Visit vastmanland antikrunda arboga eva ehlin Visit vastmanland antikrunda arboga eva ehlin

Antikrunda i Arboga

Gamla saker i historisk miljö Antikrunda i Arboga

Arbo­ga är ett eldo­ra­do för dem som gillar gam­la sak­er. Antikäl­skaren Eva Ehlin tar oss med på en härlig antikrun­da bland han­plock­ade favorit­er, uni­ka sto­lar och snyg­ga hattar.

Arbo­gas stad­skär­na är en av Sveriges vack­raste, med kuller­stens­ga­tor, gam­la trähus och medelti­da torg. Kanske är det den idyl­liska miljön som fått så mån­ga hand­lare av gam­la sak­er att sam­las här. Det är tätt mel­lan antikaf­fär­er, lop­pis­ar, byg­gnadsvård och kuriosahandlare.

– Här finns något för alla smak­er; allt från retro till rik­tigt gam­la sak­er. Och i Arbo­ga finns inte bara lop­pis­ar, utan ock­så butik­er med hand­plock­at sor­ti­ment av fin kvalitet. Du kan både ha med dig tjoc­ka plån­bo­ken eller kom­ma rik­tigt bil­ligt undan här, säger Eva Ehlin.

Eva drev tidi­gare före­tag inom inred­ning, antikviteter och ren­over­ing av gam­la möbler. Hon har ett brin­nande intresse för färg och form och gam­la föremål, och älskar allt från maf­fi­ga uppläg­gn­ings­fat till sto­ra skåp. Gär­na i kurvi­ga for­mer och med myck­et färg.

– Jag blir lyck­lig av fina sak­er. Att vara i en antikaf­fär är som att leta skat­ter, säger Eva.


Visit vastmanland antikrunda arboga eva fat

Vackra silverföremål finns det gott om

Jag blir lyck­lig av fina sak­er. Att vara i en antikaf­fär är som att leta skatter.

Gam­malt på nya Talle­bo Antik

Med Eva Ehlin som ciceron bör­jar vår antik­runda vid Kapell­bron. Den har anor från 1300-talet, och utgör med andra ord en utmärkt fond till en antikaf­fär. Talle­bo Antik är det senaste till­skot­tet bland Arbo­gas antikaf­fär­er, och det var just det fan­tastiska läget och den beta­gande utsik­ten över ån som fick Jan­i­na och Lars Söder­berg att slå upp por­tar­na här i höstas.

På Talle­bo Antik säl­jer Jan­i­na och Lars noga utvalt kon­sthantverk, glas, mat­tor, möbler, smide och porslin.

– Vi köper in sånt som vi själ­va tyck­er om och i butiken har vi föremål från 1500-talet och framåt. Pris­er­na lig­ger från en 50-lapp upp till flera tusen kro­nor, säger Lars.

– Fast visst tänker vi lite annor­lun­da nu när vi har butik, och köper in mer av det som folk frå­gar efter. Retro­lam­pan där skulle vi inte köpt annars, men det är roligt att få upp ögo­nen för andra sak­er, fyller Jan­i­na i.

Visit vastmanland antikrunda arboga illustration ann kristin berglund

I Arbogas mysiga stadskärna finns många fina butiker från förr.

Visit vastmanland antikrunda arboga lars och janina soderlund

Ny butik med gamla ting. Lars och Janina Söderberg driver Tallebo Antik.

Visit vastmanland antikrunda arboga eva ehlin med stol

Vackra stolar att förgylla ett hem med

Antikhand­lar­na samarbetar

Lars och Jan­i­na berät­tar gär­na om både upphovs­man och funk­tion till mån­ga av de annor­lun­da föremål som finns på Talle­bo Antik. Att få höra his­to­rien bakom sak­er­na ger dem ytterli­gare en dimen­sion, och Eva Ehlin fast­nar för en sam­ling Järvsös­to­lar från 1700-talet.

– De här sto­lar­na är helt magiska! Det är respekt att köpa gam­la möbler. Tänk att någon job­bat med sina hän­der och lagt ner omtanke för att sto­lar­na ska bli bra, säger Eva. 

Att det redan fanns flera antikaf­fär­er i Arbo­ga var inget som avskräck­te Köpings­paret Söder­berg från att öpp­na här, tvärtom.

– Ju fler vi är desto bät­tre. Nu kan man åka till Arbo­ga en lördag och spendera dagen med att gå runt bland alla affär­er. Vi hand­lare konkur­rerar inte, vi samar­be­tar med varan­dra, säger Lars. 

Allt för alla på Kuriosaboden

Det är dags att fort­sät­ta antikrun­dan. Vi promener­ar för­bi Sto­ra tor­get och passer­ar några lop­pis­ar och byg­gnadsvård­bu­tiken på vägen, men det blir bara fön­ster­shop­ping tills vi kom­mer fram till Kurios­a­bo­den. På två våningar och i mån­ga rum finns här allt du kan tän­ka dig, och antagli­gen lite till. Men trots alla pry­lar är det inte rörigt, utan färg‑, form- och temakoordinerat.

– Kurios­a­bo­den är mysig. Här kan du hit­ta sak­er för att ska­pa stilen, oavsett vilken stil du har, säger Eva Ehlin.

– Här om året skulle jag arrangera ett bröl­lop på tem­at retro, halm och gult. Då hit­tade jag allt jag behövde här på Kuriosaboden.

Kurios­a­bo­dens kund­krets är unge­fär lika brokig som dess sor­ti­ment. Hit kom­mer både unga och gam­la, Arbo­ga­bor och tillresta.

– Jag vill inte vara någon antikaf­fär. Man ska kun­na kom­ma hit och köpa en kas­trull för 40 spänn, säger Cari­na Näsholm. 

Visit vastmanland antikrunda arboga carina nasholm

Till Carina Näsholm på Kuriosaboden kommer fyndsugna kunder från när och fjärran.

Visit vastmanland antikrunda arboga detaljer klocka

Fina allmogemöbler

Jag kan bli helt föräl­skad i sak­er jag springer på. Sak­er som kanske inte har en uppen­bar plats hem­ma hos mig, men som får en plats ändå. Det är alltid myck­et känsla i det som jag köper.”

Blir föräl­skad i saker

Cari­na har dri­vit Kurios­a­bo­den i 25 år, och har genom åren sett mån­ga tren­der kom­ma och gå.

– Ett tag skulle alla bara ha ekmöbler med äpplet. Nu är det mer retro som gäller.

Det som säljs all­ra mest av på Kurios­a­bo­den är hus­geråd och köksgrejer. 

– Just nu är gjutjärn jät­tepop­ulärt. Stek­pan­nor och plät­t­lag­gar skulle jag kun­na säl­ja var­je dag om jag hade till­räck­ligt mån­ga. Däre­mot är kaf­fekop­par svårsålt. Men jag är lite envis och vill ändå att det ska finnas. Rätt som det är kom­mer någon in och frå­gar efter dem, säger Carina.

Efter att ha botanis­er­at både bland roli­ga bröd­kavlar och gam­la fin­ger­bor­gar så har Eva fast­nat i hat­trum­met. Det är en liten hatt märkt Arbo­ga Modist” på insi­dan som har fån­gat hennes uppmärksamhet.

Visit vastmanland antikrunda arboga eva ehlin hattar

Eva provar hattar

NYBÖR­JARE ANTIKRUNDA?

1. Gå runt och tit­ta för att upp­täc­ka vad just du tyck­er om.

2. Våga frå­ga! Det finns kom­pe­tent per­son­al i butikerna.

3. Köp med kärlek

Relaterade besöksmål