Visit vastmanland vandra 1920px

Följ med på vandring i Västmanland

Följ med på vandring i Västmanland

Att van­dra är ett lika enkelt som kul sätt att kom­ma ut i naturen. I Väst­man­land finns både kor­ta och lån­ga van­dringsled­er att väl­ja bland. Här har du har chans att uppl­e­va både urskog och öpp­na fält, och här finns såväl sjönära van­dringar som berg att besti­ga. I vår natur kan du se spår från isti­den och hörande drillande fåglar.

Visit vastmanland vandra vastmanland stengardet 2

Per­fekt för natur­in­tresser­ade nybörjare

Stengärdet

För unge­fär 8 000 år sedan bör­jade åsen vid Stengärdet, strax söder om Kungsör, att höja sig ur istid­shavet. Krafti­ga vågor slog mot åsen och sköljde bort all sand och små­grus. Kvar blev ett klap­per­stens­fält: en mat­ta av sten där havet sli­pat ste­nar­na till slä­ta rullstenar.

Idag är Stengärdet ett natur­reser­vat med en två kilo­me­ter lång van­dringsled som läm­par sig väl för natur­in­tresser­ade nybör­jar­van­drare. Du van­drar över mat­tan av mjukt sli­pade ste­nar, under höga tal­lar och genom en trol­sk granskog. Längs med sti­gen kan du se käl­lor med glasklart vat­ten och en gam­mal fångst­grop för var­gar. Här finns ock­så en rast­plats som pas­sar utmärkt för en med­havd fikakorg. 

Se van­dringsle­den på Naturkartan


Visit vastmanland vandra vastmanland billingen utkiksplats

Van­dra bland fåglar och gam­la ekar

Billin­gen

Billin­gen är en halvö i en av Mälarens inner­s­ta vikar, och en naturskön del av Strömsholms natur­reser­vat. Den som van­drar Billin­gens trevli­ga naturstig får uppl­e­va såväl urgam­la ekar som drillande fåglar. 

Natursti­gen är 4,8 kilo­me­ter lång och slin­grar sig fram genom ljusa lövskog­ar och öpp­na betes­mark­er. Längs sti­gen finns infor­ma­tion­sskyl­tar där du kan läsa om Billin­gens his­to­ria och natur. De förs­ta 300-meter­na av sti­gen är gjord för att du ska kun­na ta dig fram med rull­stol till en trevlig utkiksplattform. 

Du har goda chanser att se oli­ka sorters fåglar i Billin­gen, och längs natursti­gen finns ett fågel­torn. Gam­la ekar kom­mer du ock­så att få se, för i Billin­gen finns det gott om träd som är flera hun­dra år gam­la. Kanske växte några av dem redan på 1600-talet, när Karl XII som barn red vid Strömsholms slott? 

Se van­dringsle­den på Naturkartan


Visit vastmanland vandra vastmanland angso

Myll­rande kul­tur­land­skap och bra badmöjligheter

Ängsö

I natur­reser­vatet Ängsö utan­för Västerås finns flera fina van­dringsled­er. På den vack­ra ön i Mälaren möter du en unik natur med mån­ga ekbackar och fina barr- och lövskog­som­rå­den. Det finns jord­bruks­mark, berghäl­lar, vas­som­rå­den och fina kul­tur­miljöer. I flera av hagar­na kan du träf­fa på betes­d­jur och det finns gott om trevli­ga rast­ställen där du kan fika din matsäck. 

Van­dringsled­er­na på Ängsö är av oli­ka längd och karak­tär. Går du dem alli­hop blir det 23 kilo­me­ter, men du kan förstås väl­ja en kortare van­dring än så. Både den sex kilo­mter lån­ga Präst­gård­sru­dan och Grevens stig, som är 2,5 kilo­me­ter, star­tar vid Engsö slott. Väl­jer du Grevens stig bjuds du på sjönära van­dring med berghäl­lar, skog och en tvät­täk­ta slottsal­lé. Pas­sa på att stan­na till för ett dopp eller grill­ning på de fina klip­por­na vid Mälaren. 

Se van­dringsle­den på Naturkartan


Visit vastmanland vandra vastmanland ormdalsstigen rastplats

Bland troll­skog och vil­da forsar

Orm­dalssti­gen

I naturskö­na Bag­gå­dalen utan­för Skinnskat­te­berg hit­tar du Orm­dals-sti­gen, en omväx­lande och vack­er rund­slin­ga på drygt fem kilo­me­ter. Star­ta vid rast­plat­sen vid Nedre Borgfors och följ sti­gen genom otämjd natur med ring­lande bäckar, omgiv­en av bran­ta och mosskläd­da bergssi­dor. Troll­skog, por­lande vat­ten och Hed­ström­mens for­sar är härli­ga natu­rup­plevelser! Ter­rän­gen är bitvis kuper­ad, men med spänger och broar är det ändå rel­a­tivt lättgånget. 

Orm­dalssti­gen är en omväx­lande och vack­er van­dring som berät­tar om trak­tens natur- och kul­turhis­to­ria. Längs sti­gen finns flera infor­ma­tion­sskyl­tar längs om bland annat natur­förhål­lan­den, järn­hanter­ing samt om hur den isen påverkat land­skapets utseende. Vid den lil­la skogstjär­nen Orm­put­ten finns en rast­plats med eld­plats och vin­d­sky­dd. Här pas­sar det bra att nju­ta av mat­säck och av stillheten. 

Se van­dringsle­den på Naturkartan


Visit vastmanland vandra vastmanland halleskogsbrannan skog
Visit vastmanland halleskogsbrannan vandra seglingsberg

Fascinerande van­dring i unik miljö

Brand­sti­gen

Följ med på en 3,5 kilo­me­ter lång prom­e­nad utöver det van­li­ga och upplev naturen efter den sto­ra skogs­bran­den som­maren 2014. Brand­sti­gen är bok­stavli­gen en van­dring över stock och sten, för du kan få klät­tra över brän­da stockar för att ta dig fram. Håll ögo­nen öpp­na efter brand­slang som lig­ger kvar på några platser.

Brand­sti­gen utgår från Entré Seglings­berg, mel­lan Ram­näs och Virs­bo, i den södra delen av natur­reser­vatet Hälleskogs­brän­nan. Du bör­jar van­drin­gen i kan­ten av det hygge där bran­den star­tade och snirk­lar dig fram mel­lan blot­t­lag­da ste­nar, fort­sät­ter genom en brand­skadad men levande skog, och vidare över en blöt myr med spång. Under hela van­drin­gen kan du fascin­eras av hur drama­tiskt naturens krafter ändrat landskapet.

Van­drin­gen avs­lu­tas längs en grusväg som led­er till­ba­ka in på hygget och vänd­pla­nen där du kan gril­la en bit mat. Vill du fort­sät­ta van­drin­gen härifrån kan du gå vidare in i natur­reser­vatet Fer­mans­bo urskog. 

Se van­dringsle­den på Naturkartan


Visit vastmanland vandra vastmanland norberg runt svinryggen
Visit vastmanland norberg runt utanfor blagrottan

Knacka tre gånger innan du går in i gruvgången i Klackberg för annars tar Gruvfrun dig!

Vack­er natur och gam­malt bergsbruk

Nor­berg runt

Trak­ten runt Nor­berg är fylld av spän­nande spår från århun­draden av bergs­bruk, och den knappt två mil lån­ga van­drin­gen Nor­berg runt är en inspirerande och omväx­lande upplevelse av natur, kul­tur och his­to­ria. Lång­van­drin­gen star­tar vid Besöks­centrum mel­lan rekon­struk­tio­nen av den medelti­da masug­nen Nya Lap­phyt­tan och Hem­bygds­går­den Karl­berg. Här finns kar­ta och mer information. 

Turen går längs sjön Noren till Klack­berg­som­rådet, där du kan uppl­e­va ett av Väst­man­lands sju under­verk: den spek­takulära Blå Grot­tan. Fort­sätt sedan längs Bruk­sle­den till Nor­dan­sjö och tes­ta natur­gym­met där. Sedan upp till Kär­rgru­van med Pol­hemshjul, Svin­ryggen och hela Lin­névä­gen som är ett spän­nande kulturstråk.

Par­al­lellt med järn­vä­gen via bron över väg 68 passeras Mimerlaven, den senaste länken i ortens över tusenåri­ga ked­ja av järn­hanter­ing. Sedan är du framme vid Nor­bergs anri­ka cen­trum, och på vägen till utgångspunk­tens park­er­ing passeras Abra­hams­går­dens fina hantverksmiljöer.

Mer infor­ma­tion hit­tar du på vis​it​nor​berg​.se


Smart app vis­ar mån­ga vandringar 

Naturkar­tan är ett fan­tastiskt red­skap för dig som vill van­dra. I appen hit­tar du utförlig infor­ma­tion om van­dringsled­er, plus mas­sor av tips om natur­om­rå­den, bad­platser och smul­tron­ställen i naturen. Flera av Väst­man­lands kom­muner är med i Naturkartan.

Läs mer på naturkar​tan​.se eller lad­da ner appen: Google Play eller App Store


Relaterade besöksmål