Visit vastamanland Fagersta golfklubb 2 Pressbild toppbild

Kanalslaget 2021

Kanalslaget 2021

Kanalslaget 2021

Upplev Strömsholms kanal från golf­banan. Var med i Kanal­slaget 2021 och spela på sex utval­da banor längs kanalen under som­maren för att sedan i slutet av säsongen delta i utlot­tning av fina priser.


Kanal­slaget är en aktivitet som ska­pades som en del av firan­det av kanalen 2020 och blev kvar även 2021. Du spelar de sex utval­da golf­banor­na längs kanalen under peri­o­den 1 juni – 31 augusti för att sedan i slutet av säsongen delta i utlot­tning av fina pris­er. Det krävs ingen anmälan och det är inte poän­gen som räk­nas. Här är det själ­va run­dan som räknas.

Hur går det till?

Du spelar när du vill under peri­o­den 1 juni – 31 augusti för att sedan i slutet av säsongen delta i en utlot­tning av fina pris­er. Det är ingen kost­nad för att delta föru­tom den green­fee du beta­lar på respek­tive bana. Var­je delt­a­gare har ett spelko­rt”. Kor­tet ska sign­eras i shopen /​receptionen på respek­tive golfk­lubb vid ditt speltillfälle. Spelko­rt ska sedan när du spelat alla sex banor och det är sign­er­at fotas och mailas till turism@​stromsholmskanal.​se senast den 15 sep­tem­ber 2021 för att delta i utlot­tnin­gen. Var­je spelare har ett var­sitt kort och kor­ten finns att häm­ta hos de sex golfk­lub­bar som är med i Kanal­slaget 2021.

Visit vastmanland Golf Stromsholms GK Foto Anders Geidemark a76ef047d8d24c03823acdf41c4ee7c8 1536x864

Strömsholms GK

Van­li­ga frå­gor:
1. Vil­ka golf­banor ska jag spela på för att delta? Det är Västerås GK, Ängsö GK, Strömsholms GK, Sura­ham­mars GK, Fager­s­ta GK och Hagge GK.

2. Var hit­tar jag spelko­rten”? De kom­mer att finnas från 16 hos respek­tive golfk­lubb som är delak­tig (bort­tap­pat kort ersätts ej).

3. Kom­mer det att kos­ta något? Nej, ingen avgift kom­mer att tas ut annat än den avgift du beta­lar som Green­fee-gäst på respek­tive golfbana.

4. Måste man spela banor­na i någon speciell ord­ning? Nej, du kan spela banor­na i vilken ord­ning du vill.

5. När kan jag bör­ja spela om jag vill vara med? Kanal­slaget 2021 gäller under Strömsholms kanals öppet­tider, det vill säga 1÷631÷8. Så du kan tidi­gast bör­ja spela tis­da­gen 16 till och med tis­da­gen 318.

6. Är det en golftävling? Nej, det är ingen tävling. Det är en upp­man­ing att spela på golf­banor efter kanalen.

7. Behöver jag ha något speciellt kvit­to från alla golfk­lub­bar för att få vara med i utlot­tnin­gen? Du behöver fyl­la i ett speciellt fram­taget spelko­rt som du kan häm­ta på någon av de golf­banor som är med i Kanal­slaget. Det­ta kort ska sign­eras av respek­tive golf­bana efter genom­förd runda.

8. Var läm­nar jag mitt ifyll­da spelko­rt när det är klart? Fota spelko­rtet och skic­ka därefter fotot via e‑post till turism@​stromsholmskanal.​se, senast 15 sep­tem­ber 2021.

9. Kan jag delta med flera spelko­rt? Ja, du kan delta med så mån­ga spelko­rt du vill bara det inte är vid sam­ma tillfälle som du spelar sam­ma bana.

10. Hur vet jag om jag har vun­nit utlot­tnin­gen? Vi kom­mer att kon­tak­ta vinnaren efter den 15 sep­tem­ber 2021 via e‑post.

Kanalslaget 2021