Visit vastmanland kungsorsleden kart lasning Visit vastmanland kungsorsleden kart lasning

Följ med på vandring i Västmanland

Följ med på vandring i Västmanland

I Väst­man­land finns en upp­sjö av möj­ligheter för den som gillar att vandra. 

Här kan du uppl­e­va både urskog och öpp­na fält, och här finns såväl sjönära van­dringar som berg att besti­ga. I vår natur kan du se spår från isti­den och hörande drillande fåglar. Så knyt på dig ett par bekvä­ma skor, pac­ka ter­mosen i en ryg­gsäck och häng med oss ut på vandring!

Visit vastmanland outdoor vagabond Vandra i Sala

Vandring längst Gruvdammsrundan med Outdoor Vagabond

Unik van­dring

Gru­vdamm­srun­dan. Redan på 1500-talet bör­jade Sala Sil­ver­gru­vas vat­ten­sys­tem att anläg­gas. Gru­van behövde vat­tenkrafts­försör­jn­ing, och runt det uni­ka vat­ten­sys­tem som ska­pades går idag van­dringsle­den Gru­vdamm­srun­dan. Den star­tar vid vat­ten­sys­temets utlopp i Sala stad, Eke­by dammar, och fort­sät­ter upp­ströms i rik­t­ning mot Järn­damm­som­rådet. Gru­vdamm­srun­dan erb­jud­er flera oli­ka naturskö­na van­dringsalter­na­tiv, där inte minst sti­gar­na kring Järn­dammen bjud­er på väldigt vack­ra vyer och fina rast­platser med eldstad. 

Visit vastmanland outdoor vagabond vastmanland toppbild

Gruvdammsrundan

Hela slin­gan med start och mål vid stadsparken i Sala är 26 kilo­me­ter lång, men det går att väl­ja flera oli­ka vari­anter av van­drin­gen om man före­drar en kortare sträc­ka. Går man bara runt Järn­dammen är sträck­an tio kilo­me­ter lång. Längs hela leden finns infor­ma­tion­sskyl­tar om gru­vans vat­ten­sys­tem och andra intres­san­ta sevärdheter.


Höga höjder och härli­ga hängmattor

Lands­bergs­tri­an­geln i Fager­s­ta är en spän­nande run­da som lockar med både vin­d­lande van­dring och kul­turhis­toriska lämningar, grot­tor och milsvid utsikt. Slin­gan, som är av en del av Bruk­sle­den, är 16 kilo­me­ter lång och går genom varierande och lagom kuper­ad ter­räng. Star­ta förslagsvis vid Trum­mels­bergs slag­g­sten­spelare, van­dra för­bi Lands­ber­get och vidare mot sjön Sto­ra Tre­hörnin­gen där du kan stan­na till vid en trevlig rast­stu­ga innan du vän­der till­ba­ka mot Trummelsberg.

Visit vastmanland vandra vastmanland landsberget utsikt

Vacker utsikt över Landsberget

Visit vastmanland landsberget hangmatteskogen
Visit vastmanland Trummelsberg 11

Landsberget är ett populärt besöksmål för både vandrare, klättrare och cyklister. Här finns bland annat gruvor, grottor och klippor att utforska och för de som vill ta en paus så är Hängmatteskogen perfekt för avkoppling.

Lands­ber­get, ett 217 meter högt urberg, är en upplevelse i sig, med häfti­ga grot­tor, klap­per­stens­fält och till och med en kan­jon att utfors­ka. Dessu­tom svin­d­lande vack­er, milsvid utsikt över sjön Åmän­nin­gen. På top­pen av Lands­ber­get finns föru­tom grillplats, rast­platsmöbler och vin­d­sky­dd en allde­les unik skog: Häng­mat­tesko­gen. Per­fekt för en rogi­vande paus i vandringen.


Per­fekt för natur­in­tresser­ade nybörjare

Stengärdet. För unge­fär 8 000 år sedan bör­jade åsen vid Stengärdet, strax söder om Kungsör, att höja sig ur istid­shavet. Krafti­ga vågor slog mot åsen och sköljde bort all sand och små­grus. Kvar blev ett klap­per­stens­fält: en mat­ta av sten där havet sli­pat ste­nar­na till slä­ta rullstenar.

Visit vastmanland vandra vastmanland stengardet 2

Vandringsstig längst Stengärdet

Idag är Stengärdet ett natur­reser­vat med en två kilo­me­ter lång van­dringsled som läm­par sig väl för natur­in­tresser­ade nybör­jar­van­drare. Du van­drar över mat­tan av mjukt sli­pade ste­nar, under höga tal­lar och genom en trol­sk granskog. Längs med sti­gen kan du se käl­lor med glasklart vat­ten och en gam­mal fångst­grop för var­gar. Här finns ock­så en rast­plats som pas­sar utmärkt för en med­havd fikakorg.

Se van­dringsle­den på Naturkartan


Van­dra bland fåglar och gam­la ekar

Billin­gen är en halvö i en av Mälarens inner­s­ta vikar, och en naturskön del av Strömsholms natur­reser­vat. Den som van­drar Billin­gens trevli­ga naturstig får uppl­e­va såväl urgam­la ekar som drillande fåglar.


Visit vastmanland vandra vastmanland billingen utkiksplats

Trevlig utkiksplattform vid Billinge

Natursti­gen är 4,8 kilo­me­ter lång och slin­grar sig fram genom ljusa lövskog­ar och öpp­na betes­mark­er. Längs sti­gen finns infor­ma­tion­sskyl­tar där du kan läsa om Billin­gens his­to­ria och natur. De förs­ta 300-meter­na av sti­gen är gjord för att du ska kun­na ta dig fram med rull­stol till en trevlig utkiksplattform.

Du har goda chanser att se oli­ka sorters fåglar i Billin­gen, och längs natursti­gen finns ett fågel­torn. Gam­la ekar kom­mer du ock­så att få se, för i Billin­gen finns det gott om träd som är flera hun­dra år gam­la. Kanske växte några av dem redan på 1600-talet, när Karl XII som barn red vid Strömsholms slott?

Se van­dringsle­den på Naturkartan


Myll­rande kul­tur­land­skap och bra badmöjligheter

Ängsö. I natur­reser­vatet Ängsö utan­för Västerås finns flera fina van­dringsled­er. På den vack­ra ön i Mälaren möter du en unik natur med mån­ga ekbackar och fina barr- och lövskog­som­rå­den. Det finns jord­bruks­mark, berghäl­lar, vas­som­rå­den och fina kul­tur­miljöer. I flera av hagar­na kan du träf­fa på betes­d­jur och det finns gott om trevli­ga rast­ställen där du kan fika din matsäck. 

Visit vastmanland vandra vastmanland angso

Vandring på Ängsö vid vackra Mälaren.

Visit vastmanland vandring angso prastgardrundan2
Visit vastmanland vandring angso angar

Naturen är omväxlande på Ängsö

Van­dringsled­er­na på Ängsö är av oli­ka längd och karak­tär. Går du dem alli­hop blir det 23 kilo­me­ter, men du kan förstås väl­ja en kortare van­dring än så. Både den sex kilo­mter lån­ga Präst­gård­sru­dan och Grevens stig, som är 2,5 kilo­me­ter, star­tar vid Engsö slott. Väl­jer du Grevens stig bjuds du på sjönära van­dring med berghäl­lar, skog och en tvät­täk­ta slottsal­lé. Pas­sa på att stan­na till för ett dopp eller grill­ning på de fina klip­por­na vid Mälaren.

Se van­dringsle­den på Naturkartan


Bland troll­skog och vil­da forsar

Orm­dalssti­gen. I naturskö­na Bag­gå­dalen utan­för Skinnskat­te­berg hit­tar du Orm­dals-sti­gen, en omväx­lande och vack­er rund­slin­ga på drygt fem kilo­me­ter. Star­ta vid rast­plat­sen vid Nedre Borgfors och följ sti­gen genom otämjd natur med ring­lande bäckar, omgiv­en av bran­ta och mosskläd­da bergssi­dor. Troll­skog, por­lande vat­ten och Hed­ström­mens for­sar är härli­ga natu­rup­plevelser! Ter­rän­gen är bitvis kuper­ad, men med spänger och broar är det ändå rel­a­tivt lättgånget. 

Visit vastmanland vandra vastmanland ormdalsstigen rastplats

Paus i trollskogen

Orm­dalssti­gen är en omväx­lande och vack­er van­dring som berät­tar om trak­tens natur- och kul­turhis­to­ria. Längs sti­gen finns flera infor­ma­tion­sskyl­tar längs om bland annat natur­förhål­lan­den, järn­hanter­ing samt om hur den isen påverkat land­skapets utseende. Vid den lil­la skogstjär­nen Orm­put­ten finns en rast­plats med eld­plats och vin­d­sky­dd. Här pas­sar det bra att nju­ta av mat­säck och av stillheten.

Se van­dringsle­den på Naturkartan


Fascinerande van­dring i unik miljö

Brand­sti­gen. Följ med på en 3,5 kilo­me­ter lång prom­e­nad utöver det van­li­ga och upplev naturen efter den sto­ra skogs­bran­den som­maren 2014. Brand­sti­gen är bok­stavli­gen en van­dring över stock och sten, för du kan få klät­tra över brän­da stockar för att ta dig fram. Håll ögo­nen öpp­na efter brand­slang som lig­ger kvar på några platser.

Visit vastmanland vandra vastmanland halleskogsbrannan skog
Visit vastmanland halleskogsbrannan vandra seglingsberg

Hälleskogsbrännan

Brand­sti­gen utgår från Entré Seglings­berg, mel­lan Ram­näs och Virs­bo, i den södra delen av natur­reser­vatet Hälleskogs­brän­nan. Du bör­jar van­drin­gen i kan­ten av det hygge där bran­den star­tade och snirk­lar dig fram mel­lan blot­t­lag­da ste­nar, fort­sät­ter genom en brand­skadad men levande skog, och vidare över en blöt myr med spång. Under hela van­drin­gen kan du fascin­eras av hur drama­tiskt naturens krafter ändrat landskapet.

Van­drin­gen avs­lu­tas längs en grusväg som led­er till­ba­ka in på hygget och vänd­pla­nen där du kan gril­la en bit mat. Vill du fort­sät­ta van­drin­gen härifrån kan du gå vidare in i natur­reser­vatet Fer­mans­bo urskog.

Se van­dringsle­den på Naturkartan


Vack­er natur och gam­malt bergsbruk

Nor­berg runt. Trak­ten runt Nor­berg är fylld av spän­nande spår från århun­draden av bergs­bruk, och den knappt två mil lån­ga van­drin­gen Nor­berg runt är en inspirerande och omväx­lande upplevelse av natur, kul­tur och his­to­ria. Lång­van­drin­gen star­tar vid Besöks­centrum mel­lan rekon­struk­tio­nen av den medelti­da masug­nen Nya Lap­phyt­tan och Hem­bygds­går­den Karl­berg. Här finns kar­ta och mer information.

Turen går längs sjön Noren till Klack­berg­som­rådet, där du kan uppl­e­va ett av Väst­man­lands sju under­verk: den spek­takulära Blå Grot­tan. Fort­sätt sedan längs Bruk­sle­den till Nor­dan­sjö och tes­ta natur­gym­met där. Sedan upp till Kär­rgru­van med Pol­hemshjul, Svin­ryggen och hela Lin­névä­gen som är ett spän­nande kulturstråk.

Visit vastmanland vandra vastmanland norberg runt svinryggen
Visit vastmanland norberg runt utanfor blagrottan

Knacka tre gånger innan du går in i gruvgången i Klackberg för annars tar Gruvfrun dig!

Visit vastmanland vandra vastmanland norberg runt klackberg

Blågrottan är ett av Västmanlands sju underverk.

Par­al­lellt med järn­vä­gen via bron över väg 68 passeras Mimerlaven, den senaste länken i ortens över tusenåri­ga ked­ja av järn­hanter­ing. Sedan är du framme vid Nor­bergs anri­ka cen­trum, och på vägen till utgångspunk­tens park­er­ing passeras Abra­hams­går­dens fina hantverksmiljöer.


Mer infor­ma­tion hit­tar du på vis​it​nor​berg​.se


Smart app vis­ar mån­ga vandringar 

Naturkar­tan är ett fan­tastiskt red­skap för dig som vill van­dra. I appen hit­tar du utförlig infor­ma­tion om van­dringsled­er, plus mas­sor av tips om natur­om­rå­den, bad­platser och smul­tron­ställen i naturen. Flera av Väst­man­lands kom­muner är med i Naturkartan.

Läs mer på naturkar​tan​.se eller lad­da ner appen: Google Play eller App Store


Relaterade besöksmål