na som käm­par i raf­flande torner­spel och myck­et, myck­et mer. Till exem­pel finns det gott om spän­nande upplevelser för barn på medelti­da mark­naden i Ahllöf­s­parken och i Hantverks­byn i Kyrk­parken. Det bjuds ock­så på his­toriska van­dringar genom Arbo­ga, kap­prodd på Arbo­gaån, oli­ka intres­san­ta före­drag och konserter.

Visit vastmanland arboga medeltidsdagar tornespel hastar
Visit vastmanland arboga medeltidsdagar gycklare torget

Arboga Medeltidsdagar

‑Det ska vara häftigt att kol­la på våra föreställ­ningar! Det är myck­et show, det är eld och det är explosioner.

För Gus­tav Nor­man har Medeltids­da­gar­na i Arbo­ga en särskild plats i hjär­tat. Det var här hans rid­dar­bana star­tade – och nu vill han bju­da hemma­pub­liken på något allde­les extra.
– Det ska vara häftigt att kol­la på våra föreställ­ningar! Det är myck­et show, det är eld och det är explo­sion­er, säger Gustav.

Från cow­boys till Robin Hood

Arbo­ga Rid­dar­na hör till Sveriges främ­s­ta rid­darensem­bler. Deras torner­spel är färgstar­ka teater­föreställ­ningar med häftig rid­dark­amp. Gus­tav Nor­man har genom åren upp­trätt på hästryggen i såväl kilt och kavaj som i plåtrustning.

– Wil­helm Erövraren är den karak­tär som känns mest som jag. Fast det är extremt roligt att vara viking ock­så, då får jag spela bad guy och det är en tack­sam roll. Robin Hood är him­la pop­ulär, fram­för allt hos barn. Det är ett av mina favorit­spel, säger Gustav.

– På för­ra årets Medeltids­dagar i Arbo­ga gjorde vi till och med en föreställ­ning med cow­boys. Vi hade byg­gt en tids­maskin, och det var vil­da västern med cow­boys som käm­pade mot rid­dar­na. Vi vis­ste inte om det skulle gå hem hos pub­liken, men vi fick fak­tiskt mer pos­i­tiv respons än på flera år. 

-Tyvärr så ställdes årets medeltids­da­gar in men hop­pas att folk­festen kan åter­star­tas till som­maren 2021.


FAK­TA

Gus­tav Norman

Familj: Frun Maria och
bar­nen Six­ten och Astrid

Ålder: 34 år

Bor: Almagår­den i Lunger utan­för Arboga

Gör: Hov­s­la­gare och riddare

Intressen: Häs­tar! Äger sju stycken

Relaterade besöksmål