Visit vastmanland Vasteras Anundshog Clifford Shirley Visit vastmanland Vasteras Anundshog Clifford Shirley

Upptäck Anundshög och Badelundaåsen

Upptäck Anundshög och Badelundaåsen

Härlig dag i his­torisk miljö. Anund­shög och Badelun­daåsen är ett av Sveriges främ­s­ta forn­lämn­ing­som­rå­den. Här finns tolv gravhö­gar, mån­ga res­ta ste­nar och fem skeppssät­tningar. Mån­ga förknip­par förstås Anund­shög med den sto­ra gravhö­gen, som är Sveriges störs­ta och ska­pad redan på 900-talet. 

Under järnåldern (ca 500 f. Kr. – 1050 e. Kr.) var plat­sen ett kul­turellt cen­trum och knut­punkt för han­delsvä­gar­na i Mälardalen och ut till kon­ti­nen­ten. Här hölls ting ända in på medelti­den och kun­gens Eriks­ga­ta gick genom området. Enligt tra­di­tio­nen är den grav­plats åt sveako­nun­gen Bröt-Anund, men några verk­li­ga belägg för det­ta finns inte. San­no­likt har nam­net häm­tats från den run­sten som står rest på plat­sen. Run­ste­nens inskrip­tion lyder: Folkvid reste alla dessa ste­nar efter Heden, Anunds broder. Vred högg runorna.”

Det omgi­vande gravfäl­tet innehåller flera sto­ra skeppssät­tningar, var­av två är byg­g­da av mer än man­shö­ga ste­nar. Det störs­ta skep­pet är 53 meter långt. I området finns ock­så flera min­dre gravhö­gar. Vil­ka som bliv­it begrav­da där vet vi inte, men arke­ol­o­giska dateringar har gjort gäl­lande att gravfäl­tet var­it i bruk under flera hun­dra år.

Vack­er van­dring på his­torisk mark. Mis­sa inte den fina prom­e­nad­sti­gen när du besök­er Anund­shög! Här går du genom ett av Sveriges mest kul­turhis­toriskt intres­san­ta områ­den, och kan nju­ta både av vack­er natur och his­toriska forn­lämningar. Anund­shög­som­rådets äldre his­to­ria är bara en del av det som gör området intres­sant. Under prom­e­naden får du ock­så bekan­ta dig med såväl forn­nordiska gudar som inno­v­a­ti­va hantverkare, smed­er och biod­lare, med fly­t­tfåglars nav­i­ga­tion och bäck­ens meanderslingor.

visit-vastmanland-artikel-anundshog-bild6

Badelun­da natur- och kul­turstig bör­jar vid Anund­shög och tar dig sedan längs den vack­ra Badelun­daåsen och genom den gam­la Tib­ble by. Längs sti­gen finns tju­go infor­ma­tion­sskyl­tar som berät­tar om områdets natur och kul­tur. Till var­je skylt finns ock­så en inläst ver­sion och en förd­ju­pande ljud­fil. Vill du lyssna så hit­tar du dem på 

Läs mer om Anundshög

visit-vastmanland-artikel-anundshog-bild2

Relaterade besöksmål