Visit vastmanland kungsor cykla Visit vastmanland kungsor cykla

Fin cykelled för familjen

Fin cykelled för familjen Vacker natur och historiska stopp

I trak­ten runt Kungsör finns flera fina cykelleder.

Vi har tes­tat den östra cykelle­den, som star­tar på klas­siskt his­torisk mark vid Kung­sud­den och bjud­er på 33 kilo­me­ters vack­er cyk­ling på både grus- och asfaltvägar.

Visit vastmanland kungsor ostra cykelled karta

Den förs­ta delen av cykelle­den tar dig genom de sjönära delar­na av Kungsör och bjud­er på mån­ga vack­ra vyer över Mälaren. Efter drygt tre kilo­me­ter passer­ar du Skillinge. Är dagen varm och solig dag så tip­sar vi om att tram­pa genom bebyggelsen till bad­plat­sen Skillingeudd för ett svalka­nde dopp vid den fina sand­stran­den. Efter badet fort­sät­ter cykel­turen längs järn­vä­gen över bördi­ga åkrar fram till charmi­ga Him­mels­ber­ga by. Här ska du inte mis­sa Tor­pa Kyrka!

Visit vastmanland kungsor torpa kyrka

Vackra Torpa Kyrka är daterad så långt tillbaka som till 1100-talet

Visit vastmanland kungsor cykla se karta

Intressant historia längst cykelleden i Kungsör

Stan­na till för att tit­ta på dop­fun­ten som är från 1100-talet och de fina valvmål­ningar­na från 1400-talet. Det som gör Tor­pa kyr­ka extra märk­lig är att den är en av få kyrkor som tycks vara sign­er­ad av sin upphovs­man. På den ursprung­li­ga syd­por­tal­ens reliefer finns en run­skrift som lyder: Ödulf gjorde kyrkan”.

Efter det spän­nande his­to­riestop­pet fort­sätter cyk­lin­gen genom ett öppet kul­tur­land­skap. Betande får och häs­tar är trevligt säll­skap längs vägen.

Visit vastmanland kungsor cykla hagar

Cykling längst ängar och hagar

Vid Torp­sten kan det vara dags för en ny paus och en härlig pick­nick. Park­era cykeln för att ta sti­gen som led­er till den gam­la forn­bor­gen och njut av den vid­sträck­ta utsik­ten över Torpaslätten . 

Visit vastmanland kungsor cykla picnic

Picknick i naturen blir till ett oförglömligt minne

Efter Tor­paslät­ten blir åkrar­na magrare och skog­a­r­na vidare. Cykelle­den går mel­lan Slotts­ber­gets tall­skogskläd­da häll­mark­er och Björ­shä­grans myr­mark­er. Den sista delen av cykel­turen föl­jer Köpings­åsen, som bjud­er på fina bär­mark­er och strövvän­lig skog. Var­för inte göra ett fågel­skåd­ningsstopp ock­så!? Här trivs näm­li­gen den säll­syn­ta backsvalan, som häckar i grusta­gens sandi­ga branter.

Visit vastmanland kungsor cykla i vatten

Börjar närma sig slutet på cykelturen

Cykel­turen när­mar sig slutet. Innan du kom­mer fram till Kungsör kan du vila benen en stund vid Lockmo­ra frilufts­gård. Här finns grillmöj­ligheter och chans att fyl­la på vat­ten­för­rådet innan du tram­par till­ba­ka till vack­ra Kung­sud­den som grun­dades av Gus­tav Vasa på 1500-talet. Där han vis­tades med sitt hov under lån­ga peri­oder. Det­ta blev även en pop­ulär till­fly­k­t­sort för fler sven­s­ka kun­gar.
Här finns idag ock­så ett fint cafè som het­er Him­mels­ber­ga­hem­bakt. Kung­sud­den är ock­så en Info­Point i Kungsör där man kan få tur­istin­for­ma­tion med broschyr­er och tips på vad man mer kan uppl­e­va och göra i området.

Visit vastmanland kungsor kungsudden

Relaterade besöksmål