Visit vastmanland svamp fagersta norberg toppbild

Så hittar du bästa svampställena!

Så hittar du bästa svampställena!

I Sverige har vi, tack vare Alle­man­srät­ten, den fan­tastiska möj­ligheten att gå ut i skog och mark och ploc­ka av naturens goda rike­do­mar. Pas­sa på att nju­ta av naturen och hur tyst det är i sko­gen.
Hit­ta sko­gens guld. Just nu är det rik­ti­ga svamp­tider i skog och mark. Vis­it Väst­man­land beger sig ut i naturen kring Fager­s­ta — Nor­berg för att föl­ja Adam och Emelie två vana svamp­plockare. För mån­ga är svam­p­jak­ten syn­onym med kantarell­sök – men sko­gen skaf­feri innehåller bety­dligt fler svamp­skat­ter än den klas­siska gula matsvam­p­en. Hur ska man tän­ka för att hit­ta kantareller­na och kan man verk­li­gen äta Fjällskivling? 

Snapchat 1519405218

Gott om kantarell i Fagersta och Norbergs skogarna

Hur hit­tar man ett bra svampställe?

– Vi skulle säga reser­vat­en runt om i Väst­man­land. Där det finns gam­mal skog, där är artrike­domen myck­et större och där kan man hit­ta myck­et mer och roli­ga sak­er, De är super­bra efter­som mån­ga svam­par trivs i orörd skog, säger Adam och Emelie.

Var brukar ni åka för att ploc­ka svamp ?

- Här i Fager­s­ta och Nor­bergs skog­a­r­na finns det myck­et gam­mal skog. Vi brukar besö­ka tall­hedar och har man lite tur så kan man stö­ta på Goli­at­musseron. Det är en svamp som väx­er i sven­s­ka skog­ar och som är en dyr delikat­ess i Japan. Där kan den kos­ta tusen­tals kro­nor kilot, säger Emelie.Visit vastmanland stor kantarell

Verkar finnas mycket kantareller i skogarna just nu.

Visit vastmanland svampkorg lingon

Redan efter en timme så börjar svampkorgarna fyllas på. Lite lingon har de också lyckats hitta.

Har ni något tips på hur man hit­tar svamp?

– Håll utkik efter bland­skog. De fles­ta svam­par trivs med oli­ka slags träd. De får näring av trä­den i utbyte mot vat­ten, min­eraler och salter. En bra svamp­bok är A och O, tip­sar Adam.


Visit vastmanland svampskog fagersta norberg

Hundar tycks älska att följa med ut i skogen när man plockar svamp. Vattnet rinner i den lilla bäcken.

Vad behöver man ha för utrust­ning för att ploc­ka svamp ?

Adam och Emelie tip­sar vad man bör ha med sig för utrust­ning för en lyck­ad dag.
-En korg (inte en plas­t­påse! Då bil­das fukt som gör att bak­terier och mögel fro­das.)
-En svamp­kniv med borste är bra att ha.
-Bekvä­ma kläder från topp till tå.
-Reg­n­jac­ka – Det finns inget dåligt väder, bara dåli­ga kläder.
-En svamp­bok för att dubbelkol­la vil­ka sorter du kan ploc­ka och vad som urskil­jer dem. Eller så lad­dar du ner appen Svampguiden.
-Kom­pass eller GPS
-Ryg­gsäck – För att pac­ka din mat­säck, såk­lart. En kaf­fepaus i en skogs­glän­ta är en vik­tig del i svamp­plock­n­ing.
-Fika med ter­mos – För att hål­la kaf­fet varmt fram tills att du är redo för en välförtjänt vila.

Glöm inte att lad­da mobil­er­na innan ni åker ut. Det är lätt att gå vilse i skogen.

Visit vastmanland svamp fika

Kaffet smakar alltid bäst i skogen och pricken över var mackorna.

Några av Adam och Emelies favoritsvampar.


Kantarell

Gulka­ntarell
Utseende: gul­hatt med gul under­si­da.
Väx­er: Från som­maren till okto­ber. Finns i mossi­ga barrskog­ar över hela lan­det.
För mat­lagn­ing: i allt från gry­tor, sop­por och såser.


Sandsopp

Sandsopp

Sand­sopp
Utseende: gul­brun färg med små mör­ka fjäll. Hat­ten är välvd till utbredd och foten har sam­ma färg som hat­ten.
Väx­er: juli-okto­ber. Trivs väldigt väl på tall­hedar och bergig barrskog med renlav. Finns över hela Nor­den och kan även förekom­ma i mossig barrskog.
För mat­lagn­ing: Alla delar av fruk­tkrop­pen kan använ­das (om de är fas­ta i konsistensen).


Visitvastmanland svamp stolt fjallskivling

Stolt fjällskivling

Stolt fjäll­skivling
Utseende: stor svamp med hög fot och vid, ljus hatt med gråbruna fjäll.
Väx­er: augusti-okto­ber. I skogs­bryn och på ljusa platser i löv- och barrskog samt på betade ängar i södra och meller­s­ta Sverige.
För mat­lagn­ing: hac­ka foten i min­dre delar då den kan vara gan­s­ka seg att tug­ga i sto­ra bitar. Hat­ten ska helst inte vara helt utsla­gen, då smakar den bättre.

Visit vastmanland karljohansvamp

Karljohansvamp

Karljo­hans­vamp — Stensopp

Utseende: Dess hatt kan bli mel­lan 10 och 25 cen­time­ter i diam­e­ter och har en brun ovan­si­da. På hat­tens under­si­da har karljo­hans­vam­p­en så kallade rör. Hos de yngre svam­par­na är rören vita, medan de hos äldre svam­par blir gulare. Foten täcks av ett vitt ådernät och kan vari­era mel­lan lång och slank eller knub­bigt run­dad.
Väx­er: Den förekom­mer tal­rikt särskilt efter var­ma som­rar från aug- okt. Finns i mossi­ga barrskog­ar över hela landet.


Visit vastmanland goliatmusseron

Goliatmusseron

Goli­at­musseron

Utseende: stor och köt­tig svamp med en stark, ege­nar­tad, sötak­tig doft. Hat­ten är 5 – 20 ibland ända till 30 cm bred. Den är radiärt trådig och sprick­er snart upp i gro­va, bruna till­tryck­ta fjäll mot ljus bot­ten och slut­li­gen syns det vita köt­tet i sprick­o­r­na.
Väx­er: Den förekom­mer främst på sur, torr och närings­fat­tig mark i gan­s­ka öppen tall­skog med tunt humustäcke, såsom tall­hedar på sandi­ga sed­i­ment­mark­er, t ex åsar och morän­er. Van­li­gast i Nor­rland.
Övrigt: Goli­at­musseron är en av världens dyraste matsvamp. Det finns nu både mån­ga plockare, en inhem­sk mark­nad och svam­p­en har även i min­dre omfat­tning ock­så bör­jat att exporter­ats till Japan.

Recept tips- Svampbruschetta

Svampbruschetta

4 por­tion­er
1 liter ren­sade, färs­ka kantareller i bitar
4 skivor bacon
1 rödlök
2 vitlöksklyftor
4 msk olivolja
1 msk pres­sad citronsaft
4 skivor lantbröd
2 bifftomater
12 kru­ka basilika
Salt
Nymalen svartpeppar

Gör så här:
Stek svam­p­en i en torr stek­pan­na och låt all vät­s­ka ånga bort. Strim­la baconet, fin­hac­ka eller strim­la löken. Lägg ner i pan­nan med svam­p­en. Stek på medel­hög värme tills svamp och bacon bliv­it knaprigt. Lägg över i en skål. Sätt ugnen på 250°C. Fin­hac­ka vitlök, blan­da med olja, cit­ron­saft och salt. Pensla bröd­skivor­na på ena sidan med en del av oljan, ros­ta i ugnen. Skär toma­ter­na i tärningar och hac­ka basi­lik­abladen grovt, blan­da med resten av oljan, svamp- och bacon­röran. Lägg upp på det ros­tade brödet, deko­r­era med basi­lik­ablad eller gräslök.

VIK­TIG INFOR­MA­TION:
Hur vet jag vil­ka svam­par jag kan plocka?

Den vik­ti­gaste regeln är att bara ploc­ka svam­par du är säk­er på. Ploc­ka hela svam­p­en ur marken så blir det lättare att avgöra vilken art det är. Det finns mer än 10 000 svam­parter i Nor­den och unge­fär 100 av dem är goda matsvam­par. Svamp­kon­sul­ter­nas riks­för­bund har lis­tat några enkla tips för nybörjare.

 • Ploc­ka bara unga och friska svam­par. Gam­la och sto­ra exem­plar av till exem­pel fårtic­ka eller tag­gsvamp är beska. Ta inte mög­li­ga svampar. 
 • De fles­ta sop­par (svam­par med rör­lager under hat­ten) är bra matsvam­par, men se upp med gall­sopp och pep­par­sopp. De smakar illa. 
 • Luk­ta på svam­p­en. Luk­ten skvall­rar ibland om vilken art det är, till exem­pel luk­tar man­del­riska skald­jur och sot­vaxskivlin­gen honung. Släng svam­p­en om den luk­tar illa. 
 • Grovren­sa i sko­gen. Låt friska skivor, rör och tag­gar vara kvar. Ta bort parti­er som angrip­its av insek­ter. Rör­lager från sop­par kan få en slem­mig kon­sis­tens vid tillagn­ing. Det är ock­så oftast i rör­la­gret som insek­ter­na läg­ger sina ägg.

  Ploc­ka inte:
 • vita svam­par med vita skivor – det kan vara vit flugsvamp som är myck­et giftig 
 • bruna svam­par med bruna skivor 
 • svam­par med ring och strumpa – flugsvam­par har ofta det och flera av dem är giftiga. 
 • svam­par med röd eller rosa under­si­da – gall­sop­pen har röda sporer. Gall­sop­pen är inte giftig men kan förstöra en hel svamp­stu­vn­ing med sin skarpa smak. 
 • små svam­par som är min­dre än 3 cm höga. Det kan vara svårt att se skill­nad på unga svam­par, till exem­pel vit flugsvamp och snöbollschampinjon. 
 • låt sten­murk­lan stå kvar i sko­gen. Den är giftig. Lär dig istäl­let sand­sopp som är minst lika god. Den väx­er på hösten och ska torkas för att bli god. 

Relaterade besöksmål