Vivist vastmanland john eriksson Vivist vastmanland john eriksson

Välkommen ut i Västmanlands härliga natur

Välkommen ut i Västmanlands härliga natur

Den väst­man­länd­s­ka naturen är fan­tastisk! Den bjud­er på såväl ener­gi som vila, och i den finns både upplevelser och still­het. Strax utan­för Köping ska­par John Eriks­son en egen sjö – och en unik plats för att nju­ta av naturen.

När till­varons hjul snur­rar allt snab­bare så gäller det att hit­ta andrum någon­stans. Ett ställe där man kan stan­na upp, nju­ta av nuet, tan­ka inspi­ra­tion och lad­da bat­terier­na. Utan­för Köping ska­pas just en sådan plats. Till West­man­na Camp kom­mer man för att kop­pla av, umgås, upp­täc­ka naturen – eller för att fiska i sjön. 

För allt bör­jar i sjön. I John Erikssons allde­les egen sjö. 

– I hela mitt vux­na liv har jag fan­tis­er­at om att göra en egen sjö. Att ska­pa ett krypin i naturen där jag kan vara på mina egna vil­lkor, säger John.

Visit vastmanland john eriksson torp

John Erikssons underbara torp utanför Köping

Byg­ger en egen sjö

John hade länge letat efter rätt plats för sin sjö, och bitar­na föll på plats när den gam­la jord­bruks­marken i ett skogs­bryn pré­cis på gränsen mel­lan Köping och Kungsörs kom­mun blev till salu. För tre år sedan köpte han marken och sedan dess har all hans ledi­ga tid gått från att fan­tis­era till att förverk­li­ga dröm­mar. Nu har han grävt en sjö som sak­ta fylls med vat­ten, och han har ska­p­at öar, uddar och stränder. 

Det är en mark med anor som John har valt att göra till sin. Förr passer­ade häst­droskor över gård­spla­nen, och för 250 år sedan bodde en familj på åtta per­son­er i det gam­la soldattorpet.


Visit vastmanland drag

– I tanken bör­jade det här som en fiske­camp, men med tiden har jag svängt, för det finns så myck­et mer än fiske att göra här. Här finns egentli­gen inga begrän­sningar, och nu ser jag fram­för mig ett ställe för att ska­pa fina upplevelser. Det här blir en base camp och en bra utgångspunkt även för andra upplevelser i naturen runt omkring, säger John.

– Alla djur i Väst­man­land finns här omkring, det är som ett zoo. Vi har sett lo, räv, älg, råd­jur och grävling.

Visit vastmanland lodjur
– Alla djur i Väst­man­land finns här omkring, det är som ett zoo. Vi har sett lo, räv, älg, råd­jur och grävling.

Se naturens storhet

Orden flö­dar ur John när han entu­si­astiskt beskriv­er den livs­dröm som håller på att ta form fram­för hon­om. Och han är allt annat än ego­is­tisk i ska­pan­det av sin dröm­plats: John vill inte hål­la sin sjö för sig själv, utan han vill ge fler möj­lighet att upp­täc­ka den­na per­fek­ta plats på jor­den, se naturens storhet och kän­na dess läkande kraft.

– Naturen ska­par så mån­ga pos­i­ti­va vär­den. Jag är över­ty­gad om att vi män­niskor mår bra av att vis­tas utomhus, säger John Eriksson.

Visit vastmanland vastmanlands natur egen sjo

”Den här vär en skön kontrast till ytligheterna i samhället. Här kan du känna dofter och höra fåglarnas sång. Enkel mat ute smakar bättre än avancerad mat inne. Det mesta blir faktiskt bättre här”, säger John Eriksson. Strax utanför Köping håller han på att skapa sitt paradis på jorden.

Relaterade besöksmål